Aktualności

ODSŁUCHAJ
10.06.2020

Zapowiedź sesji absolutoryjnej

Zdjęcie Artykułu

W środę, 17 czerwca br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. Jej głównym punktem będzie podjęcie uchwał ws. udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Strzegomia oraz ws. udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Ze względu na trwający stan epidemii na terenie kraju oraz w związku z koniecznością zapewnienia wszelkich środków ostrożności i bezpiecznych odległości między uczestnikami, obrady sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu odbędą się bez udziału publiczności, a liczbę uczestników ograniczono do minimum.

Obrady będą transmitowane na żywo na stronie internetowej http://bip.strzegom.pl/public/?id=186998

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Powołanie komisji wnioskowej.
 5. Debata nad "Raportem o Stanie Gminy za 2019 rok".
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Strzegomia.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzegom za 2019 rok:
  a) Wystąpienie burmistrza Strzegomia - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez burmistrza Strzegomia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzegom za 2019 rok,
  b) wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
  c) dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzegom za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Strzegom za 2019 rok,
  b) udzielenia burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2020 - 2030,
  b) w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2020,
  c) zmieniająca uchwałę Nr 28/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
  d) zmieniająca uchwałę Nr 29/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia ulg polegających na odstąpieniu od pobierania, obniżeniu, odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty czynszu za najem lokali użytkowych, czynszu dzierżawnego od nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych oddanych na cele inne niż rolne, stanowiących własność gminy Strzegom, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  e) w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Strzegom na lata 2020 - 2024,
  f) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Strzegom zadania własnego województwa dolnośląskiego pod nazwą "Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom w latach 2020 - 2022", oraz udzielenia pomocy rzeczowej przez gminę Strzegom województwu dolnośląskiemu na utrzymanie tego odcinka drogi,
  g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Strzegom powiatowi świdnickiemu na realizację zadania związanego z budową chodnika przy drodze powiatowej na terenie gminy Strzegom,
  h) w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  i) w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę Strzegom oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej,
  j) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej,
  k) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Strzegom,
  l) w sprawie Regulaminu siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Strzegomiu.
 10. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku "Wieloletniego programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019".
 11. Sprawozdanie z działalności burmistrza Strzegomia między sesjami.
 12. Informacja o pracach przewodniczącego rady między sesjami.
 13. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.
Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 730

Powrót