AKTUALNOŚCI

 

Zapowiedź sesji absolutoryjnej 
(30.05.2019)

A A A

6 czerwca br. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018-2023.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 5. Debata nad "Raportem o stanie gminy za 2018 rok".
 6. Podjęcie uchwały ws. udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Strzegomia.
 7. Wręczenie sołtysom wsi gminy Strzegom legitymacji sołtysa.

 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzegom za 2018 rok
  a) Wystąpienie burmistrza Strzegomia - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez burmistrza Strzegomia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzegom za 2018 rok
  b) wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
  c) dyskusja.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzegom za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Strzegom za 2018 rok
  b) udzielenia burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2018 - 2027
  b) zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2019
  c) w sprawie zmiany Statutu gminy Strzegom
  d) w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  e) w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom
  f) w sprawie zmiany przebiegu ulicy Malinowej w mieście Strzegom
  g) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Międzyrzecze w gminie Strzegom
  h) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 1 miasta Strzegom
  i) w sprawie zmiany Statutu samorządowej instytucji kultury - Strzegomskiego Centrum Kultury.

 11. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.

 12. Zamknięcie sesji.

 


do góry  |