Aktualności

ODSŁUCHAJ
07.03.2019

Zapowiedź marcowej sesji 

Zdjęcie Artykułu

13 marca br. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Złożenie ślubowania przez radnego.

 3. Stwierdzenie kworum.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Powołanie Komisji Wnioskowej.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  b) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2019-2029,
  c) zmian w budżecie gminy Strzegom na rok 2019,
  d) udzielenia pomocy finansowej przez gminę Strzegom powiatowi świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom,
  e) udzielenia pomocy finansowej powiatowi świdnickiemu,
  f) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2019 roku",
  g) zmieniająca uchwałę Nr 56/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Strzegom w ramach programu priorytetowego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego",
  h) przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Strzegom na lata 2019-2033,
  i) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w historycznym centrum miasta Strzegomia,
  j) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. wsi Granica, w gminie Strzegom,
  k) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne,
  l) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  m) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  n) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady,
  o) wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową przewodniczącego Rady Miejskiej,
  p) zmieniająca uchwałę Nr 127/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strzegomiu,
  r) zmieniająca uchwałę Nr 128/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu,
  s) zmieniająca uchwałę Nr 129/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.

 7. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.

 8. Informacja o pracach przewodniczącego między sesjami.

 9. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.

 10. Zamknięcie sesji.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 102

Powrót