Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Regulamin i zadania

ODSŁUCHAJ
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzegomiu 
powołana na podstawie Zarządzenia NR 275/B/2019 BURMISTRZA STRZEGOMIA
z dnia 6 września 2019 r. w sprawie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzegomiu oraz wprowadzenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzegomiu.

 

 

REGULAMIN PRACY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓWALKOHOLOWYCH W STRZEGOMIU.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Regulamin Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzegomiu

zwany dalej Regulaminem, określa strukturę wewnętrzną, zadania oraz formy pracy Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzegomiu, zwanej dalej "Komisją".

§ 2. 1. W skład Komisji wchodzą jako członkowie, osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Członkowie Komisji pełnią swoją funkcję do chwili:

1) odwołania przez Burmistrza,

2) złożenia pisemnej rezygnacji,

3) ustania członkostwa w inny sposób.

3. Na miejsce zwolnione, na zasadach ogólnych, Burmistrz powołuje nowego członka Komisji.

§ 3. 1 Pracą Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca
Przewodniczącego.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, pracą Komisji kieruje

Sekretarz.

§ 4. 1. W ramach Komisji funkcjonuje Zespół Motywujący do leczenia odwykowego.

2. W celu prawidłowej i sprawnej pracy Komisja może tworzyć Zespoły Robocze, wybierając
spośród siebie ich skład oraz może powołać specjalistów spoza Komisji.

§ 5. Terenem działania Komisji jest Gmina Strzegom, a siedzibą Urząd Miejski w Strzegomiu,
Rynek 38.

 

II. Tryb zwoływania posiedzeń i podejmowania decyzji.

§ 6. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Komisji zwołuje oraz prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
Zastępca Przewodniczącego lub w przypadku określonym w § 3. ust. 2 Sekretarz.

3. Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na
dwa miesiące w związku z obowiązkiem terminowej realizacji nałożonych na nią zadań.

4. O terminie i miejscu posiedzenia Komisji, członków komisji powiadamia Przewodniczący,
Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz w sposób zwyczajowo przyjęty w formie
telefonicznej, ustnej lub pisemnej.

5. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji

w uzgodnieniu z członkami Komisji.

6. Z posiedzeń Komisji sporządzane są protokoły, które są podpisywane przez wszystkich
członków uczestniczących w pracach Komisji.

7. Na wszystkich posiedzeniach Komisji sporządzana jest lista obecności, która stanowi integralną

część protokołu.

8. Posiedzenia Komisji mogą być otwarte lub zamknięte.

1) posiedzenia dotyczące opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych, opiniowania projektów uchwał, realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii są otwarte,

2) posiedzenia zamknięte Komisji dotyczą rozpatrywania spraw osób nadużywających alkoholu i
ofiar przemocy,

3) Komisję obowiązuje ochrona informacji niejawnych, danych osobowych.

III. Zadania Komisji.

§ 7. 1. Komisja realizuje zadania określone przepisami prawa, w szczególności ustawą o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wynikające z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę
Miejską w Strzegomiu

oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego co pięć lat przez Radę
Miejską w Strzegomiu, a dotyczące m.in.:

1) przygotowania i opiniowania projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, o
których mowa w ust.1,

2) w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu, Komisja podejmuje czynności zgodnie z
procedurą postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu, o której mowa w § 9
Regulaminu,

3) podejmowanie czynności wobec osób, których zachowanie nosi znamiona przemocy -

zakładanie Niebieskiej Karty - A, zgodnie z procedurą postępowania z osobą co do której
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową zawartą w § 10 Regulaminu,

4) opiniowanie spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych,

5) uczestniczenie w wizytacjach i kontrolach przestrzegania warunków sprzedaży, podawania

i spożywania w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Strzegom,

6) uczestniczenie w wizytacjach i kontrolach placówek, którym przekazywane są środki
finansowe na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii - na realizację
zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień.

2. Komisja wydaje postanowienia w przypadku spraw dotyczących wydania opinii o zgodności

lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej w
Strzegomiu.

3. Postanowienia o których mowa w ust. 2. opatruje się numerami według kolejności
rozpatrywanych spraw.

4. Postanowienie podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Komisji. Dla ważności
podejmowanych spraw, wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu
Komisji.

