Aktualności

ODSŁUCHAJ
01.12.2022

Informacja

Zdjęcie Artykułu

Informacja dotycząca możliwości wyłączenia się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę Strzegom przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zostały objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą nr 77/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) burmistrz Strzegomia informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strzegom od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2025 r.

W związku z powyższym burmistrz Strzegomia wyznacza termin od dnia 5 grudnia 2022 r. do dnia 12 lutego 2023 r. (70 dni) na:

    1. odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
    2. złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem, przy czym w oświadczeniu właściciel nieruchomości zobowiązany jest wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dołączyć do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenia są skuteczne od dnia 1 kwietnia 2023 r., tj. od dnia, w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strzegom i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

 

UWAGA!

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać do dnia 
12 lutego 2023 r. na adres:

Urząd Miejski w Strzegomiu
Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Transportu
Rynek 38
58-150 Strzegom

Dodatkowych informacji udziela naczelnik wydziału – tel. kontaktowy 74 8560 562.

Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne w gminie Strzegom, wpisanych do rejestru działalności regulowanej znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu: https://bip.strzegom.pl w zakładce „Rejestry”.

Bezpośredni link do rejestru: https://bip.strzegom.pl/public/get_file.php?id=546835

Druk oświadczenia do pobrania poniżej:

Ikona docxOświadczenie o odwołaniu wyłączenia Gmina Strzegom, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.95 KB]

Ikona pdfOświadczenie o odwołaniu wyłączenia Gmina Strzegom, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [99.70 KB]

Ikona docxOświadczenie o wyłączenie z systemu Gmina Strzegom, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.00 KB]

Ikona pdfOświadczenie o wyłączenie z systemu Gmina Strzegom, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [101.00 KB]

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 263

Powrót