Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Komunikaty

14.10.2019 r.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH


14.10.2019 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA PIKNIK ORGANIZOWANY PRZEZ CENTRUM KULTURY

Zasłużeni dla Ziemi Strzegomskiej

ODSŁUCHAJ

 

ROK 2014


Nr 1/2014 - Pan Andrzej Zontek – od 2001 roku członek Związku Niewidomych; w latach od 2007 do 2019 roku prezes Koła Związku Niewidomych w Strzegomiu. Tytuł wręczony w dniu 20 czerwca 2014 roku.


Nr 2/2014 - Pani Eugenia Zasińska – od 1997 roku członek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Od 4 kadencji pełni funkcje przewodniczącej związku w Gminie Strzegom; od 2 kadencji jest członkiem prezydium okręgowego w Wałbrzychu. Tytuł wręczony w dniu 11 listopada 2014 roku


Nr 3/2014 - Pani Zofia Łopuszyńska - członek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, w roku 2002 wybrana do prezydium zarządu jako z-ca przewodniczącego tego związku w Gminie Strzegom. Tytuł wręczony w dniu 11 listopada 2014 roku.


Nr 4/2014 - Pani Krystyna Rynkiewicz - czynna działaczka społeczna, członek: Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, prowadziła Koło Przyjaciół Dzieci, kierownik Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD „Iskierki” w Strzegomiu, instruktor ZHP, komendant Hufca Strzegom oraz członek Komendy Chorągwi ZHP. Tytuł wręczony w dniu 11 listopada 2014 roku


 Nr 5/2014 - Pani Marianna Kalita – animatorka działań kulturalnych i społecznych we wsi Stanowice; organizatorka kursów kulinarnych w gminie, organizowała i współorganizowała imprezy kulturalne. Tytuł wręczony w dniu 11 listopada 2014 roku


 Nr 6/2014 - Pan Marian Teodorczyk - najstarszy czynny mistrz fryzjerstwa w Polsce, do dziś prowadzi swój zakład fryzjerski w Strzegomiu. Tytuł wręczony w dniu 11 listopada 2014 roku.


 Nr 7/2014 - Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ignacy Dec - Biskup Diecezji Świdnickiej czynnie uczestniczył w przedsięwzięciach realizowanych na terenie gminy Strzegom, przyczynił się do realizacji wielu prac remontowych w kościołach na terenie Gminy Strzegom, wspierał przyjęcie Św. App Piotra i Pawła na Patronów Miasta Strzegom. Tytuł wręczony w dniu 29 grudnia 2014 roku.


 Nr 8/2014 - Pan Leszek Loch - Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Doprowadził do podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Strzegom a Województwem Dolnośląskim. Tytuł wręczony w dniu 29 grudnia 2014 roku.


 

ROK 2015


Nr 9/2015 - Pan Ryszard Rossa – współorganizator NSZZ „Solidarność”, komitetu obywatelskiego, radny Rady Miejskiej w Strzegomiu, burmistrz Strzegomia I kadencji (1990-1994). Tytuł wręczony w dniu 22 maja 2015 roku.


 Nr 10/2015 - Pan Lech Markiewicz - burmistrz Strzegomia w latach 1998 – 2010, zastępca burmistrza Strzegomia w kadencji 1994 – 1998 oraz radnym Rady Miejskiej w Strzegomiu. Tytuł wręczony w dniu 22 maja 2015 roku.


 Nr 11/2015 - Pan Roman Asynger - w latach 1994-1998 burmistrz Strzegomia, przez kolejne cztery lata pracował w samorządzie gminy oraz jako radny sejmiku wojewódzkiego w latach 1996 – 1999. Obecnie już po raz szósty zasiada w Radzie Miejskiej. Tytuł wręczony w dniu 22 maja 2015 roku


 Nr 12/2015 - Pan Jerzy Skiera - członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący KO „Solidarność Ziemi Strzegomskiej”. W latach 1990-2002 radny Rady Miejskiej w Strzegomiu, członek Zarządu Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej, delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Wałbrzyskiego, członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia przy Wojewodzie Wałbrzyskim). Tytuł wręczony w dniu 22 maja 2015 roku -


 Nr 13/2015 - Pan Stanisław Sitarz – związany z kamieniarstwem i z wydobyciem granitu. Założył Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej. Tytuł wręczony w dniu 22 maja 2015 roku.


 Nr 14/2015 - Pan Tadeusz Wasyliszyn - dyrektor szkoły, nauczyciel oraz wychowawca młodzieży i trener siatkówki ,doświadczony samorządowiec - w latach 2006-2010 i 2010 – 2014 przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu. Tytuł wręczony w dniu 22 maja 2015 roku.


 Nr 15/2015 - Pani Maria Szczepanik - od 1990 roku skarbnik gminy Strzegom, na emeryturze aktywnie działała na polu kultury – była m.in. przewodniczącą Koła Miłośników Biblioteki. Tytuł wręczony w dniu 22 maja 2015 roku.


 Nr 16/2015 - Pani Maria Kwiatkowska - od 1995 roku do emerytury w 2010 r. - skarbnik gminy Strzegom, działała społecznie w Radzie Duszpasterskiej, w STiG-u, prowadzi rozliczenia podatkowe - PiT-y. Tytuł wręczony w dniu 22 maja 2015 roku.


 Nr 17/2015 - Pani Melita Salai - jest szefową Fundacji św. Jadwigi założonej w roku 1995, prowadzącą w Morawie bezpłatne przedszkole (uczęszcza tu ponad 30 dzieci z biednych rodzin) oraz ośrodek spotkań Polaków, Czechów i Niemców. Tytuł wręczony w dniu 22 maja 2015 roku.


 Nr 18/2015 - Pani Krystyna Firlej – emerytowany nauczyciel dyplomowanym, w latach 1995-1999 wicedyrektor szkoły a następnie dyrektor do 2007 roku, organizatorka akcji charytatywnych na rzecz uczniów niepełnosprawnych. Tytuł wręczony w dniu 22 maja 2015 roku.


 Nr 19/2015 - Pani Henryka Kupczyńska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostrzy w latach 1987-2006, organizatorka akcji charytatywnych na rzecz uczniów niepełnosprawnych. Tytuł wręczony w dniu 22 maja 2015 roku.