5. Oryginał postanowienia przechowuje się wraz z protokołem posiedzenia.

6. Komisja współpracuje z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania

patologiom społecznym.

§ 8. 1. Obsługę kancelaryjno-administracyjną Komisji zapewnia osoba wskazana przez Burmistrza

Strzegomia spośród składu osobowego Komisji.

2. Określona w ust. 1 obsługa obejmuje w szczególności:

1) przygotowywanie posiedzeń Komisji,

2) sporządzanie sprawozdań z prac Komisji,

3) opracowywanie projektów pism Komisji,

4) przechowywanie dokumentów Komisji,

5) udzielanie osobom zgłaszającym się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Strzegomiu,
informacji i porad w sprawie możliwości uzyskania pomocy dotyczącej rozwiązywania
problemów związanych z uzależnieniem i przemocą w rodzinie,

6) udzielanie informacji dotyczących leczenia odwykowego. Informacje udzielane są na bieżąco

w godzinach pracy Urzędu,

7) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji osób, wobec których zastosowano

procedurę postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu oraz prowadzenie
czynności z tym związanych, zgodnie z § 9 Regulaminu,

8) sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji.

§ 9. Procedura postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu.

1. W stosunku do osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia

rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb
rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, Komisja przeprowadza
postępowanie, którego celem jest udzielenie pomocy osobie dotkniętej tym problemem oraz jej
rodzinie.

2. Postępowanie o którym mowa w ust.1 wszczyna się na pisemny wniosek osoby lub instytucji

mającej interes prawny lub ustawowo zobowiązanej do tego typu działania, w szczególności:
członka rodziny, osób wspólnie mieszkających, policji, kuratora, pracodawcy, osób dotkniętych
następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną (np. sąsiada ).

3. Osoba, wobec której wszczyna się postępowanie zostaje o tym pisemnie

zawiadomiona z jednoczesnym wyznaczeniem terminu spotkania z Zespołem Motywującym.

4. W przypadku zgłoszenia się osoby zawiadomionej na spotkanie, Zespół Motywujący
przeprowadza z nią rozmowę, która ma na celu zebranie informacji dot. jej problemu i
zmotywowanie do podjęcia leczenia.

5. Komisja prowadząc postępowanie może zapraszać na spotkanie z Zespołem Motywującym

członków rodziny osoby nadużywającej alkoholu lub inne osoby mogące wnieść istotne dla
sprawy informacje.

6. W toku prowadzonego postępowania przeprowadza się rozmowę z osobą zgłoszoną do leczenia

odwykowego, zbiera się i gromadzi materiały dotyczące okoliczności nadużywania alkoholu
przez tą osobę, w szczególności informacje z Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. W przypadku potwierdzenia występowania okoliczności określonych w ust. 1, osobie
nadużywającej alkoholu w uzasadnionych przypadkach można zaproponować dobrowolną
terapię w Punkcie Interwencji Kryzysowej lub w Grupie Motywacyjnej dla osób z problemami
uzależnień w Strzegomiu.

8. W przypadku braku woli podjęcia dobrowolnej terapii, Komisja kieruje wniosek do Sądu o

zobowiązanie do leczenia odwykowego osoby uzależnionej od alkoholu. Do wniosku dołącza się
zebrane w toku postępowania materiały.

9. Komisja może skierować wniosek do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego w
odniesieniu do osób odmawiających podjęcia działań określonych przez Komisję, które nie
zgłosiły się na posiedzenie Zespołu Motywującego. Do wniosku dołącza się zebrane w toku
postępowania materiały.

§ 10. 1. Procedurę postępowania Niebieskie Karty z osobą co do której istnieje podejrzenie, że jest

dotknięta przemocą domową reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września
2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz.
U. z 2011r. Nr 209 poz.1245).

2. W ramach procedury Niebieskie Karty członek Komisji:

1) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie,

2) udziela kompleksowej informacji o możliwościach uzyskania pomocy w szczególności

psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym, w instytucjach i
podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w
rodzinie oraz członkom ich rodzin,

3) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc
w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby

o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii.

3. Wszyscy członkowie komisji realizujący niniejszą procedurę zobowiązani są do zachowania

poufności informacji i danych osobowych osób co do których istnieje podejrzenie, że są ofiarami

przemocy w rodzinie.

