AKTUALNOŚCI

 

Zapowiedź grudniowej sesji 
(04.12.2018)

A A A

10 grudnia 2018 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018-2023.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Powołanie Komisji Wnioskowej.

 5. Przyjęcie protokołu Nr I/18 z sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu odbytej w dniu 23 listopada 2018 r.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2018-2027,
  b) zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2018,
  c) emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  d) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Strzegomia,
  e) zmiany Statutu Gminy Strzegom,
  f) zmieniająca uchwałę Nr 12/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Goczałków Górny,
  g) zarządzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Strzegom,
  h) zmiany Regulaminów obiektów sportowych w Strzegomiu,
  i) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom,
  j) powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
  k) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  l) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  m) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  n) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady,
  o) zmieniająca uchwałę Nr 56/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom.

 7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej:
  a) wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strzegomiu.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu,
  b) ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strzegomiu,
  c) ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu,
  d) wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.

 9. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.

 10. Informacja o pracach przewodniczącego między sesjami.

 11. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.

 12. Zamknięcie sesji.

 

 


do góry  |