Komunikaty

ODSŁUCHAJ
21.02.2020

AKTUALIZACJA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW (GEZ) GMINY STRZEGOM

Zdjęcie Artykułu

W związku z wejściem w życie nowych zasad funkcjonowania ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków, Burmistrz Strzegomia zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Strzegom.

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Strzegom polegać będzie na:

1) włączeniu kart adresowych zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków
lub znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków do gminnej ewidencji zabytków;

2) włączeniu nowych kart adresowych zabytku nieruchomego NIE wpisanego wcześniej do rejestru zabytków lub NIE znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków - do gminnej ewidencji zabytków po osiągnięciu porozumienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

3) wyłączeniu kart adresowych zabytku nieruchomego z gminnej ewidencji zabytków. Wyłączenie kart obiektów zabytkowych dotyczy zabytków nieruchomych, które już nie istnieją, których stan techniczny uległ znacznej degradacji lub których rozbiórka była lub jest uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, bądź tych zabytków nieruchomych, które utraciły swoje walory historyczne. Uwaga - wyłączenie jakichkolwiek obiektów z gminnej ewidencji zabytków wymaga wcześniejszego wykreślenia ich z ewidencji wojewódzkiej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

Obowiązująca Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Strzegom obejmuje Karty adresowe zabytków nieruchomych oraz karty adresowe archeologicznych zabytków nieruchomych położonych na terenie Gminy Strzegom. Wykaz kart adresowych gminnej ewidencji zabytków Gminy Strzegom stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 285/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia gminnej ewidencji zabytków Gminy Strzegom, dostępny na stronie:

http://bip.strzegom.pl/public/?id=131608

Burmistrz Strzegomia prowadzi Gminną Ewidencje Zabytków Gminy Strzegom na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Właścicieli obiektów ujętych w ewidencji zachęcamy do zapoznania się z przepisami ustawy.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (pokój nr 31) lub pod numerem  tel. (74)8560 523; e-mail: wioletta.urban@strzegom.pl

 

Swoje uwagi należy składać   w terminie do dnia 9 marca 2020 roku, w formie pisemnej bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu w Biurze Obsługi Interesanta, pok. nr 15 lub listownie na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom.

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 389

Powrót