Aktualności

ODSŁUCHAJ
03.08.2022

Zapowiedź sierpniowej sesji

Zdjęcie Artykułu

W środę 10 sierpnia br. godz. 13:00 w sali konferencyjnej UM w Strzegomiu odbędzie się 44. sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018-2023.

Na zdjęciu UM w Strzegomiu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr XL/22 oraz XLI/22 z Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
 5. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2022 - 2031,
  b) w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2022,
  c) zmieniająca uchwałę Nr 48/22 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  d) w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe na obszarze gminy Strzegom, sposobu ich rozliczania i kontroli,
  e) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu wsi Rusko, w gminie Strzegom
  f) w sprawie zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w historycznym centrum miasta Strzegomia
  g) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obr. wsi Graniczna oraz obszaru położonego w obr. 2 miasta Strzegom,
  h) zmieniająca uchwałę Nr 71/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  i) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom,
  j) w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Bartoszówek,
  k) zmieniająca uchwałę Nr 37/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie udzielenia pomocy społeczności lokalnej miasta Podhajce na Ukrainie,
  l) zmieniająca uchwałę Nr 47/22 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy udzielonej obywatelom Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przebywają na terenie Gminy Strzegom,
 7. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 465

Powrót