Aktualności NGO

ODSŁUCHAJ

 

ZADANIE PUBLICZNE – JAK ZŁOŻYĆ PRAWIDŁOWO OFERTĘ I JĄ ROZLICZYĆ?

Czy znasz odpowiedź na pytanie:

- jak założyć rezultaty w nowej ofercie realizacji zadania publicznego oraz w jaki sposób je rozliczyć w sprawozdaniu?

Jeśli chcą Państwo poznać opinię eksperta na ten temat zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej

"Artur Gluziński tłumaczy jak poradzić sobie z rezultatami przy zlecaniu zadań – bezpłatne webinarium".

Webinarium realizowane „na żywo” odbędzie się 21 października w godz. 9.30 – 10.45. Przeprowadzi je Artur Gluziński, zajmujący się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, były pracownik w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wykładowca akademicki, doświadczony i ceniony szkoleniowiec. Autor książki "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (Wyd. DIFIN).

HARMONOGRAM WEBINARIUM

 1. 9:30 do 10:45:
 2. W pierwszej części trener zaprezentuje uczestnikom:
 • Rezultaty- nowy ważny element oferty i sprawozdania - zmiany wprowadzone nowymi przepisami wykonawczymi.
 • Co powinno, a co może znaleźć się w ogłoszeniu konkursowym w zakresie rezultatów?
 • Rozliczenie za rezultaty i ich udokumentowanie?
 • Co w przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych rezultatów?

W drugiej części trener odpowie na pytania uczestników – pytania można zadawać zarówno przed jak i w trakcie szkolenia.

Zainteresowane organizacje pozarządowe prosimy o zgłoszenie woli uczestnictwa w seminarium na adres e-mail: michal.wojcik@frdl.org.pl w celu otrzymania hasła i dostępu do ww. webinarium.

 


„Smakiem Granitu” – nabór wniosków

Od dnia 08.10.2019 r. do 22.10.2019 r. rusza nabór wniosków przedsięwzięcie III - "Smakiem Granitu" - markowe produkty i usługi obszaru. 

Poniżej link do strony internetowej z zamieszczonym ogłoszeniem.

http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/1200

 


Informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Burmistrz Strzegomia informuje o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

W związku z powyższym Burmistrz zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.), zwane dalej organizacjami, do udziału w pracach nad projektem ww. Programu.

Propozycje do Programu można zgłaszać do dnia 4 października 2019r. na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszej informacji:

 • 1) w formie papierowej osobiście – w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, parter, pok. nr 15, albo
 • 2) w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, albo
 • 3) w formie elektronicznej na adres: fundusze@strzegom.pl, wpisując w tytule wiadomości „Program współpracy 2020”.

W każdym przypadku o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu.

Jako punkt odniesienia można potraktować aktualnie obowiązujący program współpracy stanowiący załącznik do uchwały Nr 89/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019”.

Po zebraniu i rozpatrzeniu złożonych przez organizacje propozycji przygotowany zostanie projekt programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, który następnie zostanie poddany konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą nr 30/11 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W dalszej kolejności projekt programu zostanie przedłożony celem uchwalenia przez Radę Miejską w Strzegomiu. Planowany termin uchwalenia Programu – do 30 listopada 2019r.

Sprawę prowadzi:

Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
Rynek 38, 58-150 Strzegomtel. 74 85 60 564
fundusze@strzegom.pl

 

Do pobrania:

 


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W STRZEGOMIU NA LATA 2019-2022

Burmistrz Strzegomia na podstawie uchwały nr 78/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu zaprasza organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy, zwane dalej organizacjami, działające na terenie Gminy Strzegom do zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na V kadencję na lata 2019-2022.

W celu zgłoszenia kandydata należy wypełnić kartę zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Karta zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu na lata 2019-2022 dostępna jest w wersji   elektronicznej i edytowalnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w zakładce Organizacje Pozarządowe/ Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu / Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego kadencja 2016-2019 ( www.bip.strzegom.pl). Możliwe jest pobranie papierowej wersji karty zgłoszenia kandydata w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, ul. Rynek 38, pokój nr 30A.

Każda organizacja ma prawo zgłoszenia jednego kandydata.

Wypełnione karty opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisami osób uprawnionych należy składać w terminie do dnia 1 października 2019r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Wydział Obsługi Interesantów, Rynek 38, 58-150 Strzegom (parter, pokój nr 15).

O terminie złożenia karty decyduje data jej wpływu do Urzędu. Karty, które zostaną złożone lub doręczone po terminie, nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszony kandydat będzie reprezentował organizację podczas zebrania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu, w czasie którego kandydaci wybiorą spośród siebie czterech członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu na kadencję 2019-2022.

Zebranie kandydatów na członków Rady Pożytku odbędzie się 8 października 2019r.
o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu określa Uchwała Nr 78/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 24 sierpnia 2016r.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Funduszy Europejskich
Urząd Miejski w Strzegomiu,
Rynek 38 (pok. 30A)
58-150 Strzegom
tel. 74 8560 564

 


Nabór wniosków do programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

Macie pomysł na działania lokalne? Chcecie zrobić ciekawe wydarzenie? Szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowań? Mieszkacie i działacie na terenie Dolnego Śląska? Skorzystajcie z mikrodotacji/ wsparcia na realizację lokalnych przedsięwzięć!

9 września 2019 r. startuje nabór wniosków do programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

Tworzycie grupę nieformalną, która:
- składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
- wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
- chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie dolnośląskim?

