Aktualności NGO

ODSŁUCHAJ

 


Czym jest akcja Pomoc To Moc?

Pomoc To Moc, a moc bierze się z zaangażowania społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, które wspieramy. W ramach akcji prewencyjnej Pomoc To Moc finansowane są najlepsze inicjatywy, które mają służyć ochronie zdrowia i poprawie bezpieczeństwa. Idea, która nam przyświeca, to "Zdrowa i bezpieczna rodzina".

W tegorocznej edycji akcji Pomoc To Moc wspierane są inicjatywy na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. Przewodnim celem prewencyjnym akcji jest hasło "Zdrowa i bezpieczna rodzina".

Termin składania wniosków: 17 września 2021 r.

Więcej: https://pomoctomoc.pzu.pl/


 ARiMR zaprasza do udziału w konkursie "Kubek, dzbanek czy makatka... Rękodzieło to jest gratka!"

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs pn. "Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka!" skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. Praca konkursowa powinna odwoływać się do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników. Przy tworzeniu rękodzieła oczekujemy kreatywności i wykorzystania naturalnych surowców.

Najlepszy projekt zostanie wyróżniony nagrodą rzeczową o wartości do 5 tysięcy złotych (miejsce 2. - nagroda o wartości do 3 tys. zł, miejsce 3. - nagroda o wartości do 2 tys. zł). Wszystkie koła gospodyń wiejskich biorące udział w konkursie ARiMR uhonoruje drobnymi upominkami.
Konkurs trwa od 20 sierpnia 2021 r. do 27 września 2021 r.

 

Więcej:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-kubek-dzbanek-czy-makatka-rekodzielo-to-jest-gratka.html    


Rusza nowy nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw

1 września 2021 roku rusza nowy nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw - Programu dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska.

Macie pomysł na działania lokalne? Chcecie zrobić ciekawe wydarzenie? Szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowań? Mieszkacie i działacie na terenie Dolnego Śląska? Skorzystajcie z mikrodotacji (młode NGO) lub wsparcia (grupy)  na realizację lokalnych przedsięwzięć!

Tworzycie grupę nieformalną, która:

 • składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
 • wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
 • chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie dolnośląskim?

Tworzycie grupę samopomocową, która:

 • składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
 • wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
 • Wasze działania skierowane są na rozwiązywanie problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy?

Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:

 • została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację?
 • ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska?
 • ma roczny przychód nie przekraczający kwoty 30 tys. zł? (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania).

Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!
Kwota wnioskowanej mikrodotacji lub wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć może wynosić minimalnie aż 7000,00 zł, a maksymalnie aż 10 000,00 zł.

Terminy naboru: 1-15 września 2021 roku

UWAGA! W związku z sytuacją epidemii koronawirusa, wszystkie działania w ramach Małych Inicjatyw muszą być zgodne z aktualnymi obostrzeniami, ograniczeniami, zasadami i wytycznymi Rządu RP.

Jak złożyć wniosek? – wyłącznie poprzez generator dostępny na stronie (od 1-go września 2021 roku, od północy) www.generator.maleinicjatywy.pl 
W naborze wsparcie finansowe i merytoryczne otrzyma minimum 30 młodych organizacji pozarządowych i 15 grup nieformalnych/samopomocowych z Dolnego Śląska.

Kwota alokacji wynosi 450 000,00 zł.

UWAGA! W naborze obowiązuje limit liczby składanych wniosków, który wynosi w sumie 180 (liczy się kolejność składania projektów), w tym: 90 dla młodych organizacji pozarządowych oraz 90 dla grup nieformalnych i samopomocowych.
Publikacja listy rankingowej: 7 października 2021 roku.

Zwycięskie projekty będą realizowane od 10 października do 10 grudnia 2021 roku.

Po więcej informacji odsyłamy na:
STRONĘ WWW PROGRAMU: www.maleinicjatywy.pl 
PROFIL FB PROGRAMU: www.facebook.com/maleinicjatywy

 


Ruszyła XVII edycja konkursów dotacyjnych

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursów dotacyjnych Fundacji PZU - edycja 2021.

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe) mogą aplikować o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców w jednym z trzech obszarów:

 • zdrowie i pomoc społeczna
 • kultura i historia
 • edukacja

Więcej szczegółów: https://fundacja.pzu.pl/aktualnosci/sczegoly/ruszyla_XVII_edycja_konkursow_dotacyjnych    


 

Sportowe wakacje z Fundacją LOTTO 2021

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MKDNiS wraz z Fundacją przeznaczyły łącznie 15 000 000 zł.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych lub stacjonarnych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.

Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu aż do 31 października 2021 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Więcej: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/


Trwa nabór wniosków w Równać Szanse - Małe Granty

Rusza nabór wniosków w konkursie Równać Szanse - Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

Wnioski można składać do 1 czerwca do godziny 12:00.

Więcej szczegółów:
https://www.rownacszanse.pl/kmg


Konkurs na dofinansowanie w 2021 roku zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +”

realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”,
podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”,
działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.

więcej: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-sportowe-wakacje----edycja-2021


Nabór grantowy "Poznajemy i zachowujemy nasze dziedzictwo 2"

Do pozyskania są 2 dotacje po maks. 25 tys. zł.

Zakres to m.in:

 1. zakup strojów i instrumentów + organizacja koncertu, festiwalu, warsztatów;
 2. wyposażenie kuchni + organizacja warsztatów.

 

O wsparcie może ubiegać się podmiot będący organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS.

Szczegóły w linku:
http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/1476

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2021 roku dotyczy zakresu: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2021 roku, w realizacji projektów mających za zadanie poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 22 marca - 14 kwietnia 2021 roku.

Więcej:

 

https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-dolnoslaskieg/?no_cache=1&cHash=d1d8fbea76a0f0a1a9e0497a325b7d73   


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2021 r.

18 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 3298/VI/21 w sprawie głoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2021 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Termin realizacji zadania objętego konkursem: od 19 marca do 31 grudnia 2021 r.

 

Więcej: http://www.umwd.dolnyslask.pl/kultura/otwarty-konkurs-ofert/otwarty-konkurs-ofert/


Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

PLIKI DO POBRANIA:

Ikona pdfSkrót najważniejszych informacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [115.03 KB]

Ikona pdf11.01.2021_Informacja_Prasowa_Aktywni_Obywatele_Fundusz_Regionalny, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [115.03 KB]

 


Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021 r.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w obszarze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, trwa dłużej niż 2 lata.

Więcej:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/minister-rozwoju-pracy-i-technologii-oglosil-otwarty-konkurs-ofert-na-dofinansowanie-realizacji-z/

 


Nabór wniosków na realizację w 2021 r. Programu KLUB

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków na realizację w 2021 r. Programu KLUB.

Więcej:

https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub


 

"Plan działań ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027" - nabór propozycji projektów

Nabór wstępnych propozycji projektów służących do przygotowaniem dokumentu strategicznego tzw. "Planu działań ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027".

W celu optymalnego przygotowania Aglomeracji Wałbrzyskiej do działania w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej serdecznie zapraszamy partnerów społeczno-gospodarczych: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji do zgłaszania wstępnych propozycji projektów, które stanowić będą punkt wyjścia i dyskusji w pracach nad przygotowaniem dokumentu strategicznego tzw. "Planu działań ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027".

Więcej szczegółów oraz formularz wraz z instrukcją znajduje się pod poniższym adresem:
https://ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/nabor-wstepnych-propozycji-projektow-sluzacych-do-przygotowaniem-dokumentu-strategicznego-tzw-planu-dzialan-zit-aglomeracji-walbrzyskiej-na-lata-2021-2027   


Wsparcie pracy trenerów w ramach Rządowego Programu „KLUB”

W edycji 2020 całą kwotę przyznaną w ramach dofinansowania można przeznaczyć na wynagrodzenie pracy trenerów.

Decyzja Ministra Sportu: http://edziennik.msport.gov.pl/legalact/2020/31/.  Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 4 czerwca 2020 roku.

WIĘCEJ ...


COVID-19: 10 mln zł wsparcia dla organizacji pozarządowych

08.05.2020

Epidemia COVID-19 wpływa na funkcjonowanie organizacji pozarządowych, również tych, które w ramach realizacji zadań publicznych organizują działania i aktywności sportowe. Z myślą o nich powstał "Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19". Jego celem jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy, dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco.

więcej ...

 


Projekt "Akademia Ludzi Aktywnych"

Fundacja św. Jadwigi otrzymała środki w ramach FIO na projekt "Akademia Ludzi Aktywnych". Projekt zakłada wyłonienie i wyszkolenie 20 liderów lokalnych - z czego 10 osób to osoby dorosłe, a 10 osoby młode (młodzież szkolna lub absolwenci).
- Przystąpiliśmy aktualnie do rekrutacji uczestników i chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby uczestników - informuje Marzena Szwegler, dyrektor Fundacji Św. Jadwigi.