 Nr 20/2015 - Pan Bronisław Forski - w latach 1985-1999 dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Strzegomiu, a od września 1999 do emerytury dyrektor Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu. W 2009 roku wyróżniony honorowym tytułem Profesora Oświaty. Tytuł wręczony w dniu 22 maja 2015 roku.


 Nr 21/2015 - Pan Marian Wojciów - najstarszy, czynny rolnik w gminie Strzegom, najstarszy członek rady sołeckiej Strzegomia, liderów NSZZ RI „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk, orędownik życia chrześcijańskiego, dążący do utrzymania na polskiej wsi gospodarstw rodzinnych. Tytuł wręczony w dniu 22 maja 2015 roku.


 Nr 22/2015 - Pan Józef Goryczka – mieszkaniec Olszan, od 60 lat działa w ochotniczym pożarnictwie, inicjator i współwykonawca wielu czynów społecznych dla dobra społeczności wsi. Tytuł wręczony w dniu 22 maja 2015 roku.


 Nr 23/2015 - Pani Tatiana Błońska – najstarszy praktykujący lekarz chirurg w Strzegomiu, troszczy się o najmłodszych i starszych mieszkańców gminy Strzegom, cieszy się opinią wyjątkowo sumiennego i oddanego lekarza, zaangażowanego w losy swoich pacjentów. Tytuł wręczony w dniu 22 maja 2015 roku.


 Nr 24/2015 - ksiądz kanonik Józef Wróbel – wieloletni proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej w Olszanach sprawujący równocześnie czynności duszpasterskie w kościele w Stanowicach, inicjator pielgrzymki z Olszan do Strzegomia. Tytuł wręczony w dniu 25 czerwca 2015 roku z okazji 48 lat kapłaństwa i 40 lat pobytu w Olszanach ks. Proboszcza Józefa Wróbla.


 Nr 25/2015 –– Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzegomskiej - działa od 1975 roku. W roku 2015 obchodził 40. rocznicę swojego istnienia. Głównym celem działania jest ochrona zabytków polegająca na szerzeniu wiedzy o ich wartości, uświadamianiu znaczenia dziedzictwa kultury dla tożsamości narodowej, przedsięwzięciach związanych z konserwacją zabytków. Tytuł wręczony w dniu 18 września 2015 roku.


 Nr 26/2015 – Pani Maria Michalec - magister rehabilitacji, prowadziła społecznie gimnastykę leczniczą dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych, inicjatorka powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Strzegomiu, wspiera szereg imprez charytatywnych, radna Rady Miejskiej w Strzegomiu przez dwie kadencje w latach 2006-2014. Tytuł wręczony 11 listopada 2015 roku.


 Nr 27/2015 – Pani Maria Maziarz – nauczyciel języka polskiego, a następnie zastępca dyrektora i przez ponad 10 lat dyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu organizowała bezpłatne zajęcia dla uczniów. Tytuł wręczony 11 listopada 2015 roku.


 Nr 28/2015 – Pani Zdzisława Dmytrarz - funkcję Sołtysa wsi Stanowice pełni nieprzerwalnie od 1980 r., emerytowana nauczycielka, chórzystka chóru kościelnego, animatorka kultury, dba o poprawę warunków życia mieszkańców wsi. Tytuł wręczony 11 listopada 2015 roku.


 Nr 29/2015 – Pan Michał Czyczerski - kombatant wojenny, weteran, bez reszty poświęcający się walce o wolność ojczyzny. Za zasługi dla państwa polskiego odznaczony został orderem wojennym Virtuti Militari oraz innymi licznymi odznaczeniami wojskowymi. Zmarł w 2017 roku. Tytuł wręczony 11 listopada 2015 roku.


 Nr 30/2015 - Pan Andrzej Szczepanik - rolnik indywidualny, a od 2003 roku sołtys wsi Tomkowice, przedsiębiorczy lider sołeckiej wspólnoty samorządowej we wsi Tomkowice, działający od blisko 30 lat w samorządzie rolniczym i sołeckim, animator życia społecznego i kulturalno – sportowego, współzałożyciel Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Tomkowice, radny Rady Miejskiej w Strzegomiu dwie kadencje. Tytuł wręczony 11 listopada 2015 roku.


 

ROK 2016


Nr 31/2016 - Pani Anna Kuryło - jest czynnym członkiem Związku Sybiraków Koło w Strzegomiu, od roku 2004 pełni w nim funkcję skarbnika, zaangażowana w działalność związku, troszcząc się o los jego członków, pomaga w uzyskiwaniu przysługujących im praw. Tytuł wręczony 5 lutego 2016 roku.


Nr 32/2016 - Pani Lila Kilian - emerytowany nauczyciel fizyki, przeszła wszystkie szczeble: od dyrektora szkoły podstawowej do kierownika Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego, harcmistrz ZHP, odznaczona Nagrodą Kuratora Oświaty, propagatorka zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Tytuł wręczony 5 lutego 2016 roku.


Nr 33/2016 – Chór św. Cecylii ze Strzegomia - w 2016 roku Chór świętował 100-lecie urodzin Edwarda Forskiego – swojego dyrygenta oraz obchodził jubileusz 70-lecia działalności. Chór Św. Cecylii powstał w lutym 1946 r. w parafii p.w. Św. App Piotra i Pawła w Strzegomiu. Tytuł wręczony 12 czerwca 2016 roku.


Nr 34/2016 – Pani Helena Szerszeń - od listopada 1978 roku jest członkinią Zespołu Folklorystycznego „Kostrzanie”, dba o jego wizerunek: stroje regionalne, rekwizyty, gotuje sławny bigos i lepi „kostrzańskie” pierogi. W roku 2000 została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Od 2019 roku pełni funkcje sołtysa wsi Kostrza. Tytuł wręczony 11 sierpnia 2016 roku.


Nr 35/2016 – Pani Jolanta Misztal - jest wieloletnim propagatorem kultury ludowej, od 1.10.1991 roku choreograf Zespołu Folklorystycznego „Kostrzanie”. Kształtuje taneczny wizerunek zespołu. W roku 2000 otrzymała odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”. Tytuł wręczony 11 sierpnia 2016 roku.


