Aktualności

ODSŁUCHAJ
21.06.2021

Zapowiedź czerwcowej sesji

Zdjęcie Artykułu

28 czerwca br. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018-2023.

Na zdjęciu Urząd Miejski w Strzegomiu.

 

Ze względu na trwający stan epidemii na terenie kraju oraz w związku z koniecznością zapewnienia wszelkich środków ostrożności i bezpiecznych odległości między uczestnikami, obrady odbędą się bez udziału publiczności, a liczbę uczestników ograniczono do minimum.

Sesja będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej http://bip.strzegom.pl/public/?id=186998  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2021 - 2031,
  b) w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2021,
  c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Strzegom powiatowi świdnickiemu na realizację zadania pn. ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2888D w miejscowości Olszany - etap II",
  d) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Strzegom na rok szkolny 2021/2022,
  e) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzegom,
  f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie 2 miasta Strzegom
  g) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom
  h) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kostrza, w gminie Strzegom
  i) w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  j) zmieniająca uchwałę Nr 56/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Strzegom w ramach programu priorytetowego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego",
  k) w sprawie połączenia jednostek budżetowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu oraz Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" w Strzegomiu
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności burmistrza Strzegomia między sesjami.
 8. Informacja o pracach przewodniczącego rady między sesjami.
 9. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 406

Powrót