Aktualności

ODSŁUCHAJ
23.11.2020

Zapowiedź listopadowej sesji

Zdjęcie Artykułu

30 listopada br. o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018-2023. Obrady zostaną zrealizowane zdalnie przy użyciu programu eSesja.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr XVIII/20 oraz XIV/20 z sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
 5. Powołanie komisji wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2020 - 2030,
  b) w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2020,
  c) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom,
  d) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  e) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  f) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  g) w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne,
  h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi świdnickiemu
  i) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Strzegom.
  j) w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury - Strzegomskiego Centrum Kultury
 7. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 8. Sprawozdanie z działalności burmistrza Strzegomia między sesjami.
 9. Informacja o pracach przewodniczącego rady między sesjami.
 10. Zamknięcie sesji.

Ze względu na trwający stan epidemii na terenie kraju oraz w związku z koniecznością zapewnienia wszelkich środków ostrożności, obrady Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu odbędą się zdalnie oraz bez udziału publiczności. Obrady będą transmitowane na żywo na stronie internetowej http://bip.strzegom.pl/public/?id=186998

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 411

Powrót