Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

KODEKS ETYKI

ODSŁUCHAJ

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 101/KU/11
Burmistrza Strzegomia
z dnia 19 grudnia 2011 r.

KODEKS ETYKI
PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO
W STRZEGOMIU


Rozdział I. Zasady ogólne

§ 1

1.  Kodeks  etyki  pracowników  samorządowych  Urzędu  Miejskiego  w  Strzegomiu, zwany dalej „Kodeksem etyki pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu”
(zwany  dalej  Kodeksem  etyki), jest ogólnym zbiorem wartości i zasad którymi  kierują  się  pracownicy  samorządowi  Urzędu  Miejskiego  w  Strzegomiu (zwanego  dalej Urzędem) oraz wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać
pracownicy w  związku  z  wykonywaniem  przez  nich  swoich  obowiązków.

2.
Pracownicy samorządowi (zwani dalej pracownikami) winni postrzegać swą pracę jako służbę publiczną, poprzez którą wykonują zadania na rzecz dobra wspólnego – państwa, prawa  i  społeczności  lokalnej. Mając  na  uwadze  charakter  pracy, pracownicy samorządowi powinni:
- wykonywać  powierzone  im  obowiązki  z  poszanowaniem  godności  i  szacunku względem drugiego człowieka oraz z zachowaniem zasad dobrej administracji,
- mieć świadomość, że poprzez swą postawę w pracy, jak i poza nią, tworzą etos urzędnika administracji publicznej oraz kreują wizerunek Urzędu.

3. Postanowienia   Kodeksu etyki  nie  wyczerpują  całości  zagadnienia   etycznego postępowania w administracji. Biorąc pod uwagę różnorodność sytuacji i postaw, najważniejszą zasadą,  wspartą  opisanymi  w  Kodeksie  etyki   przypadkami,   jest przede wszystkim dążenie do rozstrzygania dylematów moralnych przez pryzmat własnego sumienia, zdrowego rozsądku oraz zasady dobra publicznego.

§ 2

Wskazane  w  Kodeksie  etyki  pracowników  samorządowych  Urzędu  Miejskiego  w Strzegomiu wartości etyczne i zasady powinny być stosowane przez pracowników podczas wypełniania przez nich obowiązków pracowniczych.

§ 3

Postanowienia   Kodeksu   etyki  obowiązują  wszystkich  pracowników  Urzędu  bez względu na podstawę zatrudnienia.

§ 4

1. Pracownicy samorządowi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem etyki niezwłoczniepo jego wejściu w życie.
2. Pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem etyki niezwłocznie po zawarciu pierwszej umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.
3. Oświadczenie pracownika o którym mowa w ust. 1 i 2 dołącza się do jego akt osobowych.

Rozdział II. Zasady szczegółowe

§5

Właściwą postawę pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu wyznaczają zasady:
1. praworządności,
2. niedyskryminowania,
3. proporcjonalności (współmierności),
4. zakazu nadużywania uprawnień,
5. bezstronności i niezależności,
6. obiektywizmu,
7. uczciwości,
8. uprzejmości,
9. współodpowiedzialności,
10. jawności,
11. dbałości o swoją wiedzę i kompetencje,
12. akceptacji kontroli zarządczej.


§ 6. Zasada praworządności

1.  Pracownik  samorządowy  Urzędu  Miejskiego  w  Strzegomiu  działa  zgodnie  z zasadą  praworządności,  stosuje  procedury  wynikające  z  przepisów  powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych jednostki.
2. Pracownik samorządowy zwraca uwagę na to, aby decyzje dotyczące spraw lub interesów podmiotów posiadały podstawę prawną, a ich treść i forma była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.
3. Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynności pracownik wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych, nie przekazuje osobom trzecim  i  nie  wykorzystuje do osiągnięcia własnych korzyści.

§ 7. Zasada niedyskryminowania

1.  Przy  rozpatrywaniu  wniosków  i  przy  podejmowaniu  decyzji  pracownik samorządowy  zapewnia  przestrzeganie  zasady  równego  traktowania.  Pojedyncze osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji są traktowane w porównywalny sposób.
2. W przypadku różnic w traktowaniu pracownik samorządowy zapewnia, aby to nierówne   traktowanie   było   usprawiedliwione   obiektywnymi,   istotnymi właściwościami danej sprawy.
3. Pracownik samorządowy powstrzymuje się od wszelkiego nieusprawiedliwionego i nierównego  traktowania  pojedynczych  osób  ze  względu  na  ich  narodowość,  płeć, rasę,  kolor  skóry,  pochodzenie  etniczne  lub  społeczne,  cechy  genetyczne,  język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne przekonania, przynależność do mniejszości  narodowej,  posiadaną  własność,  urodzenie,  inwalidztwo,  wiek  lub preferencje seksualne.

