Aktualności NGO 2023

ODSŁUCHAJ

 


Granty do 50 tys. zł na zajęcia pozalekcyjne w małych miejscowościach

Od 1 do 30 września 2023 r. uczniowskie kluby sportowe oraz fundacje i stowarzyszenia z miejscowości do 30 tys. mieszkańców mogą składać wnioski w konkursie grantowym "Z Fundacją PZU po lekcjach". Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji może wynieść 50 tys. zł.

Więcej:
https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/granty-do-50-tys-zl-na-zajecia-pozalekcyjne-w-malych-miejscowosciach   


Granty interwencyjne w ramach Building Bridges – Civic Capital  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe do współpracy w projekcie Building Bridges – Civic Capital in Local Communities.

Fundacja oferuje:   

 • dofinansowanie grantów,
 • wsparcie organizacji poprzez szkolenia, warsztaty
 • udział w Kongresach Współpracy Lokalnej

Fundacja jest obecnie w trakcie 2 naborów wniosków na duże granty i na granty interwencyjne.

Jesienią będzie ogłoszony konkurs na granty małe.

Ponadto przedstawiciele fundacji serdecznie zapraszają na Kongres Współpracy Lokalnej, który odbędzie się w dniach 19-20 września 2023 r. w Warszawie, przedstawicieli NGO i JST - udział bezpłatny, zwracamy część kosztów dojazdu i nocleg w Warszawie

Rejestracja i szczegółowe informacje: https://bb.frdl.pl/krajowy-kongres-wspolpracy-lokalnej/ 

Fundacja wspiera NGO szkoleniami i warsztatami.

Szczegółowe informacje: www.bb.frdl.pl 

www.facebook.com/BB.FRDL 

 Kontakt do fundacji: https://bb.frdl.pl/kontakt/ 

DO POBRANIA:

Ikona doc Rodzaje grantów o jakie można się ubiegać w ramach Building Bridges – Civic Capital in Local Communities, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [ 38,50 kB ]  


"Mikro Granty" sportowe

Program Mikro Granty jest odpowiedzią Ministerstwa Sportu i Turystyki na niepokojące zmiany zachodzące w obszarze aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Alarmujące dane o spadku sprawności fizycznej, obniżeniu zainteresowania uprawianiem sportu oraz znaczących rozbieżnościach pomiędzy rzeczywistą aktywnością najmłodszych a zaleceniami WHO wymagają natychmiastowej interwencji.

Ministerstwo Sportu i Turystyki korzystając z najnowszych danych oraz najlepszych praktyk wdrożyło innowacyjny program wsparcia inicjatyw sportowych pomagających przeciwdziałać niekorzystnym zmianom wśród dzieci i młodzieży. Planowane w ramach programu Mikro Granty działania mają stanowić uzupełnienie modelu zarządzania projektami sportu powszechnego przeznaczonych do małych i średnich projektów kierowanych do dzieci i młodzieży.

Więcej: https://www.mikrograntysportowe.pl/ 


„Bank Młodych Mistrzów Sportu”  

Zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji programu grantowego BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU. Do rozdysponowania jest 160 tys. zł.   

Celem programu jest wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej oraz edukacyjnej (w zakresie fair-play w sporcie). Beneficjentami  mogą być dzieci i młodzież  w wieku od 5 do 26 lat.

W programie mogą wziąć udział organizacje, które działają min. 2 lata i posiadają zdolność prawną np.: fundacje, szkoły, kluby sportowe, czy jednostki samorządu terytorialnego.

Projekty można składać w aplikacji na stronie https://granty.fundacja.santander.pl/ 

Więcej: https://fundacja.santander.pl/2023/03/01/startuje-nabor-do-programu-grantowego-bank-mlodych-mistrzow-sportu-2/  


Program „Potańcówki Wiejskie”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW) ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków o granty w ramach programu „Potańcówki Wiejskie”, przewidującego wsparcie projektów związanych z organizacją potańcówek na obszarach wiejskich.

Głównym celem programu jest inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą mieszkańców obszarów wiejskich. Program zakłada również wspieranie działań na rzecz zachowania i upowszechniania tradycyjnej kultury ludowej, w tym muzyki, tańca, śpiewu, folkloru słowno-muzycznego, strojów i gwary.

Istotne jest, aby organizatorzy potańcówek nawiązywali współpracę z wykonawcami tradycyjnej muzyki lokalnej, odnoszącej się do miejsca, w którym odbywa się impreza.

W trakcie realizacji projektu zaleca się podkreślenie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych.

Wnioski o granty mogą składać:

 1. Koła gospodyń wiejskich.

 2. Ochotnicze straże pożarne.

 3. Organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej).

 4. Samorządowe instytucje kultury.

Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji do 10 tys. złotych. Wkład własny nie jest wymagany.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2023 roku.

Projekty, które uzyskają dofinansowanie mają być zrealizowane w terminie 1 sierpnia – 31 października 2023 roku.