Nr 36/2016 – Pani Wioletta Urban-Smagłowska - działaczka życia kulturalnego i społecznego w gminie Strzegom. W latach 1983 – 2011 pracowała w Strzegomskim Centrum Kultury, od roku 1992 dyrektor SCK i Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu, w latach 1994-1998 radna Sejmiku Samorządowego Województwa Wałbrzyskiego, odznaczona odznaką Zasłużony Działacz Kultury brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi. Od 2011 roku Naczelnik Wydziału kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu. Tytuł wręczony 11 sierpnia 2016 roku -


Nr 37/2016 – Pani Elżbieta Pienio - od 1983 roku zatrudniona w Strzegomskim Centrum Kultury pełniąc kolejne funkcje instruktora, Kierownika Działu Imprez do Zastępcy Dyrektora. Współorganizator szeregu wydarzeń i imprez. Najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym corocznie jest Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Tytuł wręczony 11 sierpnia 2016 roku.


Nr 38/2016 – Pani Ewa Świątek - pracę zawodową w Strzegomskim Centrum Kultury rozpoczęła w 1988 roku na stanowisku instruktora kulturalno-oświatowego. Od początku czynnie zaangażowana w działalność kulturalną na rzecz miasta i gminy Strzegom, współtworząc szereg prestiżowych imprez i festiwali. Obecnie na emeryturze. Tytuł wręczony 11 sierpnia 2016 roku.


Nr 39/2016 – Pani Grażyna Mazyrko - w Strzegomskim Centrum Kultury zatrudniona od 1987 roku, pełniąc kolejne funkcje w dziale administracyjno-gospodarczym, czuwa nad sprawnym przebiegiem wydarzeń kulturalnych pod względem technicznym i administracyjnym. Obecnie na emeryturze. Tytuł wręczony 11 sierpnia 2016 roku


Nr 40/2016 – Pani Ewa Piasecka-Sas - członek Polskiej Sekcji CIOFF, współorganizator Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego w Katowicach (MSFF). Związana ze strzegomskim festiwalem niemalże od początków jego istnienia, służy radą i wsparciem przy organizacji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu. Tytuł wręczony 11 sierpnia 2016 roku.


Nr 41/2016 – Pan Edward Błażek - folklorysta i honorowy członek polskiej sekcji CIOFF, związany z Międzynarodowym Festiwalem Folkloru w Strzegomiu od początku jego działalności, dba aby zespoły goszczące w Strzegomiu prezentowały wysoki poziom artystyczny. Tytuł wręczony 11 sierpnia 2016 roku.


Nr 42/2016 – Pan Jerzy Dynia - muzyk, folklorysta, dziennikarz muzyczny TVP Rzeszów, członek polskiej sekcji CIOFF związany z Międzynarodowym Festiwalem Folkloru w Strzegomiu od początku jego działalności, za działalność na rzecz folkloru otrzymał prestiżową nagrodę im. Oskara Kolberga i dwukrotnie regionalne nagrody im. F. Kotuli. Tytuł wręczony 11 sierpnia 2016 roku. Zmarł w 2020 roku.


Nr 43/2016 - Pan Gerard Nowak - kierownik muzyczny, reżyser, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Zielonej Górze . Kierownik muzyczny oraz reżyser wielu koncertów ogólnopolskich i międzynarodowych, wiceprzewodniczący Prezydium Sekcji Polskiej CIOF. Był współtwórcą koncertów jubileuszowych Zespołu Folklorystycznego „Kostrzanie” oraz programów folklorystycznych. Czynnie związany z Międzynarodowym Festiwalem Folkloru i wieloma przedsięwzięciami społeczno-kulturalnymi Gminy Strzegom. Zmarł w marcu 2019 roku. Tytuł wręczony 13 sierpnia 2016 roku.


Nr 43/2016 - Pani Janina Kalicińska - etnochoreograf, pedagog, specjalistka folkloru krakowskiego i prezentacji folkloru na scenie, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF, juror, konsultant, członek komisji artystycznych przeglądów i festiwali. Laureatka wielu nagród i wyróżnień. Od lat współpracowała z Zespołem Folklorystycznym „Kostrzanie” oraz z Międzynarodowym Festiwalem Folkloru zasiadając 18 razy w jego jury. Zmarła w maju 2020 roku. Tytuł wręczony 13 sierpnia 2016 roku.


Nr 44/2016 - Pani Lidia Bednarska - symbol i legenda Strzegomskiego Liceum, w którym pracowała od 01.09.1961r., nauczyciel biologii i chemii, wzór pedagoga i wychowawcy młodzieży, pełniła funkcję społecznego i etatowego zastępcy dyrektora szkoły. Tytuł wręczony 24 września 2016 roku.


Nr 45/2016 - ks. Prałat Marek Babuśka - od 16 października 2006 r. pełni funkcję proboszcza parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu. W 2007 r. zostaje prałatem honorowym Ojca Świętego, a 5 kwietnia 2007 r. dziekanem dekanatu Strzegom. Dzięki jego staraniom 28 listopada 2012 Prezydent RP uznał strzegomską Bazylikę Mniejszą pw. św. app. Piotra i Pawła w Strzegomiu Pomnikiem Historii. Tytuł wręczony 11 listopada 2016 roku.


Nr 46/2016 - Pani Barbara Śmiatacz - jest emerytowaną nauczycielką biologii i geografii, pełniła funkcję komendanta szczepu HSPS, śpiewała w zespole wokalno- muzycznym „Paulinki” a od 2004 roku w chórze „Retro”. Od 2010 roku jest kierownikiem Zespołu Wokalno- Muzycznego „Retro”. Tytuł wręczony 13 listopada 2016 roku.


Nr 47/2016 - Pani Eugenia Słoma-Myszkiewicz – wieloletnia członkini Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zaangażowana w działalność społeczno-kulturalna. Tytuł wręczony 13 listopada 2016 roku.


Nr 48/2016 – Pan Roman Szełemej – od 2011 roku Prezydent Wałbrzycha. Inicjator i lider utworzonej w kwietniu 2012 roku Aglomeracji wałbrzyskiej skupiającej 23 jednostki samorządu terytorialnego, wspiera działania Gminy Strzegom w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów. Tytuł wręczony 29 grudnia 2012 roku.