§ 8. Zasada proporcjonalności

1.  W  toku  podejmowania  decyzji  pracownik  samorządowy  Urzędu  Miejskiego  w Strzegomiu zapewnia, że przyjęte działania są proporcjonalne do obranego celu.
2. Pracownik samorządowy unika ograniczania praw obywateli lub nakładania na nich obciążeń jeżeli ograniczenia te lub obciążenia byłyby niewspółmierne do celu prowadzonych działań.
3.   W   toku podejmowania  decyzji  pracownik  samorządowy  zwraca  uwagę  na stosowne wyważenie spraw osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego.

§ 9. Zasada zakazu nadużywania uprawnień

1. Z posiadanych uprawnień pracownik korzysta wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone.
2.  Pracownik  samorządowy  nie  korzysta  z  uprawnień  dla  osiągnięcia  celów,  dla których brak jest podstawy prawnej.

§ 10. Zasada bezstronności i niezależności

1. Pracownik samorządowy działa bezstronnie i niezależnie. Powstrzymuje się od wszelkich  działań,  które  mogą  mieć  negatywny  wpływ  na  sytuację  pojedynczych osób  oraz  od  wszelkich  form  faworyzowania,  bez  względu  na  motywy  takiego postępowania.
2. Na postępowanie pracownika samorządowego Urzędu Miejskiegow  Strzegomiu nie  może  mieć  wpływu  interes  osobisty  lub  rodzinny  ani  też  presja  polityczna. Pracownik samorządowy nie może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, w której on  lub  bliski  członek  jego  rodziny  miałby  jakikolwiek  interes  majątkowy  lub osobisty.
3. Pracownik  samorządowy  Urzędu  Miejskiego  w  Strzegomiu  nie  podejmuje żadnych  prac  ani  zajęć,  które  kolidują  z  obowiązkami  służbowymi  i  mogą  mieć niekorzystny wpływ na wizerunek urzędu i gminy.
4. Zasady wyłączania pracownika samorządowego z postępowań, w kórych zachodzi konflikt interesów, określają odrębne przepisy.

§ 11. Zasada obiektywizmu

1.  W  toku  podejmowania  decyzji  pracownik  samorządowy  uwzględnia  wszystkie istotne czynniki i przypisuje każdemu z nich należne mu znaczenie, nie uwzględnia okoliczności niezwiązanych z daną sprawą.
2. Pracownik samorządowy wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w  pełni  posiadaną  wiedzę  i  doświadczenie.  Swoje  ustalenia  i  decyzje  opiera  na zasadzie prawdy obiektywnej.

§ 12. Zasada uczciwości

1. Pracownik samorządowy działa rzetelnie, uczciwie i rozsądnie.
2. Pracownik  samorządowy  przeciwdziała  korupcji,  a  w  razie  konieczności informuje przełożonych o zaistniałym podejrzeniu zachowań korupcyjnych.
3.  Korupcja  w  rozumieniu  niniejszego  Kodeksu  oznacza  nadużycie  stanowiska publicznego dla uzyskania prywatnych korzyści (obejmuje płatne faworyzowanie, nepotyzm, nadużycie kompetencji wynikających z pełnionej funkcji w celu uzyskania korzyści,  przekupstwo,  kradzież  majątku  publicznego  lub  środków  publicznych, przestępstwa księgowe oraz obrót środkami finansowymi, pochodzącymi z działań korupcyjnych ).

§ 13. Zasada uprzejmości

1. W swoich     kontaktach     z     interesantami,     innymi     instytucjami     oraz współpracownikami pracownik samorządowy zachowuje się uprzejmie. Pracownik samorządowy  stara się  być  jak  najbardziej  pomocny  i  udziela  odpowiedzi  na skierowane  do  niego  pytania  jak  najbardziej  wyczerpująco  i  dokładnie.  Jeśli pracownik samorządowy nie jest właściwy w danej sprawie, kieruje ją niezwłocznie do pracownika właściwego.
2. W rozpatrywaniu spraw pracownik samorządowy nie kieruje się emocjami, w razie  popełnienia  błędu  naruszającego  prawa  lub  interes  pojedynczej  osoby pracownik gotowy jest do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich skutków.
3.  Pracownik  samorządowy  służy  pomocą  mieszkańcom  przy  wypełnianiu formularzy wydawanych przez Urząd. W swoich działaniach na rzecz interesanta postępuje tak, aby mogły być one wzorem praworządności, a tym samym prowadziły do  zwiększania  zaufania  mieszkańców  do  Urzędu  i  urzędników.  Relacje  między współpracownikami  prowadzi  tak,  by  ukierunkować  działania  na  zespołowe rozwiązywanie problemów.

