Aktualności

ODSŁUCHAJ
22.04.2020

Zapowiedź kwietniowej - zdalnej - sesji

Zdjęcie Artykułu

29 kwietnia br. o godz. 14.00 odbędzie się zdalna XVII Sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018-2023.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2020- 2030,
  b) zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2020,
  c) w sprawie zmiany uchwały nr 99/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej,
  d) w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
  e) w sprawie wprowadzenia ulg polegających na odstąpieniu od pobierania, obniżeniu, odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty czynszu za najem lokali użytkowych, czynszu dzierżawnego od nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych oddanych na cele inne niż rolne, stanowiących własność gminy Strzegom, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  f) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica - etap II",
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Strzegom, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Strzegom,
  h) w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu gminy Strzegom na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Strzegom,
  i) w sprawie Regulaminu korzystania z Wieży Widokowej w Rogoźnicy,
  j) w sprawie regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
   
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w gminie Strzegom za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności burmistrza Strzegomia między sesjami.
 9. Informacja o pracach przewodniczącego rady między sesjami.
 10. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.
Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 406

Powrót