WIĘCEJ ...


Nabór wniosków w ramach programu Pajacyk

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2020 w ramach programu Pajacyk. Od 10 marca do 5 maja br. można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2020.


Startuje ROHiS 2020!

Startuje otwarty konkurs dotacyjny w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Wnioski można składać od 10 lutego 2020 r. od godz. 12.00 do 24 lutego 2020 r. (tylko do godz. 14.00!) poprzez System Obsługi Dotacji dostępny na stronie: https://generator.niw.gov.pl/.

ZOBACZ WIĘCEJ ...

 


II tura konsultacji rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

Komitetu ds. Pożytku Publicznego prowadzi II turę konsultacji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Prowadzone konsultacje projektu rozporządzenia są kontynuacją konsultacji publicznych, które zostały ogłoszone dnia 2 października 2019 r. Zgłoszone w ramach konsultacji uwagi umożliwiły poznanie stanowisk różnych grup odbiorców proponowanych rozwiązań zawartych w projekcie rozporządzenia.

W aktualnej wersji projektu rozporządzenia (projekt z dnia 12 grudnia 2019 r.), przedkładanej do konsultacji, wprowadzono zmiany, które są wynikiem analizy uwag zgłoszonych w przeprowadzonym procesie uzgodnień, opiniowania i konsultacji.

Przedmiotowa nowelizacja wprowadza zmiany w załącznikach do ww. rozporządzenia, które weszło w życie z dniem 29 października 2018 r. Zgodnie z przepisami przejściowymi nowe wzory zaczęły być stosowane od dnia 2 marca 2019 r. Obowiązujące obecnie wzory dokumentów odzwierciedlają nowe podejście w systemie zlecania i realizacji zadań publicznych. Aktualne wzory zostały zaprojektowane w sposób mający na celu wyeliminowanie wprowadzania zbędnych pól do formularza oferty, celem nieobciążania oferenta (zleceniobiorcy) nadmiernymi obowiązkami, które nie wynikają z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570). Istotne zmiany wprowadzone aktualnie obowiązującym rozporządzeniem
w stosunku do poprzednio obowiązującego stanu prawnego dotyczyły rezygnacji z określenia w ofercie zakładanego celu realizacji zadania publicznego i wprowadzenia zasady rozliczania zadania publicznego za rezultaty, uproszczenia tabeli kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oraz tabeli przedstawiającej zestawienie wydatków poniesionych na wykonanie zadania publicznego w sprawozdaniu.

Projektowana nowelizacja ww. rozporządzenia ma na celu wprowadzenie dalszych uproszczeń (w zakresie tabel budżetowych) mieszczących się w ramach ustawowych i ujednolicenie w tym zakresie wzorów ofert, umów i sprawozdań oraz dostosowanie ww. wzorów dokumentów wprost do wymogów ustawowych (katalog wymogów dotyczących oferty i sprawozdania zawiera odpowiednio art. 14 i art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Projektowane zmiany mają również charakter doprecyzowujący część przepisów celem zapewnienia ich większej przejrzystości. Szczegółową treść projektowanych wzorów ofert, umów i sprawozdań określają załączniki nr 1 – 6 do projektu rozporządzenia.

Konsultacje trwają 14 dni – do 5 lutego 2020 r.

Projekt dostępny jest w zakładce Konsultacje publiczne.

Informacja pochodzi ze strony Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego

 


ASOS 2020 wystartował, można składać oferty!

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski przekazuje informację Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg o ogłoszeniu konkursu ofert do programu ASOS w edycji na rok 2020. Termin składania ofert upływa 31 stycznia br. Wspieranie aktywności seniorów, edukacja, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, usługi społeczne dla osób starszych – to główne cele Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

ASOS, czyli Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 powstał po to, by wspierać szeroko pojętą aktywność społeczną seniorów.

ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Szkolenie z nowego generatora wniosków eNGO od UMWD

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego planuje wdrożyć Generator eNGO - narzędzie dzięki, któremu organizacje pozarządowe będą mogły w sposób elektroniczny, przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej, tworzyć swoje oferty na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez dolnośląski Urząd Marszałkowski.

W związku z powyższym, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza na szkolenie z funkcjonalności Generatora.

Szkolenie odbędzie się:
29 stycznia br.
o godzinie 13.30,
przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu
w sali 510, V piętro.