 

ROK 2017


Nr 49/2017 – Zespół Retro ze Strzegomia – powstał w 2002 roku przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzegomiu, w repertuarze zespół posiada piosenki biesiadne, ludowe, lwowskie oraz pieśni sakralne, które zostały zapisane na płytach CD i DVD. Tytuł wręczony 10 czerwca 2017 roku.


Nr 50/2017 – Pani Krystyna Żarczyńska – członkini i propagatorka działalności Rodzinnych Ogródków Działkowych, służyła radą w organizowaniu i prowadzeniu ogrodów, propagatorka zdrowego stylu życia. Tytuł wręczony 29 września 2017 roku.


Nr 51/2017 – Pan Józef Białek – od 1974 roku jest członkiem Rodzinnych Ogródków Działkowych w Strzegomiu, służy radą w organizowaniu i prowadzeniu ogrodów. W 2017 roku obchodzona była 120 rocznica powstania Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polsce. Tytuł wręczony 29 września 2017 roku.


Nr 52/2017 – Pani Grażyna Kuczer - nauczyciel języka rosyjskiego i niemieckiego, współredagowała książki „Bazylika Strzegomska. Latarnia Bożego Światła” i „Pod ikoną ukrzyżowanego Jezusa. Wspomnienie o ks. Prałacie Stanisławie Siwcu”, koordynowała pracę Uniwersytetu Ludowego w Strzegomiu, pełniła funkcję rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Tytuł wręczony 11 listopada 2017 roku.


Nr 53/2017 – Pan Tadeusz Treter – wieloletni działacz ochotniczego pożarnictwa, z zaangażowaniem i poświęceniem niósł pomoc potrzebującym. Czynnie uczestniczył w setkach akcji likwidacji pożarów i miejscowych zagrożeniach. Tytuł wręczony 11 listopada 2017 roku.


Nr 54/2017 Pan Czesław Sołtysik – czynny członek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Strzegom z zaangażowaniem i poświęceniem niósł pomoc potrzebującym. Czynnie uczestniczył w setkach akcji likwidacji pożarów i miejscowych zagrożeniach Tytuł wręczony 11 listopada 2017 roku.


Nr 55/2017 - Pan Bogusław Skolak –związany z branżą kamieniarską, założyciel Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej, członek Stowarzyszenia Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych. Promuje strzegomski granit, współorganizator kamieniarskiego pleneru rzeźbiarskiego, inicjator konkursu na koncepcję zagospodarowania kamieniołomu Bazalt w Strzegomiu. Tytuł wręczony 24 listopada 2017 roku. -


Nr 56/2017 – Pan Bogusław Solima - związany z branżą kamieniarską, właściciel przedsiębiorstwa zajmującego się wydobyciem i obróbką granitu. Czynny działacz branży kamieniarskiej sprawuje wiele funkcji społecznych, które jako doświadczony pracodawca skutecznie łączy z kreowaniem wizerunku gminy Strzegom na terenie kraju i poza jego granicami. Tytuł wręczony 24 listopada 2017 roku.


Nr 57/2017 – Pan Zenon Kiszkiel - związany z branżą kamieniarską, właściciel przedsiębiorstwa zajmującego się wydobyciem i obróbką granitu, prowadzi działalność charytatywną, uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym oraz na rzecz rozwoju branży kamieniarskiej, z jego inicjatywy powstało Stowarzyszenie Kamieniarzy Ziemi Strzegomskiej oraz Festyn Kamienia oraz Plener Kamieniarski. Tytuł wręczony 24 listopada 2017 roku.


Nr 58/2017 – Pan Ryszard Chęciński - związany z branżą kamieniarską, właściciel przedsiębiorstwa zajmującego się wydobyciem i obróbką granitu, dba o promocję, nie tylko swojej firmy, ale przede wszystkim Gminy Strzegom i regionu. Te nietypowe działania przyczyniły się w dużym stopniu do promowania Strzegomia jako granitowego centrum przemysłu kamieniarskiego w Polsce. Tytuł wręczony 24 listopada 2017 roku.


Nr 59/2017 – Pan Janusz Wójcik – właściciel a także Prezes Zarządu w Granit Strzegom S.A. z siedzibą w Strzegomiu. Jego działalność została nagrodzona prestiżowymi nagrodami. Założyciel Fundacji Amarantus, której celem jest niesieni pomocy dorosłym oraz dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną. Tytuł wręczony 24 listopada 2017 roku.


Nr 60/2017 - Pan Ryszard Goliński - właściciel kopalni granitu w Kostrzy, w gminie Strzegom – WEKOM II i Petra-Bud. Firma WEKOM II jest firmą rodzinną, zaangażowany w organizację Plenerów Kamieniarskich, aktywnie działa w Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej. Tytuł wręczony 23 czerwca 2018 roku.


 

ROK 2018


Nr 61/2018 – Pani Irena Eulenfeld - właścicielka Salonu Fryzjerskiego „Irena” w Strzegomiu, zaangażowana w kształcenie i pomoc podwładnym, współpracuje z Zespołem Szkół w Strzegomiu – profil Fryzjerstwo, prowadzi szkolenia dla uczniów, jest sponsorem kosmetyków fryzjerskich, finansuje dojazdy. Tytuł wręczony - 8 marca 2018 roku.


Nr 62/2018 – Pani Stanisława Ćwik - właścicielka Salonu Fryzjerskiego w Strzegomiu ponad 50 lat, zaangażowanego w kształcenie i pomoc podwładnym, współpracuje z Zespołem Szkół w Strzegomiu – profil Fryzjerstwo, prowadzi szkolenia dla uczniów, jest sponsorem kosmetyków fryzjerskich, finansuje dojazdy. Tytuł wręczony 11 listopada 2018 roku.


Nr 63/2018 –Pani Jolanta Chabierska rodzina Państwa Chabierskich od blisko 40 lat prowadzi w Strzegomiu cukiernię uznawaną przez mieszkańców za jedną z najlepszych. Przyuczyli do zawodu wiele osób, przekazując im swoją ogromną wiedzę i swoje bogate doświadczenie kulinarne. Tytuł wręczony - 11 listopada 2018 roku.


