Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Komunikaty

14.10.2019 r.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH


14.10.2019 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA PIKNIK ORGANIZOWANY PRZEZ CENTRUM KULTURY

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA W STRZEGOMIU

ODSŁUCHAJ

Strefa Płatnego Parkowania obsługiwana jest przez:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi,
Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom;

Tel. 74 8560 526

 

Strefa płatnego parkowania ustalona została w Strzegomiu na podstawie:

Uchwały Nr 105/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Strzegomia, ustalenia wysokości stawek opłaty zaparkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat.

 

Zmiany wprowadzono na podstawie:

  • Uchwały 4/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 2 lutego 2012 r.
  • Uchwały 43/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 8 maja 2014 r.
  • Uchwały 64/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 20 sierpnia 2015 r.
  • Uchwały 70/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 czerwca 2016 r.
  • Uchwały 85/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 7 listopada 2019 r.

 

 TEKST JEDNOLITY 

Uchwała Nr 105/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Strzegomia, ustalenia wysokości stawek opłaty zaparkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat. (z późniejszymi zmianami):

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art.13b ust. 3 i ust. 4, art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na drogach publicznych na terenie miasta Strzegomia strefę płatnego parkowania w obszarze obejmującym:

1) Rynek;

2) ul. Świdnicka od ul. Rynek do budynku nr 33 przy ul. Świdnickiej;

3) ul. Dąbrowskiego od ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Księdza Prałata Stanisława Siwca i ul. Szkolną;

4) ul. Bohaterów Getta;

5) ul. Krótka od ul. Rynek do ul. Kamiennej;

6) ul. Ignacego Paderewskiego od ul. Rynek do ul. Bankowej.”

2. Plan miasta zawierający granice strefy płatnego parkowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonym miejscu.

2. Ustala się wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania:

1) za czas parkowania do 30 min. - 1,00 zł;

2) za czas parkowania do 1 godziny - 2,00 zł;

3) za drugą godzinę parkowania - 2,50 zł;

4) za trzecią godzinę parkowania - 3,00 zł;

5) za czwartą i następną godzinę parkowania - 2,00 zł.

3. Opłaty obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10,00 do 18,00.

4. Opłaty za czas parkowania uiszcza się przez wykupienie biletu parkingowego lub abonamentu miesięcznego, półrocznego, rocznego, rocznego dla kierowców taksówek oraz rocznego dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania.

5. Abonamenty można wykupić w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, Rynek 38 w Wydziale Obsługi Interesanta.

6. Bilety parkingowe podlegają zakupowi w najbliższy miejscu parkowania automacie parkingowym, a w przypadku gdy jest on nieczynny, w najbliższym następnym automacie parkingowym.

7. W przypadku wykupu biletu parkingowego w parkomacie parkingowym, możliwe jest naliczanie opłat określonych w § 2 ust. 2 za odcinki czasu inne niż pełne godziny, odpowiednio do odcinków czasu odpowiadających krotności kwoty 0,10 zł, przy czym minimalna opłata za parkowanie wynosi 1 zł.

8. Wzory kart abonamentowych, biletów parkingowych i identyfikatorów określa Burmistrz Strzegomia.

§ 3. 1. Za parkowanie pojazdów samochodowych wprowadza się opłaty abonamentowe dla użytkowników dróg wymienionych w § 1 ust. 1:

1) abonament miesięczny - 100,00 zł;

2) abonament półroczny - 300,00 zł;

3) abonament roczny - 500,00 zł;

4) abonament roczny dla taksówek - 40,00 zł;

5) abonament roczny dla mieszkańca strefy płatnego parkowania - 40,00 zł.

2. Jeden abonament wymieniony w ust. 1 wydawany jest tylko na jeden pojazd samochodowy.

3. Abonamenty wymienione w ust. 1 pkt 1,2,3 są abonamentami ogólnodostępnymi.

4. Abonament wymieniony w ust. 1 pkt 4 wydawany jest na podstawie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką wydanej przez Burmistrza Strzegomia.

5. Abonament wymieniony w ust.1 pkt 5 wydawany jest na podstawie dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w strefie płatnego parkowania.

§ 4. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych dla użytkowników dróg podczas wykonywania obowiązków służbowych:

1) kierujących oznakowanymi pojazdami służb obsługi miasta:

a) Pogotowia Gazowego,

b) Pogotowia Energetycznego,

c) Pogotowia Ciepłowniczego,

d) Pogotowia Wodno Kanalizacyjnego,

e) Straży Miejskiej Gminy Strzegom;

4) kierujących oznakowanymi pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej oraz pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową, wydaną przez Starostę, zezwalającą na korzystanie z ulg i przywilejów w ruchu drogowym.

§ 5. 1. Opłatę za parkowanie należy uiścić niezwłocznie i bezpośrednio po zajęciu miejsca postojowego.

2. Dowód dokonania opłaty parkingowej (bilet parkingowy, abonament) lub identyfikator należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający kontrolę uiszczenia opłaty lub identyfikację pojazdu objętego zerową stawką opłaty za parkowanie.

3. Wykupienie biletu parkingowego lub abonamentu nie upoważnia do rezerwacji stałego miejsca parkowania.

4. Wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym następuje przy użyciu monet o nominałach 5,00 zł, 2,00 zł, 1,00 zł, 0,50 gr, 0,20 gr, 0,10 gr. Opłacanie czasu parkowania z zastrzeżeniem, że minimalny opłacony czas parkowania wynosi 30 minut, a kwota opłaty wynosi 1zł - następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub monet.

§ 6. 1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.

2. Podstawą do pobierania opłaty dodatkowej jest każdorazowe stwierdzenie parkowania pojazdu bez uiszczenia opłaty lub parkowanie ponad czas opłacony.

3. Po stwierdzeniu nie wniesienia należnej opłaty za parkowanie wystawiane jest wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej. Wezwanie umieszcza się na przedniej szybie pojazdu pod wycieraczką.

4. Do wezwania dołączony jest druk pozwalający po wpisaniu danych osobowych na wpłatę opłaty dodatkowej na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

5. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia umieszczenia wezwania w sposób określony w ust. 3.

6. Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wezwania może wnieść reklamację w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania i umieszczenia go w sposób określony w ust. 3. Reklamację wnosi się do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Do reklamacji winny być dołączone dokumenty uzasadniające jej wniesienie, a w szczególności kopia abonamentu lub kopia biletu parkingowego. W przypadku uznania reklamacji wezwanie nie rodzi skutków prawnych, co potwierdza się na kopii wezwania.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji. Stanowisko Burmistrza Strzegomia jest ostateczne.

8. Nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów oraz opłaty dodatkowe podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 7. Pojazdy parkujące w strefie płatnego parkowania są niestrzeżone.

§ 8. 1. Karty abonamentowe wydane przed dniem wejścia w życie uchwały, których termin ważności jeszcze

nie minął, zachowują nadal swoją ważność.

2. Posiadacze karty abonamentowej wymienieni w § 3 ust.1 pkt 4, którzy utracą prawo do jej posiadania zobowiązani są do zwrotu karty w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

3. Zbycie pojazdu, jego utrata bądź utrata prawa do korzystania z pojazdu w okresie ważności abonamentu nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 10. Traci moc uchwała Nr 105/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Strzegomia, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 
Tabela opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania
 
Powrót