§ 14. Zasada współodpowiedzialności

1.  Pracownik  samorządowy  ponosi  odpowiedzialność  za  decyzje  i  działanie,  nie unikając trudnych rozstrzygnięć, a w procesie zarządzania powierzonym majątkiem i środkami publicznymi winien wykazywać należytą staranność i godność.
2. Pracownik samorządowy ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez siebie pracy, niezależnie od rangi zajmowanego stanowiska.
3. Relacje służbowe pracownik samorządowy opiera na współpracy, koleżeństwie, lojalności,  wzajemnym  szacunku,  pomocy  oraz  dzieleniu  się  doświadczeniami  i wiedzą.
4. Pracownik samorządowy godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza  nim,  a swoją  postawą  nie  powoduje  obniżenia  autorytetu  i  wiarygodności  Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.


§ 15. Zasada jawności

Pracownik samorządowy Urzędu Miejskiego w Strzegomiu szanuje prawo obywateli do  informacji  mając  na  względzie  jawność  działania   administracji   publicznej, dochowując przy tym tajemnicy ustawowo chronionej.

§ 16. Zasada przejrzystości i neutralności

1.  Działania  pracowników  samorządowych  Urzędu  Miejskiego  w  Strzegomiu  są jawne,  zrozumiałe  i  wolne  od  podejrzeń  o  jakąkolwiek  formę  interesowności  czy korupcji.
2.  Pracownicy  samorządowi  nie  przyjmują  żadnych  zobowiązań  ani  korzyści majątkowych lub osobistych oraz nie wykorzystują informacji uzyskanych w trakcie pracy dla osiągnięcia pośrednich lub bezpośrednich korzyści.
3. Pracownicy samorządowi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu nie przekazują takich informacji o których mowa w ust. 2 osobom trzecim.
4.  Pracownik  samorządowy  jest  neutralny  politycznie  i  nie  manifestuje  swoich poglądów i sympatii politycznych w miejscu pracy.

§ 17. Zasada dbałości o swoja wiedzę i kompetencje

Pracownik samorządowy Urzędu Miejskiego w Strzegomiu doskonali swoją wiedzę zawodową oraz umiejętności potrzebne do pracy. Dąży do pełnej znajomości prawa oraz wszelkich faktycznych i prawnych okoliczności sprawy.

§ 18. Zasada akceptacji kontroli zarządczej

1. Pracownik samorządowy rozumie cele kontroli zarządczej i akceptuje je.
2. Pracownik samorządowy bierze udział we współtworzeniu kontroli zarządczej, przekazując swoim przełożonym uwagi i propozycje dotyczące jej funkcjonowania.
3. Pracownik  samorządowy  rozumie,  że  wszystkie  podejmowane  działania  mają służyć właściwej realizacji celów organizacji jaką jest Urząd Miejski w Strzegomiu.

Rozdział III. Odpowiedzialność porządkowa

§ 19

1. Pracownik  samorządowy  zobowiązany jest  do  przestrzegania  Kodeksu  etyki pracowników  samorządowych  Urzędu  Miejskiego  w  Strzegomiu  i  kierowania  się jego zasadami.
2. Postanowienia    Kodeksu   etyki  naruszają  ci  pracownicy,  którzy  wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim naruszają wartości i zasady, o których mowa w Kodeksie.
3.  Z  tytułu  nieprzestrzegania  postanowień  niniejszego  Kodeksu  etyki  pracownicy samorządowi Urzędu ponoszą odpowiedzialność porządkową.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

§ 20

1.Celem  zapewnienia właściwego stosowania postanowień Kodeksu etyki  powołuje się  pięcioosobową  Komisję  etyki  pracowników  Urzędu.  Burmistrz   Strzegomia powołując  Komisję etyki  pracowników  Urzędu,  wyznacza  przewodniczącego Komisji.
2. Komisja powoływana jest na okres kadencji Burmistrza Strzegomia.
3. Zasady  powoływania  Komisji,  kompetencje  oraz  tryb  jej  działania  określa odrębne zarządzenie.

§21

1.Celem zapewnienia właściwego stosowania postanowień Kodeksu etyki powołuje się pełnomocnika do spraw etyki Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
2. Pełnomocnik do spraw etyki Urzędu Miejskiego w Strzegomiu powoływany jest na okres kadencji Burmistrza Strzegomia.
3.Zasady powoływania pełnomocnika do spraw etyki, kompetencje oraz tryb jego działania określa odrębne zarządzenie.

§22

Treść  Kodeksu  etyki  pracowników  samorządowych  Urzędu  Miejskiego  w Strzegomiu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu www.strzegom.pl oraz w Wydziale Obsługi Interesantów (parter budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu) oraz w każdej komórce organizacyjnej.

§23

Sekretarz Gminy Strzegom upowszechni niniejszy Kodeks etyki wśród pracowników Urzędu i na te okoliczność odbierze stosowne oświadczenia.

 

 

Kodeks etyki, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [123.74 KB]

Powrót