Nr 64/2018 – Pani Irena Kowalska – przepracowała w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu ogółem 37 lat i 6 miesięcy realizując wzorowo powierzone obowiązki, zajmowała stanowiska inspektora, kierownika a następnie naczelnika wydziału prowadząc sprawy budownictwa, remontów, pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. Tytuł wręczony 11 listopada 2018 roku.


Nr 65/2018 – Pani Ludwika Jaworska - urodzona 25 sierpnia 1936 r. wraz z rodziną wywieziona na Syberię, w 1947r. wiosną przyjechali do Rogoźnicy, przez długie lata pracowała w Goczałkowie w zakładzie kolejowym. Tytuł wręczony 11 listopada 2018 roku.


Nr 66/2018 – Pani Józefa Masłak – urodzona w 16.10.1935r. . wraz z rodziną wywieziona na Syberię, w 1949 r. po wojnie w 1945 r, przyjechali do Żółkiewki, pani Józefa początkowo pracowała w gospodarstwie, później na kolei. Tytuł wręczony 11 listopada 2018 roku.


Nr 67/2018 – Pani Aleksandra Orabczuk - felczer nauk medycznych, od 1961 roku do przejścia na emeryturę, a więc do 1996 pracowała w szkołach podstawowych oraz w Przychodni Miejskiej w Strzegomiu i Pogotowiu Ratunkowym do roku 2004. Tytuł wręczony 11 listopada 2018 roku.


Nr 68/2018 – Pani Jadwiga Nakonieczna – była główna księgowa w Zespole szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu, obecnie skarbnik Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, aktywnie uczestniczy w życiu emeryckiej społeczności. Tytuł wręczony 11 listopada 2018 roku.


Nr 69/2018 – Państwo Teresa i Jerzy Cichońscy - od ponad 30 lat Państwo Cichońscy prowadzą wspólnie Piekarnię w Olszanach, koło Strzegomia. Piekarnia w Olszanach produkuje tradycyjne pieczywo, naturalnymi metodami dając przy tym zatrudnienie mieszkańcom wsi. Tytuł wręczony 11 listopada 2018 roku.


Nr 70/2018 – Pan Henryk Dylewski - Więzień niemieckiego obozu Koncentracyjnego w Sztuthoh w latach 1941 – 1945. W Strzegomiu mieszka od 1952 roku, sprawuje funkcję prezesa Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Strzegom. Tytuł wręczony 11 listopada 2018 roku.


Nr 71/2018 – Pan Józef Kuźma - wielki orędownik życia chrześcijańskiego, pasjonat śpiewu solowego i chóralnego, muzyk amator, społecznik i działacz związkowy. Za swoją działalność społeczną i związkową został wielokrotnie odznaczany – m. in. w 2004 r. Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. Tytuł wręczony 11 listopada 2018 roku.


Nr 72/2018 – Pan Franciszek Wołowiec - od 1946 roku mieszkaniec Kostrzy. Od wielu lat w formie grafiki przedstawia historię Ziemi Strzegomskiej oraz Kostrzy. Wiele jego prac  jest opartych na źródłach historycznych, gdyż korzysta z archiwów polskich i niemieckich. Tytuł wręczony 11 listopada 2018 roku.


Nr 73/2018 – Pan Antoni Larczyński - pracę zawodową rozpoczął w 1968 roku w Strzegomskich Zakładach Kamienia Budowlanego. Do dziś pracuje w odkrywkowych kopalniach granitu na tzw. „Płycie Strzegomskiej”, prężnie działa w Stowarzyszeniu Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych oraz w Towarzystwie Miłośników Ziemi Strzegomskiej. Tytuł wręczony 11 listopada 2018 roku.


Nr 74/2018 – Pan Krzysztof Skolak - założyciel Fundacji „Bazalt”, której głównym celem jest zagospodarowanie starego wyeksploatowanego kamieniołomu „Bazalt” pełniącego funkcję edukacyjno-rekreacyjną, jest miejscem spacerów i wypoczynku. Członek Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej, kreator wdrażania nowych technologii, współrealizator Plenerów Rzeźbiarskich. Za swoje zasługi w roku 2013 otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi oraz w roku 2012 Krzyż Obrońców Kresów Wschodnich. Tytuł wręczony 11 listopada 2018 roku.


Nr 75/2018 – Pani Julia Kloc – ponad 40 lat nauczała matematyki, geografii, przyrody oraz śpiewu, współpracowała ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, pracuje w Związku Nauczycielstwa Polskiego jako przewodnicząca sekcji emerytów i rencistów przy zarządzie miejsko-gminnego ZNP w Strzegomiu, śpiewa w zespole „Retro”. Tytuł wręczony 11 listopada 2018 roku.


Nr 76/2018 – Pan Robert Kotowicz – nauczyciel wychowania fizycznego, działacz sportowy, trener drużyn w piłce siatkowej. Tytuł wręczony 17 listopada 2018 roku w 60 rocznicę powstania Amatorskiego Klubu Sportowego w Strzegomiu.


Nr 77/2018 – Pan Sławomir Majstrzyk – prywatny przedsiębiorca, działacz sportowy, sponsor drużyny judo, zawodnik drużyny oldboy. Tytuł wręczony 17 listopada 2018 roku w 60 rocznicę powstania Amatorskiego Klubu Sportowego w Strzegomiu.


Nr 78/2018 – Pan Stanisław Wiśniewski - prywatny przedsiębiorca, działacz sportowy, zawodnik drużyny oldboy, sponsor drużyny piłki nożnej. Tytuł wręczony 17 listopada 2018 roku w 60 rocznicę powstania Amatorskiego Klubu Sportowego w Strzegomiu.


Nr 79/2018 – Pan Jan Żmijewski - prywatny przedsiębiorca, działacz sportowy, zawodnik drużyny oldboy, sponsor drużyny piłki nożnej. Tytuł wręczony 17 listopada 2018 roku w 60 rocznicę powstania Amatorskiego Klubu Sportowego w Strzegomiu.


Nr 80/2018 – Pan Zdzisław Szpak - prywatny przedsiębiorca, działacz sportowy, sponsor drużyny piłki nożnej, zawodnik drużyny oldboy. Tytuł wręczony 17 listopada 2018 roku w 60 rocznicę powstania Amatorskiego Klubu Sportowego w Strzegomiu.


