Zasady udzielania dotacji

ODSŁUCHAJ

 Zasady udzielania i rozliczania dotacji określa uchwała Nr 6/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 482, z 2019 r. poz. 863).

Dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, udziela się na wniosek osoby prowadzącej złożony nie później niż do dnia 30 września roku bazowego (roku poprzedzającego rok budżetowy). Burmistrz Strzegomia może wyrazić zgodę na odstąpienie od powyższego terminu, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.
Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Dotacje są przekazywane na rachunek bankowy szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.

Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

 1. pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, w tym na:
 • wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w szkole, przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego oraz osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego - w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie:
  - 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) - w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1,
  - 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,
 • sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz zadania, o którym mowa w art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341),
 1. pokrycie wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmujących:
 • książki i inne zbiory biblioteczne,
 • środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach,
 • sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • meble,
 • pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

Przez wydatki bieżące należy rozumieć wydatki bieżące, o których mowa w art. 236 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dotacja przekazana na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy - Prawo oświatowe.

Organy jednostek samorządu terytorialnego mogą kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego z budżetów tych jednostek.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Oświaty - pokój 38, tel. 74/ 8560-580

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom
Wydział Obsługi Interesanta, parter - pokój numer 15 (szklane drzwi)

 

 PLIKI DO POBRANIA:


Uchwała Nr 6/18, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.77 MB]

Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 482)

Uchwała Nr 3/19, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [456.32 KB]


Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 28 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 863)

Wniosek o udzielenie dotacji na rok, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [78.00 KB]

Wniosek o udzielenie dotacji na rok, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [526.09 KB]

Informacja miesięczna, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [61.00 KB]

Informacja miesięczna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [511.18 KB]

Roczne rozliczenie otrzymanej dotacji, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [64.50 KB]

Roczne rozliczenie otrzymanej dotacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [227.63 KB]


 

 

Powrót