Aktualności

ODSŁUCHAJ
20.10.2021

Zapowiedź październikowej sesji

Zdjęcie Artykułu

27 października br. godz. 15:00 w sali konferencyjnej UM odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Na zdjęciu Urząd Miejski w Strzegomiu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 5. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Strzegom oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom za I półrocze 2021 roku:
  a) wystąpienie burmistrza Strzegomia,
  b) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez burmistrza Strzegomia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku,
  c) dyskusja.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2021 - 2031,
  b) w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2021,
  c) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
  d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,
  e) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom,
  f) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Skarżyce, gmina Strzegom,
  g) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom,
  h) w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków w Strzegomiu przy ul. Kościuszki 51,
  i) w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Jaroszów,
  j) w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok".
 7. Sprawozdanie z działalności burmistrza Strzegomia między sesjami.
 8. Informacja o pracach przewodniczącego rady między sesjami.
 9. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 228

Powrót