Aktualności

ODSŁUCHAJ
18.06.2020

To był dobry rok!

Zdjęcie Artykułu

Podczas sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się 17 czerwca br. radni udzielili burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (20 głosów "za", 1 głos "wstrzymujący") oraz podjęli uchwałę ws. udzielenia włodarzowi gminy wotum zaufania za realizację zadań określonych w "Raporcie o stanie gminy za 2019 rok" (20 głosów "za", 1 głos "wstrzymujący").

Głównym punktem środowej sesji było podjęcie uchwały ws. udzielenia burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Zbigniew Suchyta zaznaczył, że ubiegły rok był dobrym okresem dla gminy Strzegom. - To był dobry rok! Udało się zrealizować wiele inwestycji, nierzadko ze środków zewnętrznych, w tym z UE. Przeznaczyliśmy wiele środków, by mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej! W swoim sprawozdaniu pokazałem zarówno rzeczy dobre, ale i te które chcemy zrealizować jeszcze lepiej. Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym gmina Strzegom może się rozwijać - podkreślał włodarz.

Lista zrealizowanych inwestycji jest bardzo długa. Najważniejsze z nich to: budowa budynku demonstracyjnego, w którym mieści się Publiczne Przedszkole nr 1 i Żłobek nr 1, utworzenie Żłobka nr 2 w Strzegomiu, rewitalizacja Starego Miasta i Grabów w Strzegomiu, budowa i remonty 6 świetlic na terenie sołectw: Jaroszów, Morawa, Żelazów, Goczałków Górny, Modlęcin i Grochotów, realizacja projektu unijnego "Szlak kamienia", przebudowa ul. Olszowej w Strzegomiu, przebudowa podwórka w centrum Strzegomia, remont i przebudowa murów i wieży widokowej w Rogoźnicy, czy też wprowadzenie systemu rowerów miejskich w Strzegomiu. Zakres zmian w całej gminie jest duży, nic więc dziwnego, że radni zagłosowali za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Strzegomia. Wcześniej odczytano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu ws. przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. oraz opinię przewodniczącej Komisji Rewizyjnej - Stanisławy Górskiej.

Od zeszłego roku wójt, burmistrz, prezydent miasta ma obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy na sesji absolutoryjnej. Początek obrad stał pod znakiem debaty strzegomskich radnych nad "Raportem o stanie gminy za 2019 rok". Raport obejmował podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego. Po zakończeniu dyskusji radni niemal jednogłośnie podjęli uchwałę ws. udzielenia Zbigniewowi Suchycie wotum zaufania.


BUDŻET 2019

  • DOCHODY OGÓŁEM - 138 152 052,70 zł
  • WYDATKI OGÓŁEM - 134 274 338,86 zł
  • NADWYŻKA - 3 877 713,84 zł
  • WYDATKI NA INWESTYCJE - 25 633 202,05 zł

 

Podczas sesji podjęto wiele ważnych uchwał - m. in. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Strzegom na lata 2020 - 2024. Jego przyjęcie pozwoli na prowadzenie prawidłowej polityki zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy. Radni udzielili także pomocy finansowej w wys. 100 tys. zł powiatowi świdnickiemu na realizację zadania związanego z budową chodnika przy drodze powiatowej w Olszanach. Przegłosowano ponadto zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2020-2030 oraz zmiany budżetu gminy Strzegom na rok 2020.

W związku z faktem, że od 1 września br. na terenie całej gminy Strzegom ruszy publiczny transport zbiorowy, zasadnym było podjęcie pakietu uchwał: ws. udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkam lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę Strzegom oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej; zawarcia porozumienia między gminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej; określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Strzegom.

Ze szczegółową treścią podjętych uchwał można zapoznać się tutaj:

 

Film podsumowujący dokonania strzegomskiego samorządu w 2019 r.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 523

Powrót