 

ROK 2019


Nr 81/2019 – Pani Urszula Jarosińska – od 1974 do 2012 roku dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom. W 1984 r. otrzymała Honorowy Dyplom Ministra Kultury i Sztuki. W 1999 r. odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 2008 r. została Bibliotekarzem Roku i jednocześnie otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. W 2018 r. odznaczona tytułem Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, była radną Rady Miejskiej w Strzegomiu, aktywnie działa w Towarzystwie Miłośników Ziemi Strzegomskiej. Tytuł wręczony - 17 maja 2019 roku.


Nr 82/2019 – Pani Ewa Frąckowiak - od 1972 r. pracownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, pracuje z dziećmi, młodzieżą i seniorami - organizuje lekcje biblioteczne, imprezy promujące bibliotekę i czytelnictwo, realizuje projekty czytelnicze, jak również organizuje wystawy i prelekcje poświęcone życiu kulturalnemu Strzegomia. Tytuł wręczony 17 maja 2019 roku.


Nr 83/2019 – Pan Jerzy Krzywda - były prezes Stadniny Koni w Strzegomiu, od 2008 r emeryt, działacz społeczny na polu historycznym i kulturalnym, inicjatorem wielu projektów wydawniczych, członek Duszpasterskiej Rady Parafialnej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, członek Towarzystwem Miłośników Ziemi Strzegomskiej, fundator renowacji ołtarza Św. Andrzeja oraz innych elementów zabytkowych w strzegomskiej Bazylice Mniejszej. Tytuł wręczony 16 czerwca 2019 roku.


Nr 84/2019 – 10. Brygada Logistyczna w Opolu – formowana od 1999 r. Współpraca z Gminą Strzegom rozpoczęła się w 2009 roku, od pozyskania granitu na wykonanie popiersia patrona Brygady - Piotra Wysockiego. Od 2009 roku, corocznie do Strzegomia przyjeżdża wojskowa asysta honorowa uczestnicząc w uroczystych odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tytuł wręczony 27 czerwca 2019 roku z okazji 20 - lecia sformowania brygady.


Nr 85/2019 – Pani Elżbieta Krzan - od 1.12.2003 roku w Zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach, prezes Spółdzielni, wspiera Gminę Strzegom i jej mieszkańców oraz angażuje się w życie społeczne całej gminy. Tytuł wręczony 28 czerwca 2019 roku z okazji 60- lecia spółdzielni.


Nr 86/2019 – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach – w roku 2019 obchodziła 60 - lecie działalności, jest prężnym inwestorem budującym nowe budynki wielorodzinne oraz kompleksy domów jednorodzinnych, wspiera różnorodne imprezy kulturalne i sportowe. Tytuł wręczony - 28 czerwca 2019 roku.


Nr 87/2019 – płk Szymon LEPIARZ - Dowódca 10 Brygady Logistycznej w Opolu – dzięki jego zaangażowaniu na terenie koszar zbudowano „Pomnik 20-lecia powstania 10. Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk. Piotra Wysockiego” będący darem mieszkańców Ziemi Strzegomskiej dla żołnierzy opolskiej jednostki, angażuje się corocznie w przyjazd do Strzegomia wojskowej asysty honorowej uczestnicząc na uroczystości odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tytuł wręczony - 27 czerwca 2019 roku z okazji 20 - lecia sformowania brygady.


Nr 88/2019 – mjr Dariusz CHĄDZIŃSKI - Szef sekcji wychowawczej 10 Brygady Logistycznej w Opolu, wspiera Gminę Strzegom w zakresie kultywowania historii i tradycji Wojska Polskiego oraz promocji służby wojskowej; angażuje się corocznie w przyjazd do Strzegomia wojskowej asysty honorowej uczestnicząc na uroczystości odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tytuł wręczony 27 czerwca 2019 roku - roku z okazji 20 - lecia sformowania brygady.


Nr 89/2019 – Pan Krzysztof Kaszub - miłośnik historii Strzegomia, badacz dziejów miasta, ukończył szkołę górską przewodników i szkolenie dla przewodników turystycznych obszaru LGD Szlakiem Granitu, wspina się i zdobywa jaskinie. W latach 2014-2018 radny Rady Miejskiej w Strzegomiu. Tytuł wręczony 25 listopada 2019 roku.


Nr 90/2019 – Pan Ryszard Żmijewski - samorządowiec, radny Rady Miejskiej Strzegomia dwóch kadencji, działacz sportowy, maratończyk, propagator sportu w Gminie Strzegom. Tytuł wręczony 27 grudnia 2019 roku


 

ROK 2020


Nr 91/2020 – Pani Emilia Krakowska - polska aktorka filmowa, estradowa i teatralna. Od 2000 roku Pani Emilia Krakowska przyjeżdża do Strzegomia na zaproszenie dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu. Prowadzi warsztaty aktorskie dla uczniów szkoły oraz reżyseruje przedstawienia i uczestniczy w nich. Tytuł wręczony w dniu 1 lutego 2020 roku.


Nr 92/2020 – Pani Małgorzata Ostrowska – Strzegomianka, zawodniczka klubu Spartan Armwrestling Club Strzegom, reprezentantka Polski na arenie międzynarodowej. W 2019 roku w kategorii 57 kg zdobyła mistrzostwo świata w siłowaniu na prawą rękę i srebro na rękę lewą, a kolejnego dnia spróbowała swych sił wśród zawodowców podczas Pucharu Świata "Złoty Tur Cup" i wywalczyła srebrny medal na prawą rękę. Tytuł wręczony w dniu 6 marca 2020 roku.


Nr 93/2020 – Pan Patryk Walczuk - zajmuje się sportami sylwetkowymi, zawodnik Fitness plażowy i Men's Physique, w kategorii Męska sylwetka - Fitness plażowe został finalistą Mistrzostw Polski, zdobywca tytułu Mistrza Europy i Świata. Tytuł wręczony w dniu 6 marca 2020 roku.


 

ROK 2021


Nr 94/2021 – Pan Edmund Szczepański - od 1992 roku  członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej, od 1997 roku, do dnia dzisiejszego, pełni funkcję jego prezesa. Inicjator przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, autor i współautor wielu albumów i broszur poświęconych historii Strzegomia i regionu.


