Aktualności

ODSŁUCHAJ
08.08.2018

Dobry start

Zdjęcie Artykułu

W związku z pytaniami mieszkańców o program „Dobry Start” podajemy informację, kto może ubiegać się o wsparcie i jak należy składać wnioski.

Program „Dobry Start” stanowi wsparcie wypłacane raz w roku wszystkim uczniom w kwocie 300,00 zł jednorazowo.  Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Natomiast dzieci niepełnosprawne, które uczą się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.
Wniosek może zostać złożony przez matkę, ojca, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – przez rodzica zastępczego,  osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 
Wniosek o świadczenie dobry start od 1 lipca 2018 roku  można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej. 
 
Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową) bądź za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia 2018 roku.
 
Wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu, ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom.
 
Wnioski należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po tym okresie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 
Wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.
Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 1242

Powrót