Tworzycie grupę samopomocową, która:
- składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
- wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
- Wasze działania skierowane są na rozwiązywanie problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy?

Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:
- została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację?
- ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska?
- ma roczny przychód nie przekraczający kwoty 25 tys. zł? (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania)

Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!

Kwota wnioskowanej mikrodotacji/wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć może wynosić minimalnie 1000 zł, a maksymalnie 5000 zł.

Terminy naboru: 9-22 września 2019 roku.

 Jak złożyć wniosek?
- poprzez generator dostępny na stronach: www.maleinicjatywy.pl oraz www.generator.maleinicjatywy.pl

W naborze wsparcie finansowe i merytoryczne otrzyma minimum 17 młodych organizacji pozarządowych i 10 grup nieformalnych/samopomocowych z Dolnego Śląska.

Kwota alokacji wynosi 135 000 zł.

UWAGA – w naborze obowiązuje limit liczby składanych wniosków, który wynosi w sumie 140, w tym: 
- 70 dla młodych organizacji pozarządowych,
- 70 dla grup nieformalnych/samopomocowych.

Zwycięskie projekty będą realizowane od 25 października do 8 grudnia 2019 roku.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella" oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa" realizują Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, który skierowany jest do grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie lokalnych działań, realizowanych na terenie Dolnego Śląska dla i przez jego mieszkańców.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 – Narodowy Instytut Wolności - Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego.

W razie pytań:

 1. Wyślij e-mail na adres:
  DFOP: dfmi@maleinicjatywy.pl
  Fundacja Umbrella: dfmi@sektor3.wroclaw.pl
  Stowarzyszenie Tratwa: maleinicjatywy@tratwa.org 
 2. Zadzwoń w godzinach od 9.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku):
  Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych: 699 858 391
  Fundacja Umbrella: 733 444 172
  Stowarzyszenie TRATWA: 798 631 005
 3. Możemy się spotkać w jednym z biur Operatorów, ale prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu telefonicznie/mailowo.

 

PROGRAM, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.35 MB]

 

 


 


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: sierpień 2019 

PLIK DO POBRANIA:

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: sierpień 2019 , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [881.33 KB]

 


Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Świdnicy zaprasza na szkolenie dla organizacji pozarządowych w dniu 21 marca 2019 r. godz.15.00 sala nr 225/226 II piętro Starostwo Powiatowe w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7. W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące tematy:

 1. jak prawidłowo wypełnić nowy wzór oferty na realizację zadania publicznego w ramach konkursu ofert i w ramach art. 19a ustawy opp (strona formalna, opis zadania, harmonogram, rezultaty, informacje o oferencie, budżet, inne ważne informacje, oświadczenia, ew. załączniki),
 2. na co zwrócić szczególną uwagę w nowych wzorach umów o realizację zadania publicznego,
 3. krótka informacja o nowych wzorach sprawozdań z realizacji zadania publicznego,

BARDZO WAŻNY obowiązek podpisania sprawozdania finansowego za 2018 r. do dnia 31.03.2019 r. Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 20 marca 2019 r. pod nr tel. 74/85-00-439 lub e-mail:justyna.krygier@powiat.swidnica.pl


Program Pajacyk – dożywianie w okresie letnim

Istnieje możliwości składania wniosków o dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na wakacje 2019 r. Wnioski można składać od 1 marca do 30 kwietnia 2019 r. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programuhttps://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia

Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć: http://www.pajacyk.pl/nabor/. W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga e-mailowąMagdalena.Szymczak@pah.org.pl

Więcej informacji w zakładce: PAJACYK 


Oferty konkursowe i małe granty - wzory ofert, umów i sprawozdań

20 marca br. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu odbędzie się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych z zakresu nowych wzorów, umów i sprawozdań. Do Strzegomia przyjadą przedstawiciele Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Na spotkaniu omówione zostaną nowe wzory ofert, umów i ich rozliczanie w sprawozdaniach w otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym (art. 19a). Omawiane zmiany obowiązują od 1 marca 2019 r. i zostały wprowadzone następującymi rozporządzeniami:

 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057),
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055).

Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzi Zespół Bezpieczeństwa Profilaktyki i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, tel. 74 85 60 566.


Od 1 marca 2019r. obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i ofert w trybie uproszczonym tzw. małych grantów. Zostały podpisane nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

PLIKI DO POBRANIA:

 • ROZPORZĄDZENIE
  PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO
  z  dnia 24 października 2018  r.
  w  sprawie wzorów ofert i  ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań
   
 • ROZPORZĄDZENIE
  Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego
  z dnia 24 października 2018 r.
  w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Rozporządzenia weszły w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem 1 marca 2019 r. oraz do uproszczonych ofert złożonych przed dniem 1 marca 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.


Ruszył nabór wniosków o dotacje z programu "Niepodległa" 2019

Biuro Programu "Niepodległa" uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59.
Wnioski o dotacje na działania w 2019 roku Biuro Programu "Niepodległa" przyjmuje od 25 lutego br.

Samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości od 10 tys. do 100 tys. złotych na projekt. Budżet naboru to 8 mln zł. Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • festiwale, koncerty, spektakle,
  rekonstrukcje historyczne,
  wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych,
  projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy, konkursy,
 • wystawy wraz z katalogami

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronie www.niepodlegla.gov.pl  w zakładce "Dotacje".


 

Powrót