Nr 95/2021 – Pan Eugeniusz Stodolak - twórca i założyciel Grupy Rekonstrukcji Historycznej Pancerni Strzegom oraz Muzeum Sprzętu Militarnego Strzegom.  Społecznik, pasjonat i miłośnik historii i militariów. kolekcjoner unikatowych, historycznych zbiorów i pojazdów.


Nr 96/2021 – Pan Tomasz R. Smagłowski - miłośnik historii Strzegomia, od lat bada dzieje miasta, penetruje archiwa, zdobywa dokumenty, odkrywa nieznane wątki historyczne. Pomysłodawca wystaw i spotkań o tematyce historycznej i kulturalnej, pasjonat fotografii. Przewodnik po Ziemi Strzegomskiej.


Nr 97/2021 – Pani Teresa Kebłesz - wieloletni pracownik spółki Wodociągi i Kanalizacja, członek zarządu spółki Wodociągi i Kanalizacja ze Strzegomia. Współuczestniczyła w pozyskiwaniu dotacji unijnych i innych środków finansowych na modernizację oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych.


Nr 98/2021 – Pan Marek Jaryczewski  - wieloletni wiceprezes Zarządu spółki Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu. Zaangażowany w budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Strzegom.  Pozyskiwał dotacje unijne i inne środki finansowe na modernizację oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych.


Nr 99/2021 – Pani Urszula Olszewska - wieloletnia członkini Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu oraz Prezes Zarządu, Prezes OSP w Strzegomiu, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Dolnośląskiego. Działa na rzecz ochrony przeciwpożarowej: w akcjach likwidacji skutków powodzi w roku 1997 i 2001, w działaniach ratowniczych przy niwelacji pożarów czy miejscowych zagrożeń. Współorganizatorka turniejów, obozów, wydarzeń i zawodów sportowo – pożarniczych.


Nr 100/2021 – Pan Stanisław Zięba  - wieloletni członek Zarządu OSP Olszany i jego Naczelnik. Uczestniczy w życiu społecznym wsi, pomagał w budowie świetlicy wiejskiej, remizy OSP oraz przy remoncie kościoła parafialnego. Uczestniczył w wielu akcjach ratowniczych przy niwelowaniu skutków katastrof budowlanych i klęsk żywiołowych.


Nr 101/2021 – Pan Sylwester Treter - wieloletni członek Zarządu OSP Goczałków i jego Naczelnik. Włączył się w działalność ratowniczo-gaśniczą (usuwanie skutków kataklizmów na terenie gminy i powiatu) oraz społeczną jednostki (zawody sportowo-pożarnicze). Pomagał w budowie salki katechetycznej, remoncie kościoła i kaplicy przedpogrzebowej parafii Goczałków. Włączył się w rozbudowę remizy strażackiej.


Nr 102/2021 – Pan Zenon Nieródkiewicz - wieloletni członek Zarządu OSP Goczałków oraz OSP Strzegom, później jego Naczelnik. Uczestnik wielu akcji ratowniczych: usuwania skutków kataklizmów i klęsk żywiołowych spowodowanych przez powodzie i wichury na terenie gminy i powiatu. Uczestnik prac na rzecz jednostki, uroczystości kościelnych, państwowych i społecznych na terenie Gminy Strzegom.


Nr 103/2021 – Pan Tomasz Hałajec – wieloletni członek Zarządu OSP w Rogoźnicy i jego Naczelnik. Kierowca auta pożarniczego, uczestnik działań ratowniczych i prewencyjnych usuwania skutków kataklizmów na terenie gminy i powiatu. Bierze udział w organizacji imprez kulturalnych, zawodach sportowych i charytatywnych w Gminie Strzegom.


 

 

ROK 2022


 Nr 104/2022 – Pani Maria Konarska - od 1973 r. związana z Gminą Strzegom, gdzie wraz z mężem Grzegorzem pracowała w Stadninie Koni Strzegom. Główny hodowca koni tej Stadniny. Pod jej ręką urodziło się szereg znakomitych koni, zdobywców najpoważniejszych nagród. Obecnie bardzo aktywnie wspiera działalność klubu LKS Stragona Strzegom. Jest inicjatorem wielu projektów na rzecz rozwoju infrastruktury i codziennej pracy klubu.


Nr 105/2022 – Pan Grzegorz Konarski – wieloletni dyrektor Stadniny Koni Strzegom. Pod jego ręką urodziło się szereg znakomitych koni pełnej krwi angielskiej i koni śląskich, zdobywców najpoważniejszych nagród. Specjalizował się w wyścigach przeszkodowych, prowadził również szkolenia młodzieży w ujeżdżeniu, skokach przez przeszkody i wkkw. Założyciel Ludowego Klubu Sportowego „Stragona” Strzegom. Inicjator wielu projektów na rzecz rozwoju infrastruktury i codziennej pracy klubu. Po zakończeniu pracy związanej z hodowlą wspiera działalność klub LKS Stragona Strzegom.


Nr 106/2022 – Pan Stanisław Oczkoś - radny i Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu, radny Rady Wojewódzkiej w Wałbrzychu. W swojej działalności podejmował takie działania jak: budowa osiedla „Piast” w Strzegomiu, budowa przedszkola „Miś Uszatek” w Strzegomiu, budowa kotłowni osiedlowej dla potrzeb osiedla „Piast”, PSP nr 2 w Strzegomiu oraz przedszkola „Miś Uszatek”, budowa w czynie społecznym przy udziale zakładów pracy „Domu Działkowca”, budowa centrali telefonicznej oraz dworca PKP, rozwój zakładowego budownictwa mieszkaniowego.


Nr 107/2022 – Pani Bożena Brańka – w latach 1990 0 2022 pełniła funkcję kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu. W trudnej pracy socjalnej wykazywała wrażliwość i ogromną empatię. Swoją działalnością przyczyniła się do złagodzenia skutków tragedii spowodowanej lipcową powodzią 1997 roku oraz innych katastrof. Była ogromnym wsparciem dla rodzin i osób znajdujących się w trudnych sytuacjach. Za dyspozycyjność i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków była wielokrotnie nagradzana.