IV. Ustalenia końcowe.

§ 11. Za udział w posiedzeniach Komisji przysługuje wynagrodzenie na zasadach określanych

corocznie przez Radę Miejską w Strzegomiu w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 12. Przewodniczący Komisji przedkłada Radzie Miejskiej w Strzegomiu roczną informację
z działalności Komisji w terminie do 31 marca każdego roku.

 

 

UCHWAŁA NR 90/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 4¹ ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.),uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok

2020, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

 

Załącznik do uchwały Nr 90/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020

 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020

Rozdział 1.

WPROWADZENIE

Przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi stanowią, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja wskazanych działań, jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Gminy. Realizatorem Programu jest Burmistrz Strzegomia. W realizacji zadań współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 są kontynuacją zadań realizowanych w ubiegłych latach z wykorzystaniem danych zawartych w opracowanej w 2013 r. Diagnozie Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Strzegom.

Rozdział 2.

CELE PROGRAMU

Celami programu są:

1) zmniejszenie istniejących problemów alkoholowych, zapobieganie powstawaniu nowych

przypadków uzależnienia;

2) edukacja publiczna dotycząca konsekwencji nadużywania alkoholu, metod zapobiegania szkodom

zdrowotnym, a także promująca zdrowy styl życia, trzeźwość i abstynencję;

3) promocja zdrowego i wolnego od używek stylu życia;

4) ograniczenie procesu degradacji osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób zagrożonych

uzależnieniem;

5) zwiększenie skuteczności i dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych i współuzależnionych;

6) przeciwdziałanie przemocy w rodzinach, w których występują problemy związane z uzależnieniem

oraz udzielanie im pomocy psychospołecznej i prawnej;

7) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem

profilaktycznym, dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych;

8) wspieranie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od alkoholu po zakończonym programie

psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;

9) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu

problemów alkoholowych, wynikających z uzależnienia;

10) zmniejszanie rozmiarów naruszeń przepisów prawa w zakresie obrotu i spożywania napojów

alkoholowych.

 

Rozdział 3.

ZADANIA PROGRAMU

Zadaniami programu są:

1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od

alkoholu. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy

psychospołecznej i prawnej, szczególnie w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie:

a) pomoc informacyjna i psychologiczna, porady, konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin,

b) motywowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób

uzależnionych do podjęcia leczenia, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia

o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób, które w związku

nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich oraz

systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,

c) prowadzenie specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy domowej (dorosłych i dzieci):

w grupie wsparcia dla osób współuzależnionych, w grupie wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

w grupie motywacyjnej dla osób z problemem alkoholowym,

w punkcie interwencji kryzysowej udzielającym pomocy w sytuacjach kryzysowych – zapobieganie

przemocy domowej, interwencji wobec sprawców przemocy, pomocy prawnej, terapeutycznej,

psychologicznej.

współpraca punktu m.in. ze schroniskami dla ofiar przemocy domowej, policją, ośrodkiem pomocy

społecznej, wspieranie bazy lokalowej dla ww. grup terapeutycznych,

d) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych i czasopism problemowych dla klientów punktów

terapeutycznych oraz instytucji i organizacji współpracujących z Gminną Komisją Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych - Klub Abstynenta, Policja, Szkoły, Ośrodek Pomocy Społecznej,

e) prowadzenie działalności edukacyjnej służącej zmniejszeniu skali zjawiska przemocy w rodzinie

związanej z problemem alkoholowym,

f) prowadzenie badań w środowisku lokalnym,

g) szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla pomagających

uzależnionym i ich rodzinom oraz z zakresu przemocy w rodzinie i w szkole:

szkolenia dla przedstawicieli różnych grup zawodowych, m.in. dla pedagogów, nauczycieli, policji,

pracowników socjalnych. Szkolenia powinny uwzględniać współpracę między służbami,

szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-szkolenia dotyczące nowych procedur interwencji w sprawach przemocy domowej, „Niebieska Karta”,

szkolenia edukacyjne osób niezwiązanych bezpośrednio z rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

szkolenie osób posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedawców,

h) dofinansowywanie pobytu ofiar przemocy domowej w ośrodkach wsparcia,

i) zatrudnienie terapeuty do współpracy z zespołem interdyscyplinarnym,

j) zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej i programów podnoszących jakość życia osób

uzależnionych;

2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, szczególnie dla dzieci i młodzieży,

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działania na rzecz dożywiania

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych

i socjoterapeutycznych:

a) kontynuacja w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych profilaktycznej

działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców, poprzez

realizację programów profilaktycznych,

b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania

problemów alkoholowych, zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych, promocji zdrowego stylu

życia w placówkach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka - w świetlicach

środowiskowych oraz środowiskowym klubie młodzieżowym. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć

sportowych dla uczniów jako alternatywy wobec różnych przejawów patologii społecznej.

