AKTUALNOŚCI

 

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej 
(18.12.2018)

A A A

Informujemy, że III/18 sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz.12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Powołanie Komisji Wnioskowej.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027,
  b) zmian w budżecie Gminy Strzegom na rok 2018,
  c) ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2018 roku,
  d) ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029.

 7. Projekt budżetu Gminy Strzegom na 2019 rok,
  a) Odczytanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2019 rok,
  b) Odczytanie opinii Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2019,
  c) Odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przez Przewodniczącego Komisji,
  d) Odczytanie stanowiska Burmistrza Strzegomia do opinii i wniosków Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
  e) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  f) Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2019 rok.

 8. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.

 9. Zamknięcie sesji.

 do góry  |