Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Aktualności

ODSŁUCHAJ
19.06.2018

Absolutorium dla burmistrza

Zdjęcie Artykułu

Wszyscy radni (20) zagłosowali za udzieleniem absolutorium dla burmistrza Strzegomia - Zbigniewa Suchyty z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

Sesja rady odbyła się w piątek, 15 czerwca br. Jej najważniejszym punktem było podjęcie uchwały ws. udzielenia absolutorium dla burmistrza Strzegomia. Głosowanie poprzedziło wystąpienie włodarza miasta, który podkreślał, że 2017 r. był bardzo dobry dla strzegomskiego samorządu. - W tym okresie udało nam się zrealizować wiele ważnych inwestycji. Powstała m. in.: pływalnia Delfinek, przebudowano ul. Paderewskiego w Strzegomiu, kilka budynków szkół i przedszkoli przeszło termomodernizację. Wiele środków przeznaczono na oświatę, opiekę społeczną, poprawę jakości powietrza, fundusz sołecki, konkurs "Aktywne sołectwa", utrzymanie dwóch dworców autobusowych, realizację projektu "Szlak Kamienia", Budżet Obywatelski, poprawę bezpieczeństwa, organizacje pozarządowe, czy też zabytki. W 2017 r. wspólnie z klubem LKS Stragona zorganizowaliśmy wspaniałe ME w wkkw, za które otrzymaliśmy wiele pochwał. Mało kto pamięta, ale udzieliliśmy też pomocy finansowej gminie Brusy. Konkludując, uważam że ubiegły rok był bardzo udany. Mamy też oczywiście świadomość problemów, jakie występują w naszej gminie, ale cały czas pracujemy nad tym, by je minimalizować - zaznaczył Zbigniew Suchyta. Burmistrz podziękował radnym, pracownikom Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, dyrektorom i kierownikom jednostek budżetowych (w tym dyrektorom placówek oświatowych), prezesom spółek, dyrektorom samorządowych instytucji kultury i sołtysom, dzięki którym udało się zrealizować ubiegłoroczny budżet.

W trakcie sesji odczytano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nt. przedłożonego sprawozdania z budżetu oraz pozytywną opinię nt. sprawozdania finansowego za 2017 r., którą przedstawił radny Janusz Flaman, przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Następnie rozpoczęła się dyskusja radnych, którzy wyrażali swoje zadowolenie i aprobatę działań władz samorządowych Strzegomia.

Miało to swój oddźwięk w trakcie głosowania. Radni jednogłośnie - 20 głosów "za", 0 "wstrzymujących" i 0 "przeciw" - przyjęli uchwałę ws. udzielenia absolutorium dla burmistrza Strzegomia.

Budżet gminy Strzegom zamknął się deficytem w wysokości 4.101.201,29 zł przy planowanym deficycie 8.733.433,12 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 108.450.830,21 zł, zaś wydatki w wysokości 112.552.031,50 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 22.008.911,46 zł, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi 19,55 %. Zadłużenie gminy wyniosło 39.735.505,10 zł.

*   *   *

W pierwszej części obrad władze Strzegomia wręczyły nagrodę Monice Kurek z PP nr 2 w Strzegomiu, która niedawno została Nauczycielem Wychowania Przedszkolnego Roku w dolnośląskim plebiscycie "Gazety Wrocławskiej". Nagrody wręczono również dziewięciorgu najlepszym absolwentom w naszej gminie. W gronie tym znaleźli się: Zuzanna Kawiak (Oddział gimnazjalny ZSP w Jaroszowie), Zuzanna Czyczerska, Bartosz Wołowiec i Hanna Pasternak (wszyscy Oddział gimnazjalny PSP nr w Strzegomiu), Alicja Riss (Oddział gimnazjalny PSP w Goczałkowie) oraz Jakub Andrzejewski, Szymon Litwicki, Gabriela Szmuc i Maksymilian Zym (Oddział gimnazjalny PSP nr 3 w Strzegomiu).

Radni przegłosowali uchwały dot. zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2018-2027, a także zmian budżetu gminy Strzegom na 2018 r. Zmieniono uchwałę ws. zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe. Chodzi o wprowadzenie zapisu mówiącego o przyznaniu stypendium w wys. 1.500 zł za osiągnięcie wyników sportowych w dyscyplinach zespołowych. Dokonano zmian również w tegorocznej uchwale ws. udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Strzegom.

Radni o ponad 0,5 mln zł zwiększyli pomoc rzeczową dla województwa dolnośląskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica". Powodem był fakt wzrostu szacunkowej wartości zadania opracowanej na podstawie zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego stanowiącego integralną część dokumentacji projektowej.

Podjęto także uchwały: ws. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w części obrębów Goczałków, Rogoźnica, Żelazów; przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie linii 110 kV w obrębach: Tomkowice, Granica, Modlęcin i Olszany, w gminie Strzegom oraz ws. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Goczałków Górny, w gminie Strzegom.

Warto wspomnieć, że radni przegłosowali także uchwałę dot. przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2018-2021". Wynagrodzenie burmistrza Strzegomia będzie niższe od 1 lipca 2018 r. i będzie wynosiło 10.620,00 zł brutto.

Przyjęto także sprawozdania:

  • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu za 2017 rok,

  • Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w gminie Strzegom
    w 2017 r.,

  • Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Strzegom,

  • Sprawozdanie z realizacji celów Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Strzegom na lata 2016-2020 za 2017 r.,

  • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 871

Powrót