Opis programu na naszym portalu znajduje się https://granty.pl/510233/

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na https://nikidw.edu.pl/2023/05/16/narodowy-instytut-kultury-i-dziedzictwa-wsi-oglasza-program-potancowki-wiejskie/


Trzecia edycja programu grantowego Wakacyjna AktywAKCJA

W 2023 r. pula gratów to aż 500 000 złotych, które będą przeznaczone na dofinansowanie projektów, dzięki którym dzieci i młodzież z małych miejscowości z całej Polski aktywnie i atrakcyjnie spędzą czas wakacji!

Wakacyjna AktywAKCJA to inicjatywa Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, której celem jest wsparcie projektów edukacyjno-sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży. Dotychczas, pomogliśmy w realizacji ponad 150 projektów non-profit organizowanych w lokalnych społecznościach całej Polsce.
W tym roku również zapraszamy do udziału stowarzyszenia, świetlice, domy kultury, organizacje młodzieżowe i inne podmioty, które planują zrealizować swoje działania i mają niebanalne pomysły na ciekawy wypoczynek dla dzieci z mniejszych miast i terenów wiejskich. Zgłoście się do nas! Wspólnie zorganizujemy wartościowe wakacyjne aktywności dla najmłodszych. Zwycięskie projekty wesprzemy grantami wysokości do 5000 zł brutto. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 8 maja!

Do kogo skierowany jest Program?

Do udziału w Programie Wakacyjna AktywAKCJA zapraszamy szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.

Wszystkie wymienione podmioty zachęcamy do przysyłania wniosków z projektami, które:

 • są skierowane do dzieci i młodzieży z lokalnej społeczności,
 • dotyczą działań aktywizujących dzieci i młodzież poprzez organizację inicjatyw sportowych i rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w trakcie przerwy wakacyjnej,
 • są bezpłatne dla uczestników.

Więcej informacji na stronie:

 

https://fundacjapfr.pl/wakacyjna_aktywakcja.html   


Wsparcie dla KGW

Ruszył nabór wniosków o wsparcie dla kół gospodyń wiejskich (KGW) ubiegających się wsparcie działalności statutowej. Budżet tegorocznej edycji programu jest rekordowy i wynosi 120 mln zł.

Wnioski o granty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W bieżącej edycji programu zwiększono kwoty dofinansowania. Wsparcie finansowe przewidziane dla KGW wciąż jest uzależnione od liczby członków koła i wynosi:

 • 8 tys. zł - dla tych liczących nie więcej niż 30 osób,
 • 9 tys. zł - jeśli liczba ta mieści się w przedziale 31-75
 • 10 tys. zł - w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

Począwszy od bieżącego roku, koła gospodyń wiejskich, które nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego, są zobowiązane do jego uzyskania zanim będą ubiegać się o przyznanie pomocy.

W tym celu powinny złożyć odpowiedni wniosek w biurze powiatowym ARiMR. Wymóg ten nie dotyczy kół, które w poprzednich latach przynajmniej raz skorzystały z dofinansowania działalności statutowej - numer identyfikacyjny został im nadany przed zatwierdzeniem sprawozdania.

Wnioski o wsparcie można składać do 30 września br. lub wcześniejszego wyczerpania dostępnych środków.

Opis programu na naszej stronie znajduje się tutaj: https://granty.pl/16872/

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie ARiMR.


Nabór do programu "Klub"

W środę 1 marca br. ruszy nabór wniosków do rządowego programu "Klub". Na tegoroczną edycję programu Ministerstwo Sportu i Turystyki zarezerwowało rekordową kwotę 75 mln zł.

W ramach programu o dofinansowanie mogą ubiegać się małe i średnie kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - beneficjentami programu mogą być tylko dzieci do lat 18.

Więcej: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/nabor-wnioskow-do-tegorocznej-edycji-programu-klub-ruszy-1-marca-regulamin


Popularyzacja historii i postaw patriotycznych oraz szeroko pojętej aktywności proobronnej

Program wspiera inicjatywy obywatelskie w zakresie popularyzacji historii i postaw patriotycznych oraz szeroko pojętej aktywności proobronnej. Wnioski o granty mogą składać grupy nieformalne.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA

Finansowanie: ZALICZKA

Budżet: 72.000 zł.

Wysokość wsparcia: 100%., 2.500 - 4.500 zł.

Czas trwania projektu: 4.05 - 30.11.2023.
Składanie wniosków przez internet: TAK

Kto może złożyć wniosek ?
Grupy nieformalne. Grupa nieformalna musi składać się z co najmniej trzech osób, w tym przynajmniej jednej pełnoletniej, wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadających osobowości prawnej.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Inicjatywy obywatelskie w zakresie popularyzacji historii i postaw patriotycznych oraz szeroko pojętej aktywności proobronnej.

Cel główny: poprawa samoorganizacji społecznej poprzez angażowanie obywateli i społeczności dla dobra wspólnego przy wsparciu materialnym i organizacyjnym oddolnych inicjatyw obywatelskich w zakresie popularyzacji historii i postaw patriotycznych oraz szeroko pojętej aktywności proobronnej.Cele szczegółowe:1. Zwiększenie liczby oddolnych inicjatyw społecznych w obszarze aktywności popularyzujących historię, postawy patriotyczne i działalność proobronną.2. Integracja społeczności lokalnych w czasie wyżej wymienionych aktywności.3. Promocja i organizacja wolontariatu.4. Dalszy rozwój instytucjonalny PSAT ukierunkowany głównie na podnoszenie wiedzy i kompetencji członków oraz osób zaangażowanych w działalność statutową.W tegorocznej edycji Konkursu wsparcie otrzyma minimum 16 projektów.Zabronione jest pobieranie jakichkolwiek opłat i świadczeń pieniężnych od uczestników projektów.
Termin składania wniosków: 1 marca - 7 kwietnia 2023

Więcej informacji: https://pdph.pl


Gospodynie do dzieła!

