DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI

ODSŁUCHAJ

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Strzegomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://strzegom.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2003-12-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo w całości (większość została opublikowana przed dniem wejścia w życie ustawy o dostępności cyfrowej),
 • część filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących, obowiązek zapewnienia dostępności od 23 września 2020 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-02
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wioletta Urban-Smagłowska
 • E-mail: wioletta.urban@strzegom.pl
 • Telefon: 74 85 60 523

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Strzegomia
 • Adres: ul. Rynek 38
  58-150 Strzegom
 • E-mail: strzegom@strzegom.pl
 • Telefon: 74 85 60 599

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

 1. Urząd Miejski w Strzegomiu zlokalizowany jest w trzech budynkach - w Rynku pod numerem 38, przy ul. Świdnickiej 15-17 oraz przy ul. Kościuszki 2.
 2. W budynku Rynek 38 znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Do windy prowadzi wejście od dziedzińca wewnątrz Rynku. Przy głównym wejściu od strony Rynku znajduje się dzwonek dla osób mających problemy w poruszaniu się. Po jego naciśnięciu powinien pojawić się pracownik, który udzieli informacji o załatwieniu sprawy. Schody w tym budynku oznakowane są ostrzegawczym, kontrastowym kolorem dla osób z uszkodzonym wzrokiem. Urząd zapewnia usługę tłumacza migowego dostępną w Biurze Obsługi Interesanta.
 3. Budynek przy ul. Świdnickiej 15-17 jest siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego. Nie jest on przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
 4. Budynek przy ul. Kościuszki 2 jest siedzibą Obsługi Strefy Płatnego Parkowania. Budynek jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
 5. W pobliżu tych trzech lokalizacji na parkingach znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Powrót