Komunikaty

ODSŁUCHAJ
07.05.2020

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MODLĘCINA (DUŻEGO)

Zdjęcie Artykułu

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu informuje, że od 16 maja 2020r. będzie możliwość podłączania budynków do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

W celu prawidłowego wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej należy zastosować się do niżej podanych warunków:

 1. Do budowy należy zastosować rury Ø  160 PVC (klasy S) prod. np. Wavin (do kanalizacji zewnętrznej, kolor pomarańczowy). W razie konieczności zastosowania dodatkowej studni inspekcyjnej (zmiana kierunku przyłącza) należy posadowić gotową studnię inspekcyjną   z PP o średnicy 425 mm, np. prod. Wavin.

 2. W/w prace można przeprowadzać przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC.

 3. Przewody kanalizacyjne należy układać ze spadkiem minimum 1,5% (tj. 1,5 cm na 1 mb  przewodu), na podsypce piaskowej grubości 15 cm. Minimalna grubość zasypki przewodu powinna wynosić 15 cm . Podsypkę i zasypkę należy dokładnie zagęścić. Materiał użyty do w/w prac nie powinien zawierać: zbrylonego gruntu, gruzu, śmieci, itp. mogących uszkodzić  przewód.

 4. Ułożone przewody kanalizacji sanitarnej, przed zasypaniem, należy zgłosić do odbioru służbom technicznym WiK Sp. z o. o. w Strzegomiu  oraz służbom geodezyjnym w celu wykonania inwentaryzacji powykonawczej. WiK dokonuje przeglądów technicznych w dni robocze od godz. 900 do 1400. Inwestor zobowiązany jest zgłosić przegląd  dwa dni przed planowanym odbiorem przyłącza ks.

 5. Po uzyskaniu pozytywnego przeglądu Właściciel posesji zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem do WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków. Wnioski można pobierać w siedzibie WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu lub ze strony www.wik.strzegom.pl

Wypełniony wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do korzystania z nieruchomości  należy dostarczyć do siedziby Spółki.

      7.   Warunkiem rozpoczęcia odbioru ścieków socjalno-bytowych z posesji jest:

  • dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej,

  • podpisanie umowy o odprowadzanie ścieków.

8.  Z chwilą podłączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej  do nowo wybudowanej sieci należy odczytać stan wodomierza w celu dokonania prawidłowego rozliczenia.

      Ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczanej wody.

W przypadku nie korzystania z wiejskiej sieci  wodociągowej ilość odprowadzanych ścieków będzie naliczana na podstawie wodomierza, zainstalowanego na własnym ujęciu wody. Koszty związane z  montażem, utrzymaniem i legalizacją (co pięć lat) tego wodomierza ponosi Właściciel posesji.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu 
pod numerem telefonu 74/85-51-232 lub 532 – 720 - 101

 

 

INFORMACJA

 

Ścieki z Modlęcina (Dużego) odprowadzane będą poprzez system przepompowni do Miejskiej Oczyszczalni  w Strzegomiu.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu informuje, że zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

 • Wód opadowych i drenażowych.

 • Odpadów stałych, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym (m.in. żwir, piasek, popiół, szkło, wytłoczyny, szczeciny, ścinki skór, tekstylia, sznurki wiskozowe, pampersy, podpaski, pióra wnętrzności z uboju drobiu).

 • Odpadów płynnych niemieszających się z wodą (sztuczne żywice, lakiery, masy bitumiczne, smoła, mieszaniny cementowe).

 • Substancji palnych i wybuchowych (benzyna, nafta , olej opałowy).

 • Substancji żrących i toksycznych .

 • Odpadów i ścieków z hodowli zwierząt (gnojówka, gnojowica, obornik, ścieki z kiszonek).

Nie przestrzeganie w/w zasad może być przyczyną powstawania zatorów, a także negatywnie wpływać na urządzenia zainstalowane w przepompowniach ścieków oraz na Oczyszczalni.

Dlatego też, mając na uwadze troskę o niezawodne działanie systemu kanalizacyjnego, służby eksploatacyjne Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu zwracają się z prośbą o odpowiedzialne korzystanie z instalacji kanalizacyjnych, co przyniesie obopólne korzyści.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 324

Powrót