AKTUALNOŚCI

 

Zapowiedź majowej sesji 
(16.05.2019)

A A A

W środę, 22 maja 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018-2023.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Powołanie Komisji Wnioskowej.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2019-2029,
  b) zmian w budżecie gminy Strzegom na rok 2019,
  c) zmieniająca uchwałę Nr 20/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie
  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości,
  na których zamieszkują rodziny wielodzietne,
  d) zmieniająca uchwałę Nr 56/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie
  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom,
  e) zmieniająca uchwałę Nr 22/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie
  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi,
  f) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  obszaru położonego w obr. 3 miasta Strzegom,
  g) zmieniająca uchwałę nr 21/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
  h) w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego z dnia 10.03.2019 r. mieszkańców Goczałkowa Górnego przeciwko ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzonych w dniu 4.03.2019 r.
  i) w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego z dnia 5.03.2019 r. mieszkańców Bartoszówka przeciwko ważności Wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej przeprowadzonych w dniu 27.02.2019 r.

 6. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami. 

 7. Informacja o pracach przewodniczącego między sesjami. 

 8. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski. 

 9. Zamknięcie sesji.

 


do góry  |