Program Fundacji BGK ma na celu pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w zakupie sprzętu i wyposażenia.

Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych przez ARiMR,
z siedzibą w gminach do 25 tys. mieszkańców, zgodnie z zestawieniem w GUS-u (stan na dzień 31.12.2021 r.)

Więcej: https://www.fundacja.bgk.pl/gospodynie-do-dziela/#o_programie


Konkurs Duże Granty

Do zdobycia jest nawet 40 tys. zł na działania związane z młodzieżą, dzięki czemu można ich lepiej przygotować do dorosłości.

W jaki sposób? Poniżej szczegóły.

http://www.duzegranty.pl/


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025 - Edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025 - Edycja 2023.

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w 2023 roku, na zadania określone w ramach 4 priorytetów Programu:

I. Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu: zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych
w obszarze rynku pracy.

II. Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.

III. Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.

IV. Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych oraz upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dotacje w ramach Programu w 2023 r. wynosi 38 mln zł. (Program realizowany w 2023 r. dysponować będzie kwotą w wysokości 40 mln zł z przeznaczeniem w 95% na dotacje - 38 mln zł oraz w 5% na pomoc techniczną - 2 mln zł).
Szczegółowe zasady alokacji środków zostały określone w Programie oraz w Regulaminie. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, który przekazuje dotacje beneficjentom Programu, na zasadach i w trybie określonym w UDPP.

Więcej szczegółów:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2023


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2023 r.

Zarząd województwa dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego województwa dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2023 r.

Więcej:

https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-dolnoslaskieg-2/?no_cache=1&cHash=1b82b46c45e243a6ea0e0459fae39661


Plany Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2023 rok

3,5 miliarda złotych - takim budżetem w 2023 roku będzie dysponować Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Pozwoli to jeszcze skuteczniej realizować nowe projekty i rozwijać już istniejące programy. Tak o nowych programach mówił podczas ich prezentacji minister Kamil Bortniczuk.

Więcej: https://lzs.pl/2023/01/19/plany-ministerstwa-sportu-i-turystyki-na-2023-rok/   


"Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora" w 2023 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora" w 2023 r.

W ramach konkursu zlecone będą zadania polegające na:

 1. prowadzeniu działań zapewniających wsparcie psychologiczne i środowiskowe seniorów, w tym wsparcie seniorów w sytuacjach kryzysowych, jako formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 2. wzmacnianiu różnych form aktywności i kompetencji seniorów, w tym również działań mających na celu przeciwdziałanie defaworyzacji oraz działań międzypokoleniowych,
 3. działaniach edukacyjnych mających na celu wykształcenie zachowań i postaw prozdrowotnych seniorów, promocję aktywnego i zdrowego stylu życia,
 4. zdobyciu oraz podnoszeniu kompetencji cyfrowych, zwiększaniu wiedzy w zakresie bezpiecznego poruszania się i komunikacji w sieci, w tym korzystaniu z usług
  e-administracji.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w na realizację zadania publicznego pn. "Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora" wynosi 635 000 zł.

Nabór ofert na konkurs trwa od 19.01.2023 r. do 8.02.2023 r.

ADRESAT KONKURSU:
Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem oraz których terenem działania jest województwo dolnośląskie.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://bip.dolnyslask.pl/a,128222,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-dolnoslaska-akademia-kompet.html


Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. - wsparcie organizacji imprez sportowych

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2023 r.

Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.
Zadania konkursowe - Organizacja na Dolnym Śląsku imprez sportowych rangi mistrzostw i pucharu Polski, zawodów kwalifikacyjnych do imprez rangi mistrzowskiej, zawodów międzynarodowych, mistrzostw Europy i świata oraz zawodów pucharowych tej rangi.

Nabór: 16.12.2022-10.01.2023 r.

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Przypominamy o obowiązku dostosowania zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami i zawarcia tych informacji w ofercie konkursowej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 42 86.

Więcej: https://umwd.dolnyslask.pl/sport/otwarte-konkursy-ofert/ogloszenia-o-konkursach/2022-rok/   


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2023 roku - Poprawa bazy sportowej - I edycja

W dniu 13 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6277/VI/22 o ogłoszeniu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2023 roku.

Warunki realizacji zadania, kryteria oceny formalnej i merytorycznej ofert określa ogłoszenie konkursowe.
Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 770 42 87, (71) 770 41 64.

Więcej: https://umwd.dolnyslask.pl/sport/otwarte-konkursy-ofert/ogloszenia-o-konkursach/2022-rok/   


Nabór na dofinansowanie w 2023 roku zadań z zakresu „Programu Sport dla Wszystkich”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty nabór ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Zadania realizowane w ramach konkursu

Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim:

 • Aktywna wieś,
 • Organizator sportu w środowisku wiejskim,

Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych
w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;
Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Termin naboru do 7 grudnia 2022 roku.

