Dofinansowanie kosztów młodocianego pracownika

ODSŁUCHAJ

Informacje dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

  • w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
  • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom: którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku pracodawca zobowiązany jest dołączyć m.in.:

  1. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
  2. kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  3. kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
  4. oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku podatkowego
    oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych
  5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dodatkowo przypominamy, że § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r., poz. 232 poźn. zm.) zobowiązuje się pracodawców do zawiadomienia Burmistrza o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. 

 


Ikona pdfWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [229.06 KB]


 

 

Powrót