Aktualności

ODSŁUCHAJ
19.07.2017

Zasady Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2018 rok.

Zdjęcie Artykułu

Już dziś publikujemy Zasady Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2018 rok, by umożliwić Państwu zaplanowanie i przygotowanie ciekawych propozycji projektów. Już od 26 czerwca można skorzystać z pomocy Punktu Konsultacyjnego, który udzieli Państwu niezbędnych informacji, bądź pokieruje do właściwego wydziału Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Wzorem lat poprzednich pracownicy urzędu będą służyli wnioskodawcom pomocą przy planowaniu zadań inwestycyjnych.

Proszę pamiętać, że propozycje projektów zadań inwestycyjnych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego można będzie składać od 7 sierpnia do 11 września 2017r.

Jakie zadania można zgłosić?

Wyodrębniono dwie kategorie zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego:

zadania małe, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 50 000,00 zł,
zadania duże, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 000,00 zł i jednocześnie nie przekracza kwoty 300 000,00 zł.
Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego muszą mieć charakter inwestycyjny i mieścić się w zakresie zadań własnych gminy.

Ile pieniędzy przeznaczamy na realizację zadań?

Pula środków przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa:

małych wynosi 100 000,00 zł,
dużych wynosi 300 000,00 zł.

Kto może złożyć projekt?

Projekt zadania ma prawo złożyć każda osoba fizyczna, będąca mieszkańcem miasta Strzegom, która w dniu 22 czerwca 2017r. miała ukończony szesnasty rok życia.

Projekt zadania może złożyć także organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie miasta Strzegom.

Czy w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego mogą brać udział osoby niepełnoletnie?
Tak, pod warunkiem, że w dniu 22 czerwca 2017r. miały ukończony szesnasty rok życia i ich prawny opiekun wyrazi zgodę na udział w tym procesie na odpowiednim formularzu dostępnym pod ogłoszeniem, a także w Punkcie Konsultacyjnym.

Jak złożyć projekt?

Projekt zadania składa się na formularzu zgłoszeniowym zawierającym co najmniej 30 podpisów popierających projekt mieszkańców miasta Strzegom, którzy w dniu 22 czerwca 2017r. mieli ukończony szesnasty rok życia.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod ogłoszeniem, a także w Punkcie Konsultacyjnym. Należy go wypełnić komputerowo lub pismem maszynowym za wyjątkiem danych osób popierających projekt, które mogą być wpisane ręcznie w czytelny sposób.

W przypadku, gdy projekt składa organizacja pozarządowa - nie ma wymogu zbierania podpisów mieszkańców miasta Strzegom popierających projekt.

Wypełnione formularze należy składać w terminie 7 sierpnia -11 września 2017r. w Wydziale Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w godzinach pracy Urzędu.

Dopuszcza się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku o terminie wpływu formularza decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Kiedy promować projekt wśród mieszkańców?

Dnia 29 września 2017r. udostępniona zostanie do publicznej wiadomości lista projektów podlegających głosowaniu w miejscowych środkach przekazu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Budżet Obywatelski Miasta Strzegom"

Okres od 29 września do 22 października 2017r. będzie czasem promocji projektów podlegających głosowaniu prowadzonej przez zgłaszających projekt.

Gdzie, jak i kiedy można głosować na projekty?

Głosowanie zaplanowano na 20 - 22 października 2017r.

Lokal wyborczy podobnie jak w roku ubiegłym będzie się znajdował w Urzędzie Stanu

Cywilnego, przy ul. Świdnickiej 15-17 i będzie czynny w nw. godzinach:

20.10.2017r. (piątek) 15.00-19.00
21.10.2017r. (sobota) 9.00-19.00
22.10.2017r. (niedziela) 9.00-19.00
Głosujący otrzyma 2 karty do głosowania: 1 kartę do głosowania na projekty małe i 1 kartę do głosowania na projekty duże. Na każdej z kart można będzie wybrać jeden projekt.
Punkt Konsultacyjny

W okresie 26 czerwca - 27 października 2017r. w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (parter, pokój nr 15) funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, czynny w:

w lipcu i sierpniu:

poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 7.00-16.30
środa 7.00-15.00
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-13.30
w czerwcu, wrześniu i w październiku:

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-17.30
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-14.30

Kiedy poznamy wyniki głosowania?

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do dnia 27 października 2017r. na stronie internetowej
www.strzegom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Budżet Obywatelski Miasta Strzegom".

Poniżej zamieszczono niezbędne dokumenty i formularze:

PLIKI DO POBRANIA:

Zarządzenie nr 179/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 22 czerwca 2017r.w sprawie wprowadzenia Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2018 rok , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [16.79 MB]

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim Miasta Strzegom na 2018 rok , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [290.85 KB]

Formularz Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w procesie tworzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2018 rok, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [790.25 KB]

Formularz zgłoszeniowy projektu zadania inwestycyjnego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [223.00 KB]
Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 791

Powrót