PL

ODSŁUCHAJ

Nekropolia żołnierzy niemieckich poległych w I wojnie światowej powstała w 1921r. Znajduje się w Strzegomiu na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Olszowej.

W wydzielonej, centralnej części cmentarza,  znajduje się epitafia 89 szt., tabliczki porządkowe 80szt. grobów żołnierzy niemieckich. W  środkowej części wydzielonej kwatery znajduje się monument z postacią leżącego żołnierza oraz herbem Strzegomia.

Historia powstania nekropolii.

Dolny Śląsk jest specyficznym regionem. Żyli tu zarówno Polacy, Czesi, Austriacy i Niemcy, a obecnie ponownie Polacy. Historia powstania nekropolii żołnierzy niemieckich wiąże się
z niemieckimi mieszkańcami Strzegomia.

Wybuch I wojny światowej skłonił władze ówczesnego Strzegomia do zajęcia się sprawą godnego pochówku żołnierzy z powiatu strzegomskiego. We wrześniu 1915 roku, na posiedzeniu radnych miejskich, zadecydowało o utworzeniu cmentarza. Jednak dopiero po zakończeniu wojny powrócono do pierwotnych planów powstania cmentarza. Duże zasługi w realizacji tego projektu miał radca miejski Tschorner. Po przeprowadzeniu licznych zbiórek datków oraz otrzymaniu wsparcia ze strony rządu przystąpiono do wykonania nowego pomnika i cmentarza. Projekt opracował rządowy mistrz budowlany Fritz Kretschmer. Jednak i w jego projekcie wprowadzono zmiany. Pomnika nie posadowiono na wzniesieniu,
a  rzeźbiarz Paul Schulz z Wrocławia, pracujący w strzegomskim zakładzie kamieniarskim Seidela, zamienił orła, który miał znajdować się u stóp śpiącego żołnierza, na hełm. Prace kamieniarskie powierzono firmie H. Seidel, której właścicielką była pani M. Kuveke. Natomiast cały pomnik wykonano w zakładzie kamieniarskim Schultzik w Strzegomiu.

Na płycie dookoła pomnika znajdowały się napisy informujące, że jest on ufundowany przez mieszkańców miasta Strzegomia pamięci poległych w wojnie światowej 1914-1918.

Pomnik i cmentarz zostały poświęcone 1 czerwca 1927 roku. Uroczystość miała skromny charakter. Wzięli w niej udział jedynie przedstawiciele władz miejskich oraz krewni pochowanych na cmentarzu żołnierzy.

Po II wojnie światowej część nagrobków zaginęła a w kolejnych latach z pomnika usunięto napisy informujące o tym, że spoczywają tu polegli  w wojnie światowej 1914-1918. W latach dziewięćdziesiątych obecni mieszkańcy Strzegomia, we współpracy ze Stowarzyszeniem byłych mieszkańców, uporządkowali teren. W maju 1997 r. odsłonięto tu tablicę pamiątkową poświęconą ofiarom II wojny światowej – zarówno poległym Polakom, jak i Niemcom. Na tablicy wyryto napis w języku polskim i niemieckim: ,,1939 – 1945 pamięci poległych, ludności cywilnej, tych którzy zmarli z dala od stron ojczystych”  (im gedenken an die gefallenen die umbgekommune zivilbevölkerun und die fern der heimat verstorbenen).

Projekt „Zpřístupnění kamenných památek a pamětních míst města Hořice a Gminy Strzegom / Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom”  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu INTERREG V-A 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Dofinansowanie w kwocie: 30.000,00 EUR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz 1.764,70 EUR Budżet Państwa. Pozostałe środki to środki własne Gminy Strzegom. Wartość zadania 241.080,00 zł.

Zakres robót obejmuje renowację elementów granitowych kwatery żołnierzy z I wojny światowej  na cmentarzu komunalnym zlokalizowanym przy ul. Olszowej w Strzegomiu na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2587 obręb Śródmieście 0003. W ramach zadania zostaną oczyszczone i odrestaurowane - pomnik z tablicą pamiątkową, epitafia, tabliczki porządkowe a także zamontowane tablice informacyjne. Zakres obejmuje m.in.: oczyszczanie, usuniecie mchów, porostów, glonów, mikroorganizmów, wzmocnienie i hydrofobizacja, odnowienie napisów, uzupełnienie brakujących elementów (pomnik, epitafia, tabliczki porządkowe), dostawę i montaż tablicy informacyjnej z QR – kodem.

Powrót