Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Warunki przyjęcia do szpitala

ODSŁUCHAJ

Ogólne warunki przyjęcia do stacjonarnego leczenia odwykowego

 

Podstawą działań dotyczących m.in. lecznictwa odwykowego jest Ustawa z dn. 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.).  

Ważną informacją jest to, że:

  • Leczenie osób uzależnionych i wspóluzaleznionych jest dobrowolne (za wyjątkami określonymi w ustawie)

Zgodnie art. 21, ust. 3 ustawy: „od osób uzależnionych od alkoholu nie pobiera się opłat za świadczenia w zakresie leczenia odwykowego udzielane przez zakłady lecznicze”.
Zgodnie z art. 23. ust 1, dotyczącym członków rodziny osoby uzależnionej od alkoholu, które dotknięci następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną, uzyskują w podmiotach leczenia uzależnień  świadczenia zdrowotne w zakresie terapii i rehabilitacji współuzależnienia oraz profilaktyki, od których nie pobiera się opłat.  

  1. Koszt leczenia osób ubezpieczonych pokrywa NFZ, dlatego osoby zainteresowane leczeniem powinni w dniu przyjęcia posiadać: aktualną legitymację ubezpieczeniową, lub odcinek emerytury/renty, lub zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy, lub zaświadczenie PUP (osoby niepracujących), rolnicy – zaświadczenie KRUS, osoby prowadzący własną działalność gospodarczą – ostatni dowód wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne).Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, gdy ubezpieczony potwierdzi swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy oraz gdy uzyska się potwierdzenie prawa do świadczenia opieki zdrowotnej osoby ubiegającej się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie dokumentu elektronicznego.

  2. Koszt leczenia osób nieubezpieczonych pokrywa Ministerstwo Zdrowia (za pośrednictwem NFZ).Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r.  o ochronie zdrowia psychicznego  (tekst jedn. z 2018r. poz. 1876 ze zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. poz. 2475), ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z 2019r. poz. 1373 ze zm.) oraz Regulamin Organizacyjny.

  3. Warunkiem przyjęcia w  Oddział Przyjęć/Detoksykacji, lub w Oddział Terapii Uzależnienia jest posiadanie:

aktualnego skierowania wystawionego przez lekarza na druku „skierowanie
do szpitala psychiatrycznego” lub
– prawomocnego Postanowienie Sądu zobowiązujące daną osobę do leczenia
odwykowego (wtedy skierowanie nie jest wymagane).
– dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzający
tożsamość,

ponadto pacjenci starający się o przyjęcie winni :

zgłosić się do oddziału przyjęć/detoksykacji ze skierowaniem celem
ustalenia terminu przyjęcia osobiście lub telefonicznie,
– pisemnie wyrazić zgodę na leczenie (nie dotyczy pacjentów zobowiązanych
do leczenia odwykowego przez sąd)
– być trzeźwi (wskazanie alkomatu 0,00 promila w wydychanym
powietrzu) jeżeli starają się o bezpośrednie przyjęcie w Oddział
Terapii Uzależnienia.

Należy pamiętać, że: skierowanie ważne jest 14 dni od daty wystawienia, dlatego należy w tym czasie ustalić termin przyjęcia do leczenia listę oczekujących, wtedy data ważności skierowania jest przedłużona do dnia przyjęcia.

  1. Pacjenci z Państw Unii Europejskiej, ubiegający się o przyjęcie do leczenia w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, oprócz w/w dokumentów powinni przedstawić celem potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych w Polsce:

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ a w razie braku EKUZ
w trakcie pobytu w Polsce – Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ
– Formularz E112/S2
– Formularz E106/E109/E120/E121/S1 i wydane na ich podstawie
Poświadczenie

W przypadku pacjentów państw członkowskich UE, wyrażających chęć leczenia odwykowego w ośrodku należy pamiętać, że dyrektywa transgraniczna przewiduje, że państwa członkowskie UE mogą wymagać, by pacjenci chcący skorzystać, ze świadczeń opieki zdrowotnej spełniali te same wymagania, które musieliby spełniać, gdyby się leczyli w swoim kraju. Dyrektywa ta przewiduje też możliwość wprowadzenia przez państwo członkowskie systemu uprzedniej zgody na zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej.

  1. Do poradni uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia skierowanie nie jest wymagane.

 

UWAGA !!!

Wskazane jest, aby zgłaszający się do przyjęcia uzyskali informacje w danej placówce, jakie przedmioty i środki higieny należy zabrać ze sobą.

 

Powrót