Szczegółowe informacje pod linkiem

https://www.gov.pl/web/sport/nabor-na-dofinansowanie-w-2023-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich


Ogłoszenie o konkursach na rok 2023 w ramach  Rządowych Programów  NOWEFIO, PROO, PWRUL dla organizacji pozarządowych oraz instytucji prowadzących działalność pożytku publicznego

Narodowy Instytut Wolności zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursach ogłoszonych w ramach edycji 2023

Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO
na lata 2021-2030,

Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO
na lata 2018-2030,

Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych

na lata 2020-2030.

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć:

1.      PROGRAM NOWEFIO – zakres działań- sfera zadań publicznych  wymieniona w art.4 ust. 1 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie w ramach następujących priorytetów:

Priorytet 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.

Priorytet 3: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym.

Priorytet 4: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich.

Termin naboru ofert i wniosków: 

od 14 listopada 2022, godz. 14:00 do 12 grudnia 2022, godz. 14:00

 

2.      PROGRAM PROO – zakres działań- wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości, w ramach następujących priorytetów:

Priorytet 1a: realizacja działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

Priorytet 1b: zwiększenie aktywności organizacji obywatelskich w zakresie realizacji przez nie projektów międzynarodowych oraz sięganiu przez te organizacje po środki w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne.

Priorytet 2a: działania obejmujące kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego.

Priorytet 3: wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez organizacje strażnicze i lokalne media obywatelskie, działające na rzecz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo.

Priorytet 4: wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym).

Priorytet 5: realizacja zadania w tym priorytecie polega na:

·        Pomoc doraźna – pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych.

·        Życie publiczne – pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego (np. konferencjach, seminariach) o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa sama organizacja.

·        Członkostwo – pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja.

 

Termin naboru ofert i wniosków:

od 28 listopada 2022, godz. 14:00 do 2 stycznia 2023, godz. 14:00

Nabór wniosków w ramach Priorytetu 5, edycja 2023 rozpocznie się w pierwszym
kwartale 2023 roku
.

 

3.      PROGRAM PWRUL - zakres działań- sfera zadań publicznych wymieniona w art.4 ust. 1 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, w ramach następujących priorytetów:

Priorytet 1: Wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne).

Priorytet 2: Wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych.

Priorytet 3: Wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechniania edukacji grundtvigiańskiej.

Priorytet 4: Wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych.

Termin naboru ofert i wniosków:

od 21 listopada 2022, godz. 14:00 do 19 grudnia 2022, godz. 14:00

Więcej: https://niw.gov.pl/ogloszenie-o-konkursach-na-rok-2023/


Ruszyły nabory w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2023 rok

Do 30 listopada br. można składać wnioski do 30 programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2023 rok.

Wsparcie finansowe w ramach programów ministra mogą otrzymać m.in. działania z zakresu kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego, obejmujące m.in. szeroko rozumianą edukację, działalność artystyczną, kulturę cyfrową, działania promujące czytelnictwo, a także projekty infrastrukturalne.

Szczegóły na stronie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-2023 


Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, które odbędzie się w dniu 18.10.2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 w formie wideokonferencji.

Ikona pdfZaproszenie na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.60 MB]


Zaproszenie do udziału w ankiecie LGD „Szlakiem Granitu”

Prosimy naszych mieszkańców o włączenie się w prace związane z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 LGD „Szlakiem Granitu”.

Poniżej znajduje się link do ankiety, do wypełnienia której zachęcamy.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8l2kPasqFi-tFNYr21qG-mza018FjwfB-pBKuUR9KyzNutw/viewform

Wyjaśnienia skrótów i pojęć użytych w ankiecie:

KWG – koło gospodyń wiejskich
LKS – ludowy klub sportowy

Koncepcja Smart Village - „inteligentne wioski”, które wykorzystują technologie cyfrowe i innowacje na co dzień, poprawiając w ten sposób jakość życia, polepszając standard usług publicznych i lepiej wykorzystując zasoby lokalne.

Ankieta będzie dostępna do 14.10.2022 r.


FISZKA PROJEKTOWA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne włączenie się w te prace poprzez wypełnienie fiszki projektowej.

W fiszce możecie Państwo opisać projekt, który chcielibyście zrealizować w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań inwestycyjnych jak i projektów aktywizacyjnych. Wnioskodawcą mogą być zarówno gminy i jej jednostki, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, rolnicy oraz osoby fizyczne.

Ikona docxFISZKA PROJEKTOWA, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [548.65 KB]


Szkolenie pn. "Tworzenie koncepcji smart village"

29 września 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu odbyło się szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" dotyczące "Tworzenia koncepcji smart village" realizowane w celu zapoznania z ideą inteligentnych wiosek (smart villages).

Szkolenie skierowane było do szerokiego grona odbiorców, w tym do: przedstawicieli władz lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz wszystkich innych, którzy pragną wypracować koncepcje Smart.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymali odpowiedzi na pytania.

- Czym jest koncepcja smart village (SV)?
- Na czym polega wsparcie z zakresu koncepcji SV?
- Co powinna zawierać koncepcja inteligentnej wioski (smart village)?

