Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
 
 

Wiadomości ogólne


  
   

UWAGA WŁAŚCICIELU NIERUCHOMOŚCI!
(15.02.2018)

W związku z tym, że 15 lutego 2018 r. samochód - śmieciarka uległ wypadkowi drogowemu, odbiór odpadów komunalnych suchych i biodegradowalnych odbywać się będzie w godzinach popołudniowych do odwołania.
Za powstałą uciążliwość serdecznie przepraszamy.


WŁAŚCICIELU NIERUCHOMOŚCI
(10.01.2018)

Informujemy, że gmina Strzegom w styczniu 2018 r. poinformuje wszystkich właścicieli nieruchomości o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do informacji dołączony zostanie harmonogram odbioru odpadów.

Dodatkowo informujemy, że w przypadku potrzeby wydruku miesięcznych blankietów rachunków na powyższą opłatę, będą one drukowane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi – na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości.

 


UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI,
MIESZKAŃCY GMINY STRZEGOM!

(28.11.2017)

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, Nowym Rokiem oraz Świętem Trzech Króli - zmianie ulegną terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.

odbiór zmieszanych odpadów komunalnych
odbędzie się wg poniższego zestawienia:

Odbiór z dnia

Odbiór z tygodnia
25-29 grudnia 2017

Odbiór z tygodnia
01-05 stycznia 2018

Odbiór z tygodnia
08-12 stycznia 2018

poniedziałek

23.12.2017 (sobota)

02.01.2018 (wtorek)

09.01.2018 (wtorek)

wtorek

27.12.2017 (środa)

03.01.2018 (środa)

10.01.2018 (środa)

środa

28.12.2017 (czwartek)

04.01.2018 (czwartek)

11.01.2018 (czwartek)

czwartek

29.12.2017 (piątek)

05.01.2018 (piątek)

12.01.2018 (piątek)

piątek

30.12.2017 (sobota)

08.01.2018 (poniedziałek)

13.01.2018 (sobota)

 


WŁAŚCICIELU NIERUCHOMOŚCI!
(08.05.2017)

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.


Uwaga właścicielu nieruchomości!
(23.03.2017)

Od 1 kwietnia 2017 r. zmianie ulega harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.

Zmiana dotyczy dnia odbioru z następujących ulic i wsi:

1. Kasztelańska - czwartek
2. Wolska - czwartek
3. Leśna - piątek
4. Parkowa - piątek
5. Wesoła - piątek
6. ul. Bracka - poniedziałek
7. Armii Krajowej, za przejazdem kolejowym do ul. Ceglanej - poniedziałek,
8. Widokowa - poniedziałek
9. Czerwonego Krzyża - środa
10. Ceglana - czwartek
11. Granica - we wtorek
12. Tomkowice - w piątek
13. Rogoźnica - w czwartek
14. Graniczna - w czwartek

Zmianie ulegają także rejony odbioru odpadów segregowanych suchych i biodegradowalnych następujących ulic i wsi:

1. Tadeusza Kościuszki - rejon VI
2. Kazimierza Puławskiego - rejon VI
3. Adama Mickiewicza - rejon VIII
4. Leopolda Staffa - rejon VIII
5. Stanisława Wyspiańskiego - rejon VIII
6. Ofiar Katynia - rejon III
7. Legnicka - rejon III
8. Wincentego Witosa - rejon III
9. Jana Ignacego Paderewskiego - rejon VIII
10. Koszarowa w Strzegomiu - rejon VII
11. Mały Modlęcin - rejon II
12. Stawiska i Modlęcin - rejon VII


Właścicielu nieruchomości!
(02.12.2016)

Przypominamy o obowiązku wystawiania pojemników na odpady komunalne przed posesję WYŁĄCZNIE w dniu ich odbioru. Pojemniki po ich opróżnieniu należy BEZWZGLĘDNIE odstawić na teren posesji. Nie należy pozostawiać pojemników na chodnikach. Dopuszczalne są boksy na pojemniki usytuowane w obrębie ogrodzenia nieruchomości. W przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów, istnieje obowiązek posiadania pojemnika na odpady suche i odpady zmieszane.


Właścicielu nieruchomości! 
(23.11.2016)

W związku z licznymi uwagami zgłaszanymi przez odbiorcę odpadów, uprzejmie prosimy o zwracanie uwagi na rodzaj kupowanych pojemników.

