Stypendia za wybitne osiągnięcia

ODSŁUCHAJ

 Stypendia przyznawane są uczniom klas I-VIII szkół podstawowych oraz do uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli 21 roku życia i pobierają naukę na terenie Gminy Strzegom.

Wniosek o przyznanie stypendium można składać, jeżeli uczeń po zakończeniu I półrocza lub na zakończenie roku szkolnego, w którym składa się wniosek spełnił jedno z poniższych kryteriów:

1) zajął miejsca od I do III w konkursach, olimpiadach, festiwalach, turniejach, zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym w roku szkolnym, za który ma być przyznane stypendium,

2) zajął miejsca od IV do VI w konkursach, olimpiadach, festiwalach, turniejach, zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym w roku szkolnym, za który ma być przyznane stypendium,

3) brał udział w konkursach, olimpiadach, festiwalach, turniejach, zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym w roku szkolnym, za który ma być przyznane stypendium.

Osiągnięcia w zawodach sportowych w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej organizowane muszą być przez szkolny klub sportowy lub inne związki i kluby sportowe oraz podmioty prowadzące w innej formie działalność sportową.

Podstawą przyznania stypendium jest:

a) złożenie wniosku, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu,

b) załączenie do wniosku kserokopii dokumentów, poświadczających spełnianie kryteriów.

Wnioski wraz z załącznikami za osiągnięcia uczniów należy składać:

a) za I półrocze w terminie do 10 lutego danego roku szkolnego,

b) za II półrocze w terminie do 10 lipca danego roku szkolnego.

do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu do Biura Obsługi Interesanta pokój nr 15

Stypendium przyznaje się:

a) za I półrocze - osiągnięcia uzyskane od września do stycznia danego roku szkolnego,

b) za II półrocze - osiągnięcia uzyskane od lutego do czerwca danego roku szkolnego

Stypendium przyznaje się na okres pięciu miesięcy tj. jednego półrocza danego roku szkolnego.

O przyznaniu stypendium lub odmowie jego przyznania decyduje Burmistrz Strzegomia w terminie 2 tygodni od upływu terminu składania wniosków. Informacja o podjętej przez Burmistrza Strzegomia decyzji w sprawie przyznania lub odmowie przyznania stypendium jest ostateczna.
 
 

Ikona pdfUCHWAŁA NR 100/22, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [361.17 KB]

RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Strzegom.


Ikona pdfUCHWAŁA NR 101/22, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [507.23 KB]

RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Strzegomia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Strzegom w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Strzegom. 
Powrót