Nr 108/2022 – Pan Dariusz Pylak - współwłaściciel hotelu – restauracji „Stragona” w Strzegomiu. Hotel i restauracja są miejscem, w którym stołują się i korzystają z noclegów nie tylko turyści, ale też osoby i ich rodziny, które utraciły pracę, ich domy spłonęły lub uległy zniszczeniu. Jest również współorganizatorem imprez charytatywnych, udziela wsparcia finansowego, rzeczowego i moralnego dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, kupując im żywność, ubrania, pomoce edukacyjne dla dzieci. Będąc jednocześnie właścicielem firmy „Granit Dariusz Pylak” Sp. z o.o. troszczy się o stan techniczny zabytków. Przekazuje nieodpłatnie bloki i kostkę granitową na różnego typu prace remontowo- budowlane.


Nr 109/2022 – Pan Zbigniew Zych - Strzegomianin, z pracą w kamieniarstwie związany jest od 1980 roku. Jest autorem wielu religijnych rzeźb i płaskorzeźb, zdobiących polskie kościoły, cmentarze i inne miejsca kultu religijnego. Tworzy meble sakralne: ołtarze, ambony, mównice, drogi krzyżowe w formie płaskorzeźb, rzeźby sakralne, postumenty dla istniejących rzeźb. Specjalizuje się w rzeźbiarskiej obróbce kamienia naturalnego, jak granit, marmur, piaskowiec. Jest mistrzem detali architektonicznych.


Nr 110/2022 – Pan Jerzy Zysk - Strzegomianin, który rzeźbi w kamieniu. Wykonuje: rzeźbę sakralną i monumentalną, architektoniczną i również ogrodową. Pracował w kilku zakładach kamieniarskich. Od roku 2012 rozpoczął samodzielną działalność. Dziś jego pracownia zajmuje się wykonywaniem różnych prac z kamienia. Są to rzeźby, płaskorzeźby, elementy architektoniczne, nagrobki rzeźbione oraz kute, gadżety i ozdoby wykonywane z kamienia.


Nr 111/2022 – Pan Józef Gromiec - od wielu lat prowadzi rodzinną firmę Kamieniarstwo Gromiec w miejscowości Rogoźnica.  Jest aktywnie zaangażowany w życie społeczne i kulturalne Strzegomia. Fundator kamienia do wykonania takich rzeźb, jak m.in.  Pomnik Ofiar Niemieckiego Reżimu Nazistowskiego w Grabinie. Wspiera także strzegomskie placówki oświatowe. Angażuje się w organizację plenerów rzeźbiarskich, odbywających się w Strzegomiu.


Nr 112/2022 – Pani Janina Klonowska – w latach 2007 - 2022 dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu. Inicjatorka Dni Otwartych Szkoły, kącika edukacji ekologicznej. Organizatorka i współorganizatorka: „Nocy z Andersenem”, Międzynarodowego Dnia Świadomości Autyzmu oraz wydarzeń utrwalających pamięć o historii Sybiru i Sybiraków w gminie Strzegom. Udziela się  charytatywnie, organizując pomoc dla osób chorych i potrzebujących. Zarządzana przez nią szkoła odniosła wiele sukcesów i zdobyła liczne certyfikaty. Nagrodzona licznymi nagrodami oświatowymi za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej


Nr 113/2022 – Pan Adam Duś - płk w stanie spoczynku.  W okresie od 1996 r. do 2001 r pełnił funkcję dowódcy 14. Pułku Radioliniowo-Kablowego w Strzegomiu. Jednostka utrzymywała dobre kontakty z władzami i mieszkańcami Strzegomia. Pełnił także funkcję szefa oddziału łączności i dowodzenia G-6 czwartej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Odznaczony Gwiazdą Iraku w 2012 r.  Dba o to, aby w pamięci strzegomian nie zatarła się historia 14. Pułku Radioliniowo-Kablowego. Jest współorganizatorem spotkań byłych żołnierzy jednostki z władzami samorządowymi gminy Strzegom.


Nr 114/2022 – Pan Zbigniew Kręcioch - płk w stanie spoczynku. W okresie od 1986 do 1996 r. pełnił funkcję dowódcy 14. Pułku Radioliniowo-Kablowego w Strzegomiu. Współinicjator ufundowania przez społeczność Strzegomia w 1995 r. sztandaru dla jednostki wojskowej. Przez 10 lat jego dowodzenia Jednostka utrzymywała dobre kontakty z władzami i mieszkańcami Strzegomia. Zakończył karierę wojskową w dyspozycji ministra obrony narodowej.


Nr 115/2022 – Pan Mariusz Krzak - ppłk rezerwy, były żołnierz 14. Pułku Radioliniowo-Kablowego w Strzegomiu. Aktywnie propaguje  wśród mieszkańców wiedzę z zakresu historii i wojskowości.  Jest opiekunem klasy mundurowej w Liceum Ogólnokształcącym w Strzegomiu. Z chęcią dzieli się swoją wiedzą z młodzieżą, przekazując im wartości patriotyczne oraz prowadząc zajęcia kółka strzeleckiego. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu LO rozpoczęło współpracę z 4. Brygadą Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w Żaganiu.


Nr 116/2022 – Pan Mikołaj Fojna - mjr w stanie spoczynku, były żołnierz 14. Pułku Radioliniowo-Kablowego w Strzegomiu w swoich działaniach aktywnie propaguje wśród mieszkańców wiedzę z zakresu historii i wojskowości. Jeden z inicjatorów powstania Związku Strzeleckiego w Strzegomiu. Czynnie wspiera tę organizację poprzez przekazanie materiałów szkoleniowych oraz propagowanie wartości patriotycznych. Za swoją działalność był niejednokrotnie przez związek nagradzany i doceniany.


Nr 117/2022 – Pan Ignacy Kosiński - starszy chorąży sztabowy w stanie spoczynku, były żołnierz 14. Pułku Radioliniowo-Kablowego w Strzegomiu. Trener szachowy, członek Polskiego Związku Szachowego, organizator turniejów i zawodów szachowych, w których licznie biorą udział zarówno starsi, jak i najmłodsi mieszkańcy gminy Strzegom. Prowadząc sekcję szachową w Strzegomskim Centrum Kultury, wychował wiele pokoleń utalentowanych zawodników.


 

Powrót