Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Aktualności

ODSŁUCHAJ
23.05.2024

Rozpoczyna się weryfikacja dochodów najemców lokali komunalnych!  

Zdjęcie Artykułu

Obowiązek okresowej weryfikacji dochodów najemców lokali mieszkalnych wynajmowanych przez gminę wynika z przepisów prawnych art. 21c ustawy z dnia 1 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725).   

Na zdjęciu strzegomski Rynek (zdjęcie poglądowe)

 

W odniesieniu do najemców lokali mieszkalnych na terenie gminy Strzegom, na podstawie zarządzenia nr 87/B/2024 Burmistrza Strzegomia z dnia 26-03-2024 r. w sprawie weryfikacji dochodów najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzegom, weryfikacja będzie przeprowadzana  co 5 lat, licząc od daty zawarcia umowy najmu.

Obowiązkowa weryfikacja dotyczy wyłącznie umów najmu zawartych na czas nieoznaczony, z dniem wejścia w życie przepisów  w/w ustawy,  tj. od dnia 21 kwietnia 2019 r. 

Weryfikacji nie podlegają osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:

  • są najemcami na podstawie umowy najmu socjalnego lokalu;
  • nieprzerwanie są najemcami obecnie zajmowanego lokalu, a najem został nawiązany przed dniem 21 kwietnia 2019 r.;
  • uzyskali lokal zamienny, będąc najemcą dotychczasowego lokalu na podstawie umowy najmu zawartej przed dniem 21 kwietnia 2019 r.;
  • dokonali zamiany lokalu będąc najemcą dotychczasowego lokalu na podstawie umowy najmu zawartej przed dniem 21 kwietnia 2019 r.;
  • wstąpili w stosunek najmu po zmarłym najemcy na podstawie przepisów prawnych Kodeksu Cywilnego, a zmarły był najemcą lokalu komunalnego na podstawie zawartej umowy na czas nieoznaczony przed dniem 21 kwietnia 2019 r.

 W 2024 r. zostaną zweryfikowane umowy najmu zawarte w 2019 r.

Weryfikacja krok po kroku:

  1. Każdy najemca podlegający weryfikacji otrzyma z Urzędu Miejskiego w Strzegomiu pisemne wezwanie do złożenia w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wezwania deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji.
  2. W razie wątpliwości co do wiarygodności informacji i danych zawartych w złożonej deklaracji, najemca  może zostać wezwany do udostępnienia dokumentów potwierdzających wysokość dochodów wykazanych w deklaracji (w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania).
  3. W przypadku przekroczenia kryteriów zawartych w uchwale rady gminy, zostanie ustalona nowa, indywidualna wysokość czynszu zgodnie z wzorem zawartym w w/w ustawie, a najemca otrzyma wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu wraz z naliczeniem jego nowej wysokości. Termin wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Jeśli podwyżka przekroczy 50% dotychczasowej wysokości czynszu wówczas przez pierwsze 6 miesięcy obowiązywania podwyżki najemca będzie płacił czynsz w wysokości 150% dotychczasowej wysokości czynszu, następnie w pełnej wysokości obliczonego nowego czynszu.

Najemcy nie powinni lekceważyć otrzymanego wezwania do weryfikacji!

Jeżeli najemca nie złoży deklaracji, złoży deklarację niekompletną, nie udostępni żądanych dokumentów lub złoży deklarację lub żądane dokumenty po upływie wyznaczonego terminu, stawka czynszu zostanie podwyższona do kwoty 5% wartości odtworzeniowej w skali roku i jej wysokość (obowiązująca do dnia 30 września 2024r.) będzie wynosić  31,37zł  za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Stawka ta podlegać będzie na bieżąco aktualizacji, na podstawie kolejnych Obwieszczeń Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. 

Możliwość odwołania:

Jeżeli w okresie obowiązywania podwyższonego czynszu dochody najemcy ulegną obniżeniu, najemca może (nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od dnia ostatniej podwyżki) wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie wysokości czynszu stosownie do aktualnie osiąganych dochodów.

W ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia wysokości czynszu najemca może:

·        odmówić na piśmie przyjęcia podwyżki ze skutkiem rozwiązania umowy najmu z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia;

·        zakwestionować podwyżkę, wnosząc do sądu pozew o ustalenie, że podwyżka jest niezasadna albo powinna być ustalona na innym poziomie.

Przypominamy, że kryteria dochodowe obowiązujące w mieszkaniowym zasobie gminy zostały określone w § 5 Uchwały nr 52/21 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzegom, który stanowi, że umowy najmu lokali na czas nieoznaczony zawierane są z osobami spełniającymi przesłanki uchwały i osiągającymi, w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji, średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający:

  1. 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym - obecnie 2.671,44 zł;
  2. 100% najniższej emerytury w gospodarstwie  wieloosobowym - obecnie 1.780,96 zł;

Kwota najniższej emerytury w gospodarstwie domowym określana jest na podstawie obwieszczanych corocznie komunikatów Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Za dochód rozumie się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 323)

 

Autor: Marek Jakubina
Liczba wyświetleń: 364

Powrót