Ikona pdfPrezentacja ze szkolenia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [585.53 KB]


Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia. Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne”.

Cel programu:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć:

 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
  • biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego,
  • elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.
 • Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt 1). Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt 1).

Więcej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-dla-czesci-2-biogazownie-rolnicze-i-male-elektrownie-wodne


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W STRZEGOMIU NA LATA 2022-2025

Burmistrz Strzegomia na podstawie uchwały Nr 78/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu zaprasza organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), zwane dalej organizacjami, działające na terenie Gminy Strzegom do zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na VI kadencję na lata 2022-2025.

W celu zgłoszenia kandydata należy wypełnić kartę zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022-2025, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Karta zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu na lata 2022-2025 dostępna jest w wersji elektronicznej i edytowalnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w zakładce Organizacje Pozarządowe/ Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu / Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego kadencja 2022-2025 ( www.bip.strzegom.pl). Możliwe jest pobranie papierowej wersji karty zgłoszenia kandydata w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, ul. Rynek 38, pokój nr 30A.
Każda organizacja ma prawo zgłoszenia jednego kandydata.

Wypełnione karty opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisami osób uprawnionych należy składać w terminie do dnia 12 września 2022r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Wydział Obsługi Interesantów, Rynek 38, 58-150 Strzegom (parter, pokój nr 15).
O terminie złożenia karty decyduje data jej wpływu do Urzędu. Karty, które zostaną złożone lub doręczone po terminie, nie będą brane pod uwagę.
Zgłoszony kandydat będzie reprezentował organizację podczas zebrania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu, w czasie którego kandydaci wybiorą spośród siebie czterech członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu na kadencję 2022-2025.

Zebranie kandydatów na członków Rady Pożytku odbędzie się 22 września 2022r. o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu określa uchwała Nr 78/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016r.

Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Funduszy Europejskich
Urząd Miejski w Strzegomiu,
Rynek 38 (pok. 30A)
58-150 Strzegom
tel. 74 85 60 564

Treść zarządzenia w sprawie ogłoszenia naboru, formularz oraz treść uchwały nr 78/16 – do pobrania tutaj : https://bip.strzegom.pl/public/?id=130326


Granty do 50 tys. zł na zajęcia pozalekcyjne w małych miejscowościach

Rodzaj wsparcia:   DOTACJA

Budżet programu: 1.000.000 zł.

Wysokość wsparcia:   maks. 90%, do 50.000 zł

Wkład własny:   min. 10% (wkład finansowy).

Czas trwania projektu:

maks. 7 miesięcy, 01.12.2022 – 30.06.2023.

Składanie wniosków przez internet: TAK

Kto może złożyć wniosek ?

1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Opis:

Organizatorem konkursu jest Fundacja PZU.
Cel: wsparcie inicjatyw edukacyjnych wyrównujących szanse społeczne na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30.000 mieszkańców,  kierowanych do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt. Wnioskodawca ma obowiązek podpisania listu intencyjnego ze szkołą (szkołami) partnerską, na rzecz której prowadzony będzie projekt.
Bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 roku życia.
Podczas realizacji projektów należy uwzględnić:
– współpracę ze szkołami (szkołami podstawowymi, liceami ogólnokształcącymi, technikami, branżowymi szkołami I stopnia, branżowymi szkołami II stopnia, szkołami specjalnymi przysposabiającymi do pracy lub szkołami policealnymi),
– zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt),
– edukację rówieśniczą.
Koszty administracyjne mogą stanowić maks. 5% budżetu projektu. Do kosztów administracyjnych zalicza się wyłącznie wynagrodzenie koordynatora zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach danej edycji konkursu.

Termin składania wniosków: 

1 – 30 września 2022

Kontakt:

Fundacja PZU
Anna Maślańska
T: 22 582 30 63


 

Ogłoszenie o konkursie w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [801.04 KB]


Trwają prace nad Strategią ZIT AW

Uwaga! Wydłużone zostały terminy zgłaszania uwag i projektów do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej!

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 2021-2027 (Strategia ZIT AW) zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu diagnozy sytuacji Aglomeracji Wałbrzyskiej w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej w terminie do 31.07.2022 r.

Więcej informacji, treść diagnozy oraz formularz zgłaszania uwag znajdziecie Państwo pod adresem: https://bip.strzegom.pl/public/?id=1159

Informujemy jednocześnie, że w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Wiadomości” zamieszczono ogłoszenie Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej w sprawie możliwości zgłaszania propozycji projektów ubiegających się o umieszczenie na liście projektów, która b&

Powrót

Aktualności NGO - POPRZEDNIE LATA

ODSŁUCHAJ

 


Prezentacja ze spotkania informacyjnego dla NGO

1 grudnia br. odbyło się w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych na temat otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez gminę Strzegom na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Poniżej zamieszczamy prezentację ze spotkania:

Ikona pdfOtwarte spotkanie informacyjne na temat otwartych konkursów ofert, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.58 MB]

Z treścią ogłoszeń otwartych konkursów ofert można zapoznać się tutaj: https://bip.strzegom.pl/public/?id=87432


Jakie środki unijne dla NGO w kolejnych latach?