Zgłoszenia na szkolenie można przesyłać:
do dnia 27 stycznia br.
do godz. 12.00
na adres e-mail: kamila.wojsa@umwd.pl

Uwaga!
Liczba miejsc ograniczona.
Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Informację o zakwalifikowaniu się lub nie, otrzymacie Państwo na adres e-mail, z którego przyszło zgłoszenie.

 


Materiały informacyjne ze spotkania informacyjnego dla NGO z dnia 26.11.2019 r.

Na prośbę zainteresowanych organizacji zamieszczamy materiały ze spotkania informacyjnego w sprawie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Strzegom w 2020 roku.

26.11.2019 spotkanie NGO, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [495.74 KB]


Ruszył nabór w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2020

Wnioski można składać do 15 marca 2020 r.

Już po raz piąty kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W edycji 2020 Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł.

Istotną zmianą w stosunku do poprzednich naborów jest sposób rekrutacji. Ocenie podlegać będą wnioski wraz z załącznikami złożone w elektronicznym systemie AMODIT. Termin składania wniosków potrwa do 15 marca 2020 roku, natomiast ich rozpatrzenie nastąpi nie później niż do 15 maja 2020 r.

Kwota dofinansowania wynosi:

 • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
 • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Program powstał w 2016 r. z inicjatywy ministra Witolda Bańki. W ramach jego pierwszej edycji udzielono finansowego wsparcia 2151 klubom sportowym. Kolejne umożliwiły dofinansowanie odpowiednio 3352 (w 2017 r.) i 3616 (w 2018 r.) klubów sportowych z terenu całej Polski. W roku 2019 w ramach Rządowego Programu KLUB wsparcie trafiło do rekordowo wysokiej liczby 3 885 podmiotów.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html

Tegoroczny nabór wniosków prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem systemu AMODIT.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Klub należy złożyć (w systemie AMODIT) poniżej wymienione dokumenty:

1) wniosek,

2) sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy (załączone w formie skanu). W przypadku braku wyszczególnienia dotacji w sprawozdaniu finansowym należy dołączyć dodatkową informację uzupełniającą o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną we wniosku,

3) aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiające weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy oraz zawierające imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu (załączony w formie skanu),

4) statut wnioskodawcy (załączony w formie skanu).

 Konkurs na terapeutyczne Turnusy Uśmiechu

4 listopada 2019 ruszył konkurs na terapeutyczne Turnusy Uśmiechu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe działające w zakresie prowadzenia codziennych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym, w szczególności szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawcze, fundacje i stowarzyszenia prowadzące ośrodki pracy dziennej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną fizycznie i intelektualnie.

Do wygrania jest pięć turnusów- 12-dniowych pobytów dla grupy do 50 osób w ośrodku fundacji w Wiśle. Pomysły należy składać do 26 listopada 2019r.

Więcej informacji pod linkiem

https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/aktualnosci/aktualnosci-home/konkurs-terapeutyczne-2020

 


 

Bezpłatne szkolenie z "Witkaca"

W 2020r. Gmina Strzegom planuje wdrożenie elektronicznego generatora ofert „WITKAC” na zadania publiczne realizowane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku tym Burmistrz Strzegomia zaprasza na szkolenie z obsługi generatora wszystkich planujących złożenie ofert na realizację zadań publicznych w 2020r. na rzecz mieszkańców Gminy Strzegom.

 

Kiedy?

5 listopada br., w godz. 16.00-18.00.

 

Gdzie?

Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu, ul. Kościuszki 31 (sala nr 16).

 

Ile to kosztuje?

Szkolenie jest bezpłatne.

 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących oferty realizacji zadania publicznego na zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Strzegom. Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności składania i rozliczania ofert za pomocą elektronicznego generatora wniosków Witkac.

 

Jak i do kiedy można się zgłosić?

Warunkiem zgłoszenia na szkolenie jest wypełnienie karty zgłoszenia i jej złożenie drogą mailową na adres: fundusze@strzegom.pl  lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu – parter – Wydział Obsługi Interesantów, pok. nr 15. w terminie do 30 października 2019r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do urzędu). Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.strzegom.pl w zakładce „NGO konkursy, dotacje” i w Wydziale Obsługi Interesantów UM w Strzegomiu.

UWAGA!

Szkolenie będzie prowadzone na komputerach, w związku z czym liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w szkoleniu zdecyduje kolejność zgłoszeń. Każda organizacja może zgłosić maksymalnie 2 osoby na szkolenie. Zastrzega się, że w przypadku dużego zainteresowania szkoleniem, w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby zgłoszone pod nr 1 na karcie zgłoszenia.

