Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Komunikaty

14.10.2019 r.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH


14.10.2019 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA PIKNIK ORGANIZOWANY PRZEZ CENTRUM KULTURY

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

ODSŁUCHAJ

URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU - WYDZIAŁ PODATKOWY 

RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM
Informacja ogólna
tel. (74) 85-60-509, 85-60-510, 85-60-528, 85-60-515, 85-60-539

Wpłaty należności na rzecz Gminy Strzegom można dokonywać w następujący sposób:

1.    bezgotówkowo na rachunek bankowy Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

     nr: 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229 w Santander Bank Polska S.A. o/Strzegom

z tytułu:

 • opłaty skarbowej, 
 • opłaty od posiadania psów,
 • opłaty eksploatacyjnej,
 • opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
 • czynszu dzierżawnego za grunty rolne.

 2.  bezgotówkowo na indywidualny numer rachunku bankowego nadany Podatnikowi dla następujących rodzajów należności:

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • podatek od środków transportowych,
 • użytkowanie wieczyste,
 • opłata przekształceniowa.

 3.   gotówką lub za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 38, pokój nr 11 (parter), czynnej w godzinach:

                 - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 8:00 do 15:00,
                 - piątek od 8:00 do 12:30.


Dokonując wpłat za pośrednictwem banku podatnik powinien dokładnie wypełnić polecenie przelewu, zaznaczając jakiego podatku lub opłaty przelew dotyczy oraz oznaczyć - wskazać okres, na który ma zostać zaksięgowana wpłata.

Przy wpłatach dokonywanych po upływie terminu płatności do kwoty podatku lub opłaty należy doliczyć odsetki za zwłokę. Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia wysokości odsetek za zwłokę na dzień wpłaty w zakresie wskazanych niżej należności pod następującymi numerami telefonów:

w sprawach wpłat osób fizycznych: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów, użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, opłata przekształceniowa, czynsz dzierżawny za grunty rolne, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż mienia komunalnego - tel.: 74/8560-509 i 74/8560-510,

- w sprawach wpłat od osób prawnych: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata eksploatacyjna, użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, opłata przekształceniowa, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż mienia komunalnego, czynsz dzierżawny za grunty rolne – tel. 74/8560-509.  

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 2021: http://bip.strzegom.pl/public/?id=210408

WNIOSKI i FORMULARZE PODATKOWE: http://bip.strzegom.pl/public/?id=77419 oraz http://bip.strzegom.pl/public/?id=165716

 

Do kompetencji Wydziału Podatkowego należy w szczególności:

1) ustalanie w drodze decyzji wysokości podatków i opłat lokalnych oraz analiza i kontrola ich realizacji,

2) rozliczanie deklaracji podatkowych osób prawnych oraz kontrola ich realizacji,

3) przygotowywanie aktów normatywnych dotyczących podatków i opłat lokalnych,

4) sprawdzanie rzetelności złożonych informacji i deklaracji podatkowych, w tym prowadzenie czynności sprawdzających (oględziny nieruchomości),  

5) prowadzenie ewidencji podatników, podatków i należności cywilnoprawnych,  

6) gromadzenie dokumentów podatkowych, analiza danych pod względem zgodności ze stanem faktycznym oraz ich przechowywanie,  

7) przeprowadzanie kontroli podatkowych,

8) wydawanie decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w zakresie podatków lokalnych,

9) rozpatrywanie wniosków w sprawach przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,

10) rozpatrywanie wniosków w sprawach przyznania ulg w podatkach i opłatach należnych gminie z tytułu:

podatku od czynności cywilnoprawnych,

karty podatkowej,

podatku od spadków i darowizn,

11) organizowanie poboru należności podatkowych w drodze inkasa,

12) windykacja podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,

b) podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych,

c) podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych,

d) podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,

e) opłaty od posiadania psów od osób fizycznych,

f) opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych i prawnych,

g) czynszu dzierżawnego,

h) sprzedaży mienia komunalnego,

i) użytkowania wieczystego gruntów,

j) opłaty przekształceniowej,

k) przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności;

13) kompletowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzania przez właściwe organy egzekucyjne: administracyjne i  sądowe postępowań egzekucyjnych,

14) wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków:

a) o powierzchni gospodarstwa rolnego,

b) o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego,

c) o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,

d) stwierdzających, że wnioskodawca jest lub nie jest podatnikiem podatku rolnego na terenie gminy Strzegom,

e) innych zaświadczeń podatkowych wydawanych na żądanie wnioskodawcy,

15) wydawanie zaświadczeń w zakresie wpłat (spłaty) należności cywilnoprawnych,

16) współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

17) sporządzanie wymaganych informacji, analiz i sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych wynikających z zakresu realizowanych przez wydział zadań,

18) kompletowanie odpowiedniej dokumentacji, weryfikacja i uzupełnianie na jej podstawie istniejących danych o podmiotach (podatnikach) i przedmiotach opodatkowania wszystkich podatników miasta i gminy oraz aktualizacja tych danych w celu właściwego opodatkowania dla potrzeb ewidencji podatkowej nieruchomości,

19) wprowadzanie do systemu informatycznego podmiotów (podatników) i przedmiotów opodatkowania w szczególności danych wynikających z informacji i deklaracji składanych przez podmioty w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty eksploatacyjnej,

20) bieżąca weryfikacja danych zawartych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach prowadzonych przez organy administracji publicznej,

21) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie przyznania Gminie dotacji celowej na ten cel i jej rozliczanie,

22) prowadzenie ewidencji/rejestru psów będących w posiadaniu osób fizycznych oraz postępowań podatkowych mających na celu wyegzekwowanie opłaty od posiadania psów,

23) bieżąca kompleksowa obsługa klientów.

Powrót