Aktualności

ODSŁUCHAJ
11.06.2018

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej

Zdjęcie Artykułu

LII sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu odbędzie się w dni 15 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XLIX/18 z sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu odbytej w dniu 12 kwietnia 2018 r.
 5. Przyjęcie protokołu Nr L/18 z sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu odbytej w dniu
  26 kwietnia 2018 r.
 6. Przyjęcie protokołu Nr LI/18 z sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu odbytej w dniu
  23 maja 2018 r.
 7. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 8. Wręczenie nagrody Burmistrza Strzegomia nauczycielce Publicznego Przedszkola
  Nr 2 w Strzegomiu.
 9. Wręczenie nagród dla najlepszych absolwentów Gminy Strzegom.
 10. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2017 rok:
  a) wystąpienie Burmistrza Strzegomia - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Strzegomia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2017 rok,
  b) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej
  w sprawie absolutorium,
  c) dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzegom za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2017 rok,
  b) udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lat 2018 - 2027,
  b) zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Strzegomia,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe,
  e) zmieniająca uchwałę nr 30/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą:
  "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica",
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu Gminy Strzegom na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom,
  g) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w części obrębów Goczałków, Rogoźnica, Żelazów,
  h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie linii 110 kV w obrębach: Tomkowice, Granica, Modlęcin i Olszany, w gminie Strzegom,
  i) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Goczałków Górny, w gminie Strzegom.
 13. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu za 2017 rok.
 14. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w gminie Strzegom
  w 2017 r.
 15. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Strzegom.
 16. Sprawozdanie z realizacji celów Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Strzegom na lata 2016-2020 za 2017 r.
 17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
 18. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 701

Powrót