30 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu odbyło się seminarium na temat środków unijnych dla organizacji pozarządowych w nowej perspektywie funduszy europejskich na lata 2021-2027 prowadzone przez przedstawicieli Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu.

Poruszone zostały kwestie funduszy europejskich dostępnych dla stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2021-2027, ale również możliwości bieżącego wsparcia dla organizacji np. na zatrudnienie pracowników w formie płatnych staży, czy możliwości pozyskania mikrograntów na drobne działania na rzecz lokalnej społeczności.

Organizacje pozarządowe zainteresowane wsparciem ze strony Dolnośląskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wszelkie informacje znajdą pod adresami:

 

www.dowes.pl  i www.fres.org.pl
Kontakt z DOWES:
tel. 74 848 01 00 i 74 647 88 90
mail biuro@dowes.pl i fres@fres.org.pl


Fundusz Toyoty - Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat

W 2011 r. fabryka Toyoty podjęła nową inicjatywę, mającą na celu zwiększenie zaangażowania TMMP w rozwiązywanie problemów i podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności w formie Funduszu Toyoty. Poprzez wsparcie funduszu chcielibyśmy zachęcić wszystkie organizacje do podejmowania inicjatyw przyczyniających się do zmiany naszego najbliższego otoczenia. Stąd motto Funduszu: "Dobre pomysły zmieniają nasz świat".

O dofinansowanie funduszu do kwoty 20 tys. zł raz w roku w ramach ogłaszanego konkursu grantowego realizowanego na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej i powiatu oławskiego mogą starać się organizacje non-profit np. fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, szkoły i uczelnie publiczne i inne podmioty nie nastawione na osiąganie zysku.

I ETAP składania wniosków o dofinansowanie od 6.09.2020 do 3.12.2021 do godziny 23.59.

 

Więcej szczegółów: https://fundusztoyoty.pl/ 
Harmonogram: https://fundusztoyoty.pl/?page_id=1303


 Środki unijne dla organizacji pozarządowych w nowej perspektywie funduszy unijnych na lata 2021 – 2027
- czas na przygotowania oraz wpływ na ich ostateczny kształt –
Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
(DOWES) zaprasza na seminarium, które odbędzie się
30.11.2021. o godzinie 16:30
W URZĘDZIE MIEJSKIM W STRZEGOMIU
W SALI KONFERENCYJNEJ- I PIĘTRO

Ikona docxZaproszenie na seminarium, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [106.99 KB]


Rusza nabór do programu grantowego BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU

Zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu grantowego BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU. Do rozdysponowania jest 150 tys. zł.

Więcej:

https://fundacja.santander.pl/2021/10/13/rusza-nabor-do-programu-grantowego-bank-mlodych-mistrzow-sportu/  


I nabór do projektu pn. „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”

26 października o godzinie 8.00 rozpoczyna się I nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej:
https://www.warr.pl/przedsiebiorczosc-mieszkancow-dolnego-slaska-1-2-1-po-wer/


Wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju

Konkurs - wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze woda, energia, recycling. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe (fundacje lub stowarzyszenia) posiadające osobowość prawną.

Termin składania wniosków:        

do 10 października 2021 lub wcześniejszego zakończenia naboru po osiągnięciu maksymalnej dopuszczalnej liczby 500 złożonych projektów

 

Rodzaj wsparcia:                                            DOTACJA            

Finansowanie:                                                ZALICZKA            

Budżet programu:                                          150.000 zł           

Wysokość wsparcia:                                       100%, 5.000 zł

Wkład własny:                                                0%         

Czas trwania projektu:                                    do 31.01.2022         

Partner zagraniczny:                                       NIE        

Składanie wniosków przez Internet:                 TAK

 

Kto może złożyć wniosek ?              

Organizacje pozarządowe (fundacje lub stowarzyszenia) posiadające osobowość prawną.              

 

Na co można uzyskać wsparcie ?           

1. Działania zmierzające do długotrwałej optymalizacji wykorzystania zasobów, takich jak woda i energia, w tym działania pozwalające na oszczędniejsze zużycie zasobów (wody lub energii).

2. Stworzenie warunków do korzystania z czystej i taniej energii.

3. Podjęcie działań zmierzających do realnej i długotrwałej redukcji produkowanych odpadów (recycling, upcycling itp.).

4. Podjęcie działań w zakresie ponownego wykorzystywania zasobów i odzysku materiałów na szeroką skalę lub stworzenie infrastruktury do takich działań (np. dłuższy cykl życia produktu, wymiana, współdzielenie, wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego, itp.).

Realizowane projekty powinny inicjować realne, długoterminowe działania na rzecz zrównoważonego korzystania z energii i wody oraz zarządzania recyklingiem, odpowiadające na konkretne wyzwania, z którymi mierzy się lokalna społeczność.    

Opis:    

Organizatorem konkursu jest Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych.

Partnerem i fundatorem grantów, w ramach konkursu jest BP Polska.

Pełna nazwa konkursu: “30 grantów na 30 lat bp w Polsce – w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling”.

Cel: wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze woda, energia, recycling.

Cele dodatkowe stawiane przez Fundację MiLA:

– jak największy zasięg projektów wśród lokalnej społeczności,

– wzmacnianie świadomości i przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju w obszarze woda, energia recycling.