Więcej informacji o generatorze Witkac dostępnych jest pod adresem https://witkac.pl

Karta zgłoszenia, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [54.50 KB]


Bezpłatne szkolenie m. in. dla firm, stowarzyszeń i wspólnot mieszkaniowych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Kwalifikowalność i rozliczanie wydatków w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020”.

Szkolenie współfinansowane jest z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.


Szkolenie odbędzie się 17 października 2019 roku, od 9.00 do 15.00 (rejestracja od godz. 8.30), w budynku Urzędu Miasta w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, sala 26. 

Program szkolenia przewiduje następujące zagadnienia: 

 1. Ogólne warunki kwalifikowalności. 
 2. Zasięg geograficzny kwalifikowalności projektu.  
 3. Ramy czasowe.  
 4. Trwałość projektu. 
 5. Kwalifikowalność uczestników projektu. 
 6. Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu. 
 7. Wydatki kwalifikowalne czy niekwalifikowalne? 

W celu uczestnictwa w szkoleniu należy dostarczyć lub przesłać wypełnione i podpisane zgłoszenie znajdujące się poniżej na adres e-mailowy: pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Na szkolenie zapraszamy:

 • przedsiębiorców;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • fundacje i stowarzyszenia;
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.


Szkolenie jest bezpłatne.

Szczegóły i karta zgłoszeniowa znajdują się pod adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-walbrzychu-kwalifikowalnosc-i-rozliczanie-wydatkow-w-projektach-dofinansowanych-z-funduszy-europejskich-2014-2020/ 

 

 

 

 


 

 


Aplikacja o środki w ramach konkursu: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW”

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (tj. Instytucja Organizująca Konkurs) organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursu dotyczącego Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW.

Miejsce i termin spotkania:

Urząd Miejski w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, (Ratusz- sala nr 26)

30 października 2019 r.;  w godz. od 10.00 – 14.00, rejestracja uczestników od godziny 9.45

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wymienionym spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznik na adres szkolenia@ipaw.walbrzych.eu w terminie do 28 października 2019 r. do godz. 15.00.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [845.00 KB]

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne” po zakończeniu rekrutacji.

Szczegółowe informacje na temat spotkania informacyjnego: tel. (74) 84 74 150, (74) 84 74 164.

Prezentacje ze szkolenia będą dostępne po 30 października 2019 r., na stronie www.ipaw.walbrzych.eu.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób zgłoszonych z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.

UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY.

Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać poniższe zgody (jeśli dotyczą).

 

RPO_OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla szkoleń i spotkań informacyjnych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [157.55 KB]

RPO_OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - dane szczgólne dla szkoleń i spotkań informacyjnych - dodatkowe potrzeby organizacyjne, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [159.60 KB]

 


ZADANIE PUBLICZNE – JAK ZŁOŻYĆ PRAWIDŁOWO OFERTĘ I JĄ ROZLICZYĆ?

Czy znasz odpowiedź na pytanie:

- jak założyć rezultaty w nowej ofercie realizacji zadania publicznego oraz w jaki sposób je rozliczyć w sprawozdaniu?

Jeśli chcą Państwo poznać opinię eksperta na ten temat zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej

"Artur Gluziński tłumaczy jak poradzić sobie z rezultatami przy zlecaniu zadań – bezpłatne webinarium".

Webinarium realizowane „na żywo” odbędzie się 21 października w godz. 9.30 – 10.45. Przeprowadzi je Artur Gluziński, zajmujący się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, były pracownik w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wykładowca akademicki, doświadczony i ceniony szkoleniowiec. Autor książki "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (Wyd. DIFIN).

HARMONOGRAM WEBINARIUM

 1. 9:30 do 10:45:
 2. W pierwszej części trener zaprezentuje uczestnikom:
 • Rezultaty- nowy ważny element oferty i sprawozdania - zmiany wprowadzone nowymi przepisami wykonawczymi.
 • Co powinno, a co może znaleźć się w ogłoszeniu konkursowym w zakresie rezultatów?
 • Rozliczenie za rezultaty i ich udokumentowanie?
 • Co w przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych rezultatów?

W drugiej części trener odpowie na pytania uczestników – pytania można zadawać zarówno przed jak i w trakcie szkolenia.

Zainteresowane organizacje pozarządowe prosimy o zgłoszenie woli uczestnictwa w seminarium na adres e-mail: michal.wojcik@frdl.org.pl w celu otrzymania hasła i dostępu do ww. webinarium.

