Aktualności

ODSŁUCHAJ
31.10.2019

Zapowiedź listopadowej sesji

Zdjęcie Artykułu

7 listopada br. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018-2023.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 5. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Strzegom oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom za I półrocze 2019 roku:
  a) wystąpienie burmistrza Strzegomia,
  b) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Strzegomia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku,
  c) dyskusja.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2019 - 2029,
  b) zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2019,
  c) określenia stawek podatku od nieruchomości,
  d) zmieniająca uchwałę Nr 105/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Strzegomia, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat,
  e) utworzenia Żłobka Nr 2 w Strzegomiu, ul. Jeleniogórska 19 i nadania statutu,
  f) zmieniająca uchwałę Nr 69/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
  g) zmieniająca uchwałę Nr 30/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica",
  h) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
  i) w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020,
  j) w sprawie wystąpienia gminy Strzegom ze Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna,
  k) w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2019 - 2022 gminy Strzegom",
  l) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Strzegomia,
  m) w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok",
  n) w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia",
  o) zmieniająca uchwałę Nr 128/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
 8. Sprawozdanie z działalności burmistrza Strzegomia między sesjami.
 9. Informacja o pracach przewodniczącego rady między sesjami.
 10. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.
Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 476

Powrót