Pojemniki powinny być odpowiedniej pojemności i koloru, wyposażone w kółka i uchwyty, umożliwiające ich zaczepienie i odebranie przez samochody śmieciarki. Do zbierania odpadów komunalnych nie należy stosować pojemników z przeznaczeniem na odpady ogrodowe.


Przypominamy, że zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy gminą Strzegom a odbiorcą odpadów komunalnych – Zakładem Usług Komunalnych w Strzegomiu sp. z o.o. – jeżeli termin odbioru odpadów komunalnych wypada w święto, czyli w dniu wolnym od pracy – odbiór odpadów zostaje przesunięty o jeden dzień.


WŁAŚCICIELU NIERUCHOMOŚCI ! 
(16.06.2015)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014r. (Dz.U. z 2015r. poz. 87) o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Burmistrz Strzegomia informuje, że od dnia 1 września 2015r. obowiązki właściciela nieruchomości w budynkach wielolokalowych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przejmują wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe - czyli obowiązek składania deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uiszczania opłat ciąży na spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnocie mieszkaniowej za każdą nieruchomość osobno. Obowiązek, o którym mowa dotyczy budynków liczących powyżej 7 lokali mieszkalnych.

W związku z tym powyższą opłatę od miesiąca września należy wnosić wraz z innymi opłatami do spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych lub zarządców nieruchomości.
Spółdzielnia mieszkaniowa oraz zarządcy wspólnot mieszkaniowych należności te przekażą na konto Gminy Strzegom.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc sierpień
z terminem płatności do dnia 20 września 2015r. należy dokonać jak dotychczas na indywidualne konta Gminy Strzegom.

W związku z powyższym należy:

  1. opłatę za miesiąc wrzesień 2015r. wnosić na konto spółdzielni mieszkaniowej oraz wspólnoty mieszkaniowej;

  2. w przypadku posiadanej nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzn dokonanej opłaty powyżej miesiąca sierpnia 2015r. należy zwrócić się do Gminy Strzegom z wnioskiem o jej zwrot.

We wniosku należy wskazać sposób zwrotu posiadanej nadpłaty.

Gmina Strzegom wystawi i prześle rachunki opłat za odbiór odpadów komunalnych od miesiąca września 2015r.

Opłaty za miesiące lipiec i sierpień 2015r. należy dokonywać jak dotychczas na indywidualne konta gminy Strzegom w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem.

W budynkach liczących poniżej 7 lokali mieszkalnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na starych zasadach tj. na obowiązujące indywidualne konta Gminy Strzegom oraz wszelkie zmiany mające wpływ na jej wysokość zgłaszać bezpośrednio Burmistrzowi Strzegomia.

 


Umowę na odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z firmą wyłonioną na drodze przetargu podpisuje gmina. 

Kto wyposaża nieruchomość w pojemniki?

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Stawki.

Rada Gminy ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

  • 12,00 zł miesięcznie, jeżeli liczba mieszkańców w gospodarstwie domowym wynosi od 1 osoby do 4 osób,
  • 7,00 zł miesięcznie, jeżeli liczba mieszkańców w gospodarstwie domowym wynosi od 5 osób do 7 osób
    oraz
  • 5,00 zł miesięcznie, jeżeli liczba mieszkańców w gospodarstwie domowym wynosi powyżej 7 osób.

Rada Gminy ustaliła wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane w wysokości 21 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca.

Opłata i sposób wpłat za odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej uwzględnił i przedstawiał w złożonej deklaracji. Będzie ona uiszczana miesięcznie, w terminie do 20-tego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014r. (Dz.U. z 2015r. poz. 87) o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  od dnia 1 września 2015r. obowiązki właściciela nieruchomości w budynkach wielolokalowych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przejmują wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe – czyli obowiązek składania deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uiszczania opłat ciąży na spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnocie mieszkaniowej za każdą nieruchomość osobno. Obowiązek, o którym mowa dotyczy budynków liczących powyżej 7  lokali mieszkalnych.

W związku z tym powyższą opłatę od miesiąca września należy wnosić wraz z innymi opłatami do spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych  lub zarządców nieruchomości.

Spółdzielnia mieszkaniowa oraz zarządcy wspólnot mieszkaniowych należności te  przekażą na konto Gminy Strzegom.

W budynkach liczących poniżej 7 lokali mieszkalnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na starych zasadach tj. na obowiązujące indywidualne konta Gminy Strzegom oraz wszelkie zmiany mające wpływ na jej wysokość zgłaszać bezpośrednio Burmistrzowi Strzegomia.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określi w drodze decyzji, wysokość opłaty.

 


 

do góry  |