Aktualności oświatowe

ODSŁUCHAJ
30.07.2018

Podsumowanie ważnego projektu

Zdjęcie Artykułu

Zakończył się projekt pod nazwą: "Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu".

W ciągu dwóch lat trwania projektu, uczniowie mogli zarówno pogłębiać i rozwijać swoje zainteresowania z przedmiotów matematyczno przyrodniczych, jak i pokonywać trudności, podejmować wyzwania. Podczas zajęć projektowych z matematyki często korzystali z platform edukacyjnych oraz e-podręczników. Wykonywali eksperymenty przy użyciu różnorodnych pomocy dydaktycznych. Rozwiązywali zadania w formie quizów, krzyżówek, rebusów, ćwicząc tym samym logiczne myślenie. Grali w gry, rozwiązywali zadania i testy interaktywne. Byli bardziej zaangażowani, chętniej wykonywali polecenia, częściej się zgłaszali co miało swoje odzwierciedlenie w ocenach z przedmiotu. Lepiej pisali sprawdziany, prace klasowe i kartkówki. Na zajęciach rozwijających umiejętności matematyczne, uczniowie przygotowywali się do konkursów, rozwiązywali zadania problemowe, stosując metodę eksperymentu. Uczyli się poprzez zabawę. Dzięki temu byli bardziej zaangażowani w wykonywanie powierzonych zadań. Rozwijali wyobraźnie przestrzenną układając figury przestrzenne z kostek typu: "Happy" oraz z klocków magnetycznych. Sami tworzyli gry dydaktyczne. Zajęcia w dużym stopniu wdrażały uczniów do systematycznej i wytrwałej pracy, uczyły logicznego myślenia.
 
Wzmacniały motywację do nauki, kształtowały poczucie pewności siebie oraz zwiększały wiarę uczniów we własne siły i możliwości. Zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych prowadzone były w formie warsztatów metodami eksperymentu, które aktywizowały uczniów do pracy a tym samym poszerzały i pogłębiały ich wiedzę. Uczniowie samodzielnie projektowali i przeprowadzali doświadczenia, analizowali ich wyniki, a także formułowali wnioski .Mogli również weryfikować wnioski korzystając z różnych źródeł informacji. Na zajęciach uczniowie pracowali indywidualnie rozwijając własne zainteresowania jak również pracowali w grupie ucząc się wzajemnie od siebie. Uczniowie na zajęciach kształcili i doskonalili umiejętność planowania i dokumentowania doświadczeń (wykrywanie grup krwi, wykrywanie skrobi w produktach spożywczych), formułowania wniosków, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym w sposób prawidłowy i bezpieczny. Uczestniczyli w zajęciach terenowych w parkach miejskich- obserwując florę najbliższej okolicy, utrwalili zasady prowadzenia obserwacji w terenie, poznali rośliny wskaźnikowe. Kształcili umiejętności udzielania pierwszej pomocy- pierwsza pomoc przy zagrożeniu zdrowia lub życia - resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Wykonywali krzyżówki genetyczne - dziedziczenie cech u człowieka. Rozwiązywali i analizowali testy wiedzy nt budowy i fizjologii człowieka.
 
Współdziałali w zespole, planowali i organizowali własną pracę. W ramach zajęć uczniowie przygotowywali się również do konkursów przedmiotowych, kształtowali umiejętność projektowania i wykonywania eksperymentów, opisywali zachodzące zjawiska fizyczne na podstawie znajomości praw, zasad i definicji, rozwiązywali zadania o podwyższonym stopniu trudności dokonując szczegółowej analizy i tworząc plan rozwiązania.
 
Uczniowie rozwijali umiejętność pracy w grupie i samodzielnej pracy z tekstami popularno-
naukowymi. Zajęcia na pewno zmotywowały uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy. Na zajęciach wyrównujących umiejętności z przedmiotów przyrodniczych uczniowie wyrównywali braki i zaległości z przedmiotów - biologia chemia i fizyki , pracując indywidualnie z nauczycielem. Uczniowie widzieli własne postępy co zachęcało ich do wytrwałej i systematycznej pracy .Pozytywne oceny ze sprawdzianów wzmacniały w nich motywację do dalszej nauki. Uczniowie wykorzystywali zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych, rozwijali pamięć oraz umiejętność myślenia i logicznego rozumowania.
 
Dokonywali badań, pomiarów, analiz oraz wykonywali prezentacje z otrzymanych wyników i wniosków. Tworzyli plan rozwiązywania zadań z treścią oraz analizowali zadania dotyczące odczytywania tabel, diagramów i wykresów. Uczniowie uczyli się rysowania obwodów elektrycznych za pomocą symboli. Mieli stworzone warunki do podejmowania samodzielnych decyzji, współpracy w grupie, oceniania i komunikowania się.
 
Uczniowie docenili znaczenie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych w otaczającym nas świecie i życiu codziennym.
 
Iwona Stempniewicz 
Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 720

Powrót