Ważnym aspektem jest też walor edukacyjny promujący zrównoważone korzystanie z energii i wody oraz recykling.

W szczególności:

– zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej i idei zrównoważonego rozwoju regionów (z możliwością zmierzenia efektów tych działań);

– propagowanie idei proekologicznego stylu życia i postaw ekologicznych wśród mieszkańców;

– propagowanie różnych form zrównoważonego rozwoju w środowisku, w miejscu w którym żyjemy;

– motywowanie do aktywności w zakresie działań na rzecz lokalnego środowiska naturalnego;

– nawiązanie trwałych partnerstw mające na celu działania proekologiczne w regionie.

Maksymalna liczba projektów przewidziana do oceny wynosi 500.

Organizator przyznaje 30 grantów w wysokości 5.000 zł każdy. 

Źródło / Więcej informacji:          

https://mila.org.pl/konkurs


Czym jest akcja Pomoc To Moc?

Pomoc To Moc, a moc bierze się z zaangażowania społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, które wspieramy. W ramach akcji prewencyjnej Pomoc To Moc finansowane są najlepsze inicjatywy, które mają służyć ochronie zdrowia i poprawie bezpieczeństwa. Idea, która nam przyświeca, to "Zdrowa i bezpieczna rodzina".

W tegorocznej edycji akcji Pomoc To Moc wspierane są inicjatywy na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. Przewodnim celem prewencyjnym akcji jest hasło "Zdrowa i bezpieczna rodzina".

Termin składania wniosków: 17 września 2021 r.

Więcej: https://pomoctomoc.pzu.pl/


 ARiMR zaprasza do udziału w konkursie "Kubek, dzbanek czy makatka... Rękodzieło to jest gratka!"

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs pn. "Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka!" skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. Praca konkursowa powinna odwoływać się do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników. Przy tworzeniu rękodzieła oczekujemy kreatywności i wykorzystania naturalnych surowców.

Najlepszy projekt zostanie wyróżniony nagrodą rzeczową o wartości do 5 tysięcy złotych (miejsce 2. - nagroda o wartości do 3 tys. zł, miejsce 3. - nagroda o wartości do 2 tys. zł). Wszystkie koła gospodyń wiejskich biorące udział w konkursie ARiMR uhonoruje drobnymi upominkami.
Konkurs trwa od 20 sierpnia 2021 r. do 27 września 2021 r.

 

Więcej:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-kubek-dzbanek-czy-makatka-rekodzielo-to-jest-gratka.html    


Rusza nowy nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw

1 września 2021 roku rusza nowy nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw - Programu dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska.

Macie pomysł na działania lokalne? Chcecie zrobić ciekawe wydarzenie? Szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowań? Mieszkacie i działacie na terenie Dolnego Śląska? Skorzystajcie z mikrodotacji (młode NGO) lub wsparcia (grupy)  na realizację lokalnych przedsięwzięć!

Tworzycie grupę nieformalną, która:

 • składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
 • wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
 • chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie dolnośląskim?

Tworzycie grupę samopomocową, która:

 • składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
 • wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
 • Wasze działania skierowane są na rozwiązywanie problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy?

Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:

 • została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację?
 • ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska?
 • ma roczny przychód nie przekraczający kwoty 30 tys. zł? (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania).

Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!
Kwota wnioskowanej mikrodotacji lub wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć może wynosić minimalnie aż 7000,00 zł, a maksymalnie aż 10 000,00 zł.

Terminy naboru: 1-15 września 2021 roku

UWAGA! W związku z sytuacją epidemii koronawirusa, wszystkie działania w ramach Małych Inicjatyw muszą być zgodne z aktualnymi obostrzeniami, ograniczeniami, zasadami i wytycznymi Rządu RP.

Jak złożyć wniosek? – wyłącznie poprzez generator dostępny na stronie (od 1-go września 2021 roku, od północy) www.generator.maleinicjatywy.pl 
W naborze wsparcie finansowe i merytoryczne otrzyma minimum 30 młodych organizacji pozarządowych i 15 grup nieformalnych/samopomocowych z Dolnego Śląska.

Kwota alokacji wynosi 450 000,00 zł.

UWAGA! W naborze obowiązuje limit liczby składanych wniosków, który wynosi w sumie 180 (liczy się kolejność składania projektów), w tym: 90 dla młodych organizacji pozarządowych oraz 90 dla grup nieformalnych i samopomocowych.
Publikacja listy rankingowej: 7 października 2021 roku.

Zwycięskie projekty będą realizowane od 10 października do 10 grudnia 2021 roku.

Po więcej informacji odsyłamy na:
STRONĘ WWW PROGRAMU: www.maleinicjatywy.pl 
PROFIL FB PROGRAMU: www.facebook.com/maleinicjatywy

 


Ruszyła XVII edycja konkursów dotacyjnych

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursów dotacyjnych Fundacji PZU - edycja 2021.

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe) mogą aplikować o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców w jednym z trzech obszarów:

 • zdrowie i pomoc społeczna
 • kultura i historia
 • edukacja

Więcej szczegółów: https://fundacja.pzu.pl/aktualnosci/sczegoly/ruszyla_XVII_edycja_konkursow_dotacyjnych    


 

Sportowe wakacje z Fundacją LOTTO 2021

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MKDNiS wraz z Fundacją przeznaczyły łącznie 15 000 000 zł.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych lub stacjonarnych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.

Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu aż do 31 października 2021 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Więcej: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/


Trwa nabór wniosków w Równać Szanse - Małe Granty

Rusza nabór wniosków w konkursie Równać Szanse - Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

Wnioski można składać do 1 czerwca do godziny 12:00.

Więcej szczegółów:
https://www.rownacszanse.pl/kmg


Konkurs na dofinansowanie w 2021 roku zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +”

realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”,
podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”,
działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.

więcej: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-sportowe-wakacje----edycja-2021


Nabór grantowy "Poznajemy i zachowujemy nasze dziedzictwo 2"

Do pozyskania są 2 dotacje po maks. 25 tys. zł.

Zakres to m.in:

 1. zakup strojów i instrumentów + organizacja koncertu, festiwalu, warsztatów;
 2. wyposażenie kuchni + organizacja warsztatów.

 

O wsparcie może ubiegać się podmiot będący organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS.

Szczegóły w linku:
http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/1476

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2021 roku dotyczy zakresu: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2021 roku, w realizacji projektów mających za zadanie poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 22 marca - 14 kwietnia 2021 roku.

Więcej:

 

https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-dolnoslaskieg/?no_cache=1&cHash=d1d8fbea76a0f0a1a9e0497a325b7d73   


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2021 r.

18 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 3298/VI/21 w sprawie głoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2021 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Termin realizacji zadania objętego konkursem: od 19 marca do 31 grudnia 2021 r.

 

Więcej: http://www.umwd.dolnyslask.pl/kultura/otwarty-konkurs-ofert/otwarty-konkurs-ofert/


Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

PLIKI DO POBRANIA:

Ikona pdfSkrót najważniejszych informacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [115.03 KB]

Ikona pdf11.01.2021_Informacja_Prasowa_Aktywni_Obywatele_Fundusz_Regionalny, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [115.03 KB]

 


Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021 r.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w obszarze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, trwa dłużej niż 2 lata.

Więcej:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/minister-rozwoju-pracy-i-technologii-oglosil-otwarty-konkurs-ofert-na-dofinansowanie-realizacji-z/

 


Nabór wniosków na realizację w 2021 r. Programu KLUB

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków na realizację w 2021 r. Programu KLUB.

Więcej:

https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub


 

"Plan działań ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027" - nabór propozycji projektów

Nabór wstępnych propozycji projektów służących do przygotowaniem dokumentu strategicznego tzw. "Planu działań ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027".

W celu optymalnego przygotowania Aglomeracji Wałbrzyskiej do działania w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej serdecznie zapraszamy partnerów społeczno-gospodarczych: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji do zgłaszania wstępnych propozycji projektów, które stanowić będą punkt wyjścia i dyskusji w pracach nad przygotowaniem dokumentu strategicznego tzw. "Planu działań ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027".

Więcej szczegółów oraz formularz wraz z instrukcją znajduje się pod poniższym adresem:
https://ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/nabor-wstepnych-propozycji-projektow-sluzacych-do-przygotowaniem-dokumentu-strategicznego-tzw-planu-dzialan-zit-aglomeracji-walbrzyskiej-na-lata-2021-2027   


Wsparcie pracy trenerów w ramach Rządowego Programu „KLUB”

W edycji 2020 całą kwotę przyznaną w ramach dofinansowania można przeznaczyć na wynagrodzenie pracy trenerów.

Decyzja Ministra Sportu: http://edziennik.msport.gov.pl/legalact/2020/31/.  Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 4 czerwca 2020 roku.

WIĘCEJ ...


COVID-19: 10 mln zł wsparcia dla organizacji pozarządowych

08.05.2020

Epidemia COVID-19 wpływa na funkcjonowanie organizacji pozarządowych, również tych, które w ramach realizacji zadań publicznych organizują działania i aktywności sportowe. Z myślą o nich powstał "Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19". Jego celem jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy, dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco.

więcej ...

 


Projekt "Akademia Ludzi Aktywnych"

Fundacja św. Jadwigi otrzymała środki w ramach FIO na projekt "Akademia Ludzi Aktywnych". Projekt zakłada wyłonienie i wyszkolenie 20 liderów lokalnych - z czego 10 osób to osoby dorosłe, a 10 osoby młode (młodzież szkolna lub absolwenci).
- Przystąpiliśmy aktualnie do rekrutacji uczestników i chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby uczestników - informuje Marzena Szwegler, dyrektor Fundacji Św. Jadwigi.

WIĘCEJ ...


Nabór wniosków w ramach programu Pajacyk

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2020 w ramach programu Pajacyk. Od 10 marca do 5 maja br. można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2020.


Startuje ROHiS 2020!

Startuje otwarty konkurs dotacyjny w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Wnioski można składać od 10 lutego 2020 r. od godz. 12.00 do 24 lutego 2020 r. (tylko do godz. 14.00!) poprzez System Obsługi Dotacji dostępny na stronie: https://generator.niw.gov.pl/.

ZOBACZ WIĘCEJ ...

Powrót