Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

ODSŁUCHAJ
Uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są nauczyciele zatrudnieni w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (z tych szkół).
 
Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego zasiłku pieniężnego w danym roku kalendarzowym.
 
Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:
  1. leczeniem się z powodu przewlekłej lub ciężkiej choroby;
  2. ponoszeniem kosztów leczenia specjalistycznego, w tym: badań diagnostycznych, konsultacji, hospitalizacji i leczenia sanatoryjnego, zabiegów rehabilitacyjnych, zakupu leków i środków farmaceutycznych, środków dietetycznych - w związku z prowadzoną terapią, zaangażowania wykwalifikowanej opieki medycznej, transportu medycznego;
  3. ponoszeniem kosztów zakupu: sprzętu medycznego, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, usług stomatologicznych, aparatów słuchowych, okularów.
Pomoc zdrowotna udzielana jest na wniosek uprawnionego nauczyciela, złożony w terminie do dnia 20 marca, 20 czerwca, 20 września lub 20 listopada na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. W sytuacjach, kiedy uprawniony nauczyciel nie może złożyć wniosku osobiście, wniosek w jego imieniu może złożyć członek rodziny, dyrektor szkoły lub organizacja związkowa.
 
Do wniosku o przyznanie zasiłku pieniężnego należy dołączyć:
  1. zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę lub inne dokumenty świadczące o stanie zdrowia tj. karta informacyjna, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  2. dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (faktury, rachunki, paragony);
  3. oświadczenie (dotyczące ostatnich trzech miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku) o średniej miesięcznej wysokości dochodu brutto, przypadającego na osobę pozostającą z nauczycielem w jednym gospodarstwie domowym, lub osobę samotnie zamieszkującą. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
Wysokość przyznanego zasiłku pieniężnego uzależniona jest od:
  1. wysokości kosztów leczenia poniesionych przez nauczyciela;
  2. sytuacji materialnej nauczyciela;
  3. liczby złożonych wniosków i ilości środków zabezpieczonych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Strzegom.
W przypadkach ciężkiej lub nieuleczalnej choroby pomoc zdrowotna może zostać udzielona dwa razy w roku kalendarzowym, a wniosek może zostać złożony po upływie terminu.
 
O przyznaniu i wysokości zasiłku pieniężnego lub odmowie jego przyznania decyduje Burmistrz Strzegomia w terminie trzech tygodni od upływu terminu składania wniosków. Informacja o podjętej przez Burmistrza Strzegomia decyzji w sprawie wysokości przyznanych środków, lub odmowie ich przyznania jest ostateczna.
 
Miejsce składania dokumentów:
 
Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom,
Wydział Obsługi Interesanta, parter - pokój numer 15 (szklane drzwi)
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Oświaty - pokój 38, tel. 74 / 8560-580.
 
PLIKI DO POBRANIA:

Ikona pdfWNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [291.94 KB]


Powrót