Aktualności

ODSŁUCHAJ
02.02.2023

Zapowiedź lutowej sesji

Zdjęcie Artykułu

W czwartek 9 lutego br. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018-2023.

Na zdjęciu Urząd Miejski w Strzegomiu

 

Obrady będą transmitowane na żywo na stronie internetowej http://bip.strzegom.pl/public/?id=186998

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr XLVII/22 oraz XLVIII/22 z Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
 5. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2023 - 2031,
  b) w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2023,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji gminy Strzegom oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  d) zmieniająca uchwałę Nr 36/21 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez gminę Strzegom województwu dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy.",
  e) zmieniająca uchwałę Nr 15/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  f) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obr. wsi Rusko, gmina Strzegom,
  g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obr. wsi Graniczna oraz Goczałków Górny, w gminie Strzegom, w tym częściowo w granicach terenu górniczego "Graniczna",
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
  i) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Strzegom,
  j) w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu,
  k) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Strzegom na lata 2019-2022,
  l) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Strzegom, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie gminy Strzegom,
  m) zmieniająca uchwałę Nr 48/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Strzegom
  n) zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023".
  o) zmieniająca uchwałę Nr 89/2019 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
  p) w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na sołtysa wsi Granica oraz członków Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Granica,
  r) w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzegom w 2023 roku",
  s) w sprawie przystąpienia gminy Strzegom do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego" (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP),
  t) w sprawie sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu za 2022 rok,
  u) w sprawie planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2023 rok.
 7. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.
Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 293

Powrót