AKTUALNOŚCI

 

Zapowiedź styczniowej sesji 
(21.01.2019)

A A A

28 stycznia br. o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się IV/19 sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Wręczenie stypendiów za wybitne osiągnięcia.

 5. Powołanie Komisji Wnioskowej.

 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian w budżecie gminy Strzegom na rok 2019,
  b) w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Strzegom,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  d) w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Strzegom na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych budynków do gminnego systemu kanalizacji zbiorczej,
  e) w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Strzegomski Rower Miejski
  f) w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2019 rok,
  g) zmieniająca uchwałę Nr 126/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu,
  h) zmieniająca uchwałę Nr 127/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strzegomiu,

 7. Sprawozdanie z działalności burmistrza Strzegomia między sesjami.

 8. Informacja o pracach przewodniczącego Rady Miejskiej między sesjami.

 9. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.

 10. Zamknięcie obrad.

 do góry  |