Finansowanie działalności wspomnianych podmiotów w części dotyczącej wynagrodzeń dla

opiekunów prowadzących zajęcia. Zakup wyposażenia i materiałów pomocniczych niezbędnych do

prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą,

c) prowadzenie edukacji publicznej dotyczącej przemocy domowej (ulotki, poradniki, broszury),

d) finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczącej w pozalekcyjnych programach

opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych,

e) finansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących problemów uzależnień oraz

przemocy domowej, organizowanych dla dzieci i młodzieży,

f) finansowanie i dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży (półkolonii,

kolonii, obozów, ferii) w trakcie, którego prowadzone są zajęcia profilaktyczne przez osoby

posiadające odpowiednie kompetencje zawodowe do prowadzenia tego typu zajęć,

g) wspomaganie finansowe programów edukacyjnych i profilaktycznych dla młodzieży realizowanych

na obozach, koloniach przez organizacje i ruchy abstynenckie lub kultywujących ideę abstynencji

np: harcerstwo,

h) finansowanie programów profilaktycznych dla rodziców w zakresie rozwijania umiejętności

rozmawiania z dziećmi na temat alkoholu i innych uzależnień oraz z zakresu przemocy w rodzinie

i szkole – organizowanych na terenie szkół,

i) organizowanie i finansowanie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane

z profilaktyką uzależnień oraz przemocą, współudział w ogólnopolskich kampaniach medialnych

dotyczących tej problematyki,

j) podejmowanie działań interwencyjnych wobec przedsiębiorców prowadzących promocję i reklamę

napojów alkoholowych, szczególnie skierowaną do młodzieży,

k) dofinansowanie okolicznościowych imprez profilaktycznych, zawodów sportowych, spektakli,

festynów promujących zdrowy styl życia, organizacja konkursów z zakresu profilaktyki uzależnień,

l) zakup materiałów edukacyjnych – prasa, książki specjalistyczne, broszury, plakaty, nagrody za

udział w konkursach z zakresu uzależnień oraz inne materiały informacyjne, edukacyjne,

prenumerata czasopism przekazywanych organizacjom i instytucjom prowadzącym działania

z zakresu profilaktyki uzależnień,

m) współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, samorządem

Województwa Dolnośląskiego, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

n) zakup maskotek dla dzieci krzywdzonych, w ramach procedury Niebieskiej Karty,

o) zakup urządzeń i artykułów wykorzystywanych przez Komisariat Policji w Strzegomiu w ramach

akcji prewencyjnych dotyczących ograniczania problemów uzależnień;

p) wspieranie działań Policji poprzez zakup materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki

uzależnień oraz przemocy domowej celem organizowania akcji profilaktycznych.

3) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu

problemów alkoholowych:

a) współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi programy profilaktyczne i terapeutyczne

o charakterze profesjonalnym,

b) dofinansowanie wyjazdów na obozy terapeutyczne organizowane przez stowarzyszenie, po

przedstawieniu programu zajęć terapeutycznych obejmującego minimum 6 godzin dziennie

zorganizowanych zajęć oraz gwarantującego obecność profesjonalnych terapeutów posiadających

odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

c) wspieranie finansowe działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych

realizujących swe działania statutowe związane z zapobieganiem lub zmniejszaniem szkód

związanych z alkoholem,

d) finansowanie i dofinansowanie dodatkowych programów terapeutycznych realizowanych w klubie

abstynenta,

e) zakup wyposażenia i materiałów pomocniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktyczno

terapeutycznych w klubie abstynenta;

4) Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r.

poz. 2137 z późn. zm.) oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:

a) podejmowanie przez podmioty określone w przepisie art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi działalności kontrolnej i interwencyjnej w stosunku

Powrót