Aktualności

ODSŁUCHAJ
15.10.2020

Zapowiedź październikowej sesji

Zdjęcie Artykułu

22 października br. o godz. 15.00 rozpocznie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Poniżej porządek obrad.

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów nr XVI/20 oraz XVII/20 z Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
 5. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 6. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Strzegom oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom za I półrocze 2020 roku:
  a) wystąpienie Burmistrza Strzegomia,
  b) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez burmistrza Strzegomia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku,
  c) dyskusja.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2020 - 2030,
  b) w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2020,
  c) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  d) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
  e) w sprawie w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca autobusowego i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Strzegom,
  f) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,
  g) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025,
  h) w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok",
 8. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.
Ze względu na trwający stan epidemii na terenie kraju oraz w związku z koniecznością zapewnienia wszelkich środków ostrożności i bezpiecznych odległości między uczestnikami, obrady Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu odbędą się bez udziału publiczności, a liczbę uczestników ograniczono do minimum.

Obrady będą transmitowane na żywo na stronie internetowej: http://bip.strzegom.pl 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 460

Powrót