Komunikaty

ODSŁUCHAJ
07.04.2021

ZAWIADOMIENIE O AKTUALIZACJI GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW (GEZ) GMINY STRZEGOM

Zdjęcie Artykułu

Zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2020.282 z późn. zm.) Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

WKP.4123.2.2021.WUS Strzegom 6.04.2021 r.

 

Zgodnie z § 18b ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 maja 2001 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U.2021.56 z późn. zm.) zawiadomienie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku,
o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku albo o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków umieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej do czasu zamieszczenia informacji odpowiednio o włączeniu karty adresowej zabytku, o włączeniu nowej karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków albo o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków.

W związku z powyższym Burmistrz Strzegomia zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Strzegom.

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Strzegom polegać będzie na:

1) włączeniu kart adresowych zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków
lub znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków do gminnej ewidencji zabytków;

2) włączeniu nowych kart adresowych zabytku nieruchomego NIE wpisanego wcześniej do rejestru zabytków lub NIE znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków - do gminnej ewidencji zabytków po osiągnięciu porozumienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

3) wyłączeniu kart adresowych zabytku nieruchomego z gminnej ewidencji zabytków. Wyłączenie kart obiektów zabytkowych dotyczy zabytków nieruchomych, które już nie istnieją, których stan techniczny uległ znacznej degradacji lub których rozbiórka była lub jest uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, bądź tych zabytków nieruchomych, które utraciły swoje walory historyczne. Uwaga - wyłączenie jakichkolwiek obiektów z gminnej ewidencji zabytków wymaga wcześniejszego wykreślenia ich z ewidencji wojewódzkiej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

Obowiązująca Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Strzegom obejmuje Karty adresowe zabytków nieruchomych oraz karty adresowe archeologicznych zabytków nieruchomych położonych na terenie Gminy Strzegom. Wykaz kart adresowych gminnej ewidencji zabytków Gminy Strzegom stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 285/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia gminnej ewidencji zabytków Gminy Strzegom (z późn. zm.), dostępne na stronie: http://bip.strzegom.pl/public/?id=131608

Informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (pokój nr 31) lub pod numerem  tel. (74)8560 523; e-mail: wioletta.urban@strzegom.pl

Swoje uwagi należy składać   w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 roku, w formie pisemnej bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 15 lub listownie na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 33

Powrót