 


„Smakiem Granitu” – nabór wniosków

Od dnia 08.10.2019 r. do 22.10.2019 r. rusza nabór wniosków przedsięwzięcie III - "Smakiem Granitu" - markowe produkty i usługi obszaru. 

Poniżej link do strony internetowej z zamieszczonym ogłoszeniem.

http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/1200

 


Informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Burmistrz Strzegomia informuje o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

W związku z powyższym Burmistrz zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.), zwane dalej organizacjami, do udziału w pracach nad projektem ww. Programu.

Propozycje do Programu można zgłaszać do dnia 4 października 2019r. na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszej informacji:

 • 1) w formie papierowej osobiście – w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, parter, pok. nr 15, albo
 • 2) w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, albo
 • 3) w formie elektronicznej na adres: fundusze@strzegom.pl, wpisując w tytule wiadomości „Program współpracy 2020”.

W każdym przypadku o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu.

Jako punkt odniesienia można potraktować aktualnie obowiązujący program współpracy stanowiący załącznik do uchwały Nr 89/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019”.

Po zebraniu i rozpatrzeniu złożonych przez organizacje propozycji przygotowany zostanie projekt programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, który następnie zostanie poddany konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą nr 30/11 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W dalszej kolejności projekt programu zostanie przedłożony celem uchwalenia przez Radę Miejską w Strzegomiu. Planowany termin uchwalenia Programu – do 30 listopada 2019r.

Sprawę prowadzi:

Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
Rynek 38, 58-150 Strzegomtel. 74 85 60 564
fundusze@strzegom.pl

 

Do pobrania:

 


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W STRZEGOMIU NA LATA 2019-2022

Burmistrz Strzegomia na podstawie uchwały nr 78/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu zaprasza organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy, zwane dalej organizacjami, działające na terenie Gminy Strzegom do zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na V kadencję na lata 2019-2022.

W celu zgłoszenia kandydata należy wypełnić kartę zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Karta zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu na lata 2019-2022 dostępna jest w wersji   elektronicznej i edytowalnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w zakładce Organizacje Pozarządowe/ Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu / Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego kadencja 2016-2019 ( www.bip.strzegom.pl). Możliwe jest pobranie papierowej wersji karty zgłoszenia kandydata w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, ul. Rynek 38, pokój nr 30A.

Każda organizacja ma prawo zgłoszenia jednego kandydata.

Wypełnione karty opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisami osób uprawnionych należy składać w terminie do dnia 1 października 2019r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Wydział Obsługi Interesantów, Rynek 38, 58-150 Strzegom (parter, pokój nr 15).

O terminie złożenia karty decyduje data jej wpływu do Urzędu. Karty, które zostaną złożone lub doręczone po terminie, nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszony kandydat będzie reprezentował organizację podczas zebrania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu, w czasie którego kandydaci wybiorą spośród siebie czterech członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu na kadencję 2019-2022.

Zebranie kandydatów na członków Rady Pożytku odbędzie się 8 października 2019r.
o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu określa Uchwała Nr 78/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 24 sierpnia 2016r.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Funduszy Europejskich
Urząd Miejski w Strzegomiu,
Rynek 38 (pok. 30A)
58-150 Strzegom
tel. 74 8560 564

 


Nabór wniosków do programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

Macie pomysł na działania lokalne? Chcecie zrobić ciekawe wydarzenie? Szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowań? Mieszkacie i działacie na terenie Dolnego Śląska? Skorzystajcie z mikrodotacji/ wsparcia na realizację lokalnych przedsięwzięć!

9 września 2019 r. startuje nabór wniosków do programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

Tworzycie grupę nieformalną, która:
- składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
- wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
- chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie dolnośląskim?

Tworzycie grupę samopomocową, która:
- składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
- wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
- Wasze działania skierowane są na rozwiązywanie problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy?

Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:
- została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację?
- ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska?
- ma roczny przychód nie przekraczający kwoty 25 tys. zł? (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania)

Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!

Kwota wnioskowanej mikrodotacji/wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć może wynosić minimalnie 1000 zł, a maksymalnie 5000 zł.

Terminy naboru: 9-22 września 2019 roku.

 Jak złożyć wniosek?
- poprzez generator dostępny na stronach: <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.maleinicjatywy.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2DpE_Z8dLtV4fzusGk-5dP1GsFI-yM2icUYMYqrJa_8Y3SruAxBZ1JlsM&h

Powrót