Zakładanie innych form wychowania przedszkolnego

ODSŁUCHAJ
Zakładanie innych form wychowania przedszkolnego
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) – Rozdział 5 i 8.
 
Zasady tworzenia innych form wychowania przedszkolnego określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1657).
 
Czym się różni punkt przedszkolny od zespołu wychowania przedszkolnego?
 
Wychowanie przedszkolne może być prowadzone w następujących, innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, formach:
 
 1. punktach przedszkolnych, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący,
 2. zespołach wychowania przedszkolnego, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny w niektóre dni tygodnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 
Podstawowym kryterium odróżniającym obie formy jest więc częstotliwość prowadzonych w nich zajęć.
 
Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć świadczonych w punkcie lub zespole nauczania, wychowania i opieki wynosi 3 godziny, a minimalny tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi:
 1. w grupie liczącej od 3 do 12 dzieci - 12 godzin;
 2. w grupie liczącej od 13 do 16 dzieci - 16 godzin; 
 3. w grupie liczącej od 17 do 20 dzieci - 20 godzin;
 4. w grupie liczącej od 21 do 25 dzieci - 25 godzin.
 
Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie lub zespole realizuje program wychowania przedszkolnego.
 
Podjęcie przez osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego (punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego), wymaga zezwolenia gminy właściwej ze względu na miejsce prowadzenia tych form, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
 
Wniosek o udzielenie zezwolenia składa się wraz z projektem aktu założycielskiego i projektem organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie. Wniosek zawiera także dane niezbędne do wpisania placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Wniosek składa się nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie placówki. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą organu jednostki samorządu terytorialnego.
 
Podjęcie przez osobę prawną lub osobę fizyczną, która prowadzi publiczne przedszkole lub publiczną szkołę podstawową, prowadzenia wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego (punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego) wymaga zmiany zezwolenia na założenie odpowiednio przedszkola lub szkoły podstawowej. Do wniosku o zmianę zezwolenia zamiast projektu statutu dołącza się projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.
 
Podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach (punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego) wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form, z tym że zgłoszenie do ewidencji zamiast statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.
 
Podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną, która prowadzi niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę podstawową, prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach (punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego) wymaga dokonania zmiany we wpisie do ewidencji odpowiednio przedszkola lub szkoły podstawowej w trybie określonym w art. 168 ust. 13 ustawy – Prawo oświatowe, z tym że zgłoszenie zamiast zmiany statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.
 
Prowadzenie innej formy wychowania przedszkolnego, nie jest działalnością gospodarczą.
 
Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
 
 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić inną formę wychowania przedszkolnego, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
 2. określenie odpowiednio typu i rodzaju innej formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego) oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,
 3. wskazanie miejsca prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  2. realizację innych zadań wynikających z organizacji wychowania przedszkolnego
  3. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej
 4. projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie,
 5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w innej formie wychowania przedszkolnego,
 6. dane niezbędne do wpisania innej formy wychowania przedszkolnego do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON).
Właściwa jednostka samorządu terytorialnego (burmistrz) dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.  
 
Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się w przypadku gdy:
 1. zgłoszenie nie zawiera wszystkich danych albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie;
 2. projekt organizacji wychowania przedszkolnego jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.
 
Warunkiem utworzenia punktu lub zespołu jest:
 1. uzyskanie przez organ prowadzący pozytywnych opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci,
 2. wyposażenie lokalu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 
Kto może założyć inną formę wychowania przedszkolnego?
 
Punkty i zespoły przedszkolne może zakładać:
 • osoby prawne (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe, które posiadają w swoim statucie zapisy o możliwości prowadzenia działalności oświatowej, oraz aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, które dokonają wpisu do ewidencji w gminie właściwej ze względu na miejsce prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego),
 • osoby fizyczne (każdy dorosły obywatel, który dokona wpisu do ewidencji w gminie właściwej ze względu na miejsce prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego – nie musi mieć wykształcenia pedagogicznego, ale musi zatrudnić wykwalifikowanego nauczyciela, uprawnionego do pracy w przedszkolu).
We wszystkich przypadkach założyciel jest organem prowadzącym placówkę.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Oświaty - pokój 38, tel. 74 / 8560-580
 
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom
Wydział Obsługi Interesanta, parter - pokój numer 15 (szklane drzwi) 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
Powrót