Rewitalizacja 2015-2025

ODSŁUCHAJ
06.08.2018

REWITALIZACJA 2015-2025

Zdjęcie Artykułu

Informujemy, że można już korzystać z tematycznej strony dotyczącej rewitalizacji gminy Strzegom:

 
Zachęcamy do jej systematycznego odwiedzania, ponieważ będzie podstawowym źródłem informacji o procesie rewitalizacji dla mieszkańców i innych interesariuszy.

TWORZYMY ZESPOŁ DS. REWITALIZACJI
 
W dniu 28 stycznia 2016r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o udzieleniu Gminie Strzegom dotacji celowej na opracowanie programu rewitalizacji. Gmina wzięła udział w konkursie "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego" współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 
Rada Miejska w Strzegomiu już we wrześniu 2015 roku podjęła uchwałę o przystąpieniu do rewitalizacji. Uzyskanie dotacji w kwocie 125 266,50 zł pozwoli zamknąć etap prac przygotowawczych i przystąpić do właściwej realizacji programu.
 
Podstawowym elementem procesu rewitalizacji będzie Zespół ds. Rewitalizacji - organ konsultacyjny Burmistrza Strzegomia w zakresie rewitalizacji. Powołany będzie w celu zapewnienia współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji gminy, gdyż partycypacja społeczna jest podstawową zasadą działań na każdym etapie.
Zespół zostanie utworzony już w m-cu lutym br.
 
Rozpoczął się nabór osób chętnych do prac w zespole, w szczególności przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, organizacji skupiających lub reprezentujących przedsiębiorców, instytucji rynku pracy, kultury, edukacyjnych i opieki społecznej, organów władzy publicznej oraz organów doradczych i opiniujących funkcjonujących w gminie.
 
Po ostatecznym ustaleniu obszarów, które będą rewitalizowane, do prac zespołu zostaną zaproszeni również przedstawiciele mieszkańców tychże obszarów oraz właścicieli (użytkowników, zarządców) nieruchomości.
 
Poniżej zamieszczamy treść zaproszenia do udziału w pracach zespołu oraz formularz deklaracji uczestnictwa 
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
Termin składania wypełnionych i podpisanych deklaracji: 15.02.2016r. o godz. 11.00
 
Miejsce składania: Wydział Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, parter, pok. nr 15 (w przypadku wysyłania deklaracji pocztą - liczy się data i godzina jej wpływu do Urzędu)
 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu - parter, pok. nr 5 tel. 74 85 60 564

PODSTAWOWE DEFINICJE
 
Rewitalizacja - to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
 
Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, 6 w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością.
 
Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są:
 1. uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy;

 2. pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów; diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe;

 3. ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;

 4. właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru;

 5. zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnej, technicznej, środowiskowej;

 6. koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji;

 7. realizacja zasady partnerstwa polegającej na włączeniu partnerów w procesy programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć.

Stan kryzysowy - stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:
 1. gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),

 2. środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska),

 3. przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),

 4. technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska). Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy.

Obszar zdegradowany - obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.
 
Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w pkt 2, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.
 
Program rewitalizacji - inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.
Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 2372

Powrót