Projekty Unijne

Projekty Unijne

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Szlak Kamienia

ODSŁUCHAJ

Kolejne inwestycje – kolejne zmiany

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2015- 2024, zmiana budżetu gminy Strzegom na 2015 rok oraz przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom, to tylko niektóre z uchwał podjętych przez Radę Miejską w Strzegomiu w dn. 30 września br.

Początek posiedzenia był bardzo uroczysty. Monika Wielichowska, poseł na Sejm RP została odznaczona Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. Honorową Odznakę wręczył Jerzy Orabczuk, prezes Koła Związku Sybiraków w Strzegomiu. W okazjonalnym przemówieniu prezes Jerzy Orabczuk podkreślił wielkie zaangażowanie poseł Moniki Wielichowskiej w krzewieniu pamięci o losach Polaków na nieludzkiej, syberyjskiej ziemi, wagę uczestnictwa w rocznicowych uroczystościach oraz ogromne wsparcie dla związku, jakiego posłanka udziela.

Po uroczystym wstępie uchwały zdominowały porządek obrad. Podjęto wiele uchwał ważnych dla mieszkańców i rozwoju gminy.

Utworzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" w Strzegomiu

Na to czekali seniorzy gminy Strzegom już od dawna. Z dniem 28 grudnia 2015r. zostanie utworzony w Strzegomiu Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor”. Celem utworzenia placówki jest poprawa jakości życia i aktywizacja społeczna seniorów poprzez działania prozdrowotne, w tym usługi opiekuńcze oraz poprzez edukację, działania kulturalne, artystyczne, sportowe. Uchwałą zatwierdzono statut Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu.

Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor” zapewni wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia. Z usług dziennego domu korzystać będzie 30 seniorów. Na utworzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” gmina Strzegom uzyskała dofinansowanie z rządowego Programu „Senior-Wigor” w pełnej wnioskowanej wysokości 250 tys. zł, (z czego 180 tys. zł na adaptację pomieszczeń i 70 tys. zł na wyposażenie).

Dzienny Dom Pobytu realizuje zadania wynikające z Programu Wieloletniego „ Senior – Wigor” na lata 2015-2020.

Podjęcie współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną miasta Horice w Republice Czeskiej

Rada Miejska w Strzegomiu zdecydowała o podjęciu współpracy z miastem Horice w Republice Czeskiej. Obie miejscowości Strzegom i Horice łączy przede wszystkim przemysł tj. wydobywanie i przetwarzanie granitu oraz piaskowca. Efektem posiadania przez zaprzyjaźnione miasta tych surowców są bardzo prężnie działające szkoły i klasy kamieniarskie oraz organizowane co dwa lata Plenery Rzeźby w Kamieniu. Galeria Rzeźb w plenerze usytuowana w horickim parku była inspiracją do powstania galerii rzeźb wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu. W chwili obecnej trwają prace nad wspólnym projektem edukacyjnym pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Strzegomiu i Szkołą Podstawową w Horicach. Efektem tej współpracy będzie pozyskanie środków europejskich poprzez projekt Comenius i wspólna realizacja programu edukacyjnego. Podjęcie współpracy naszych miast przyczyni się również do wspólnego korzystania ze środków finansowych w ramach Funduszu Mikro Projektów Euroregionu Glasensis. Kolejne miasta partnerskie dla Strzegomia, to kolejni nowi partnerzy do wspólnych przedsięwzięć i projektów. Nowe miasta bliźniacze to także dowód intensywnej współpracy miasta na arenie międzynarodowej i świadectwo jego rozwoju i działalności na rzecz wspierania procesu jednoczenia Europy i promowania aktywności obywatelskiej.

Przystąpienie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015 – 2025

Gmina Strzegom zamierza opracować Lokalny Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, który jest wieloletnim programem działań rewitalizacyjnych mających na celu identyfikację oraz wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju, będącego narzędziem planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności rewitalizacji. Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na 2015-2025 realizowane jest we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi grupami, w tym w szczególności ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji jest niezbędne do ubiegania się o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych oraz budżetu państwa w perspektywie 2014-2020 na realizację procesu rewitalizacji w gminie Strzegom tzn. wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Z uwagi na złożoność procesów rewitalizacyjnych oraz w celu zapewnienia stabilności ich realizacji, ustalono okres obowiązywania programu do 2025 roku, uwzględniający ramy czasowe, w których możliwe będzie pozyskiwanie dofinansowań dla działań rewitalizacyjnych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020.

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom,

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku, określa wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, określa warunki rozmieszczenia tych pojemników, jak i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Określa częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Nakreśla obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku, wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach. Więcej informacji na: http://bip.strzegom.pl/public/get_document.php?id=40435&id_contents=44527

Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom Rada Miejska w Strzegomiu uchwaliła, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Strzegom będzie świadczyć usługi odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w każdej ilości, jak również - odpadów surowcowych (tzw. „suche”) zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, odpadów ulegających biodegradacji zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, szkła zebranego w pojemnikach ogólnodostępnych, plastiku (PET) zebranych w pojemnikach ogólnodostępnych, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie akcyjnym.

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Zgodnie z prawem Rada Miejska może w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W celu ujednolicenia oraz usprawnienia wprowadzonego w gminie Strzegom od dnia 1 lipca 2013r. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi podjęto decyzję o odbieraniu z dniem 1 stycznia 2016r. odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, czyli od przedsiębiorców.
Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 1849

Powrót