Aktualności

ODSŁUCHAJ
19.11.2021

Zapowiedź listopadowej sesji

Zdjęcie Artykułu

W piątek 26 listopada br. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018-2023.

Na zdjęciu Urząd Miejski w Strzegomiu.

 

Ze względu na trwający stan epidemii na terenie kraju oraz w związku z koniecznością zapewnienia wszelkich środków ostrożności i bezpiecznych odległości między uczestnikami, obrady Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu odbędą się bez udziału publiczności, a liczbę uczestników ograniczono do minimum. Obrady będą transmitowane na żywo na stronie internetowej http://bip.strzegom.pl/public/?id=186998

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 5. Przyjęcie protokołu nr XXX/21 z Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2021 - 2031,
  b) w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2021,
  c) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  d) w sprawie uchwalenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek,
  e) w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla gminy Strzegom na lata 2021-2024 z perspektywą do 2030 roku,
  f) w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Strzegom na lata 2021-2030,
  g) